Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIII/133/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 r. na terenie Gminy Otmuchów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2015 r. poz.1515 ze zm.) oraz art.11 a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz.856 ze zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Otmuchów w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Zaczyk


Załącznik do Uchwały Nr XIII/133/2016
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 24 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otmuchów na rok 2016

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otmuchów na rok 2016" zwany w dalszej części "Programem", ma zastosowanie do wypełniania przez Gminę Otmuchów zadań własnych polegających na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu.

§ 2. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Otmuchowie uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otmuchów na rok 2016" jest art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

§ 3. Ilekroć w Programie pojawia się odniesienie do:

1) Gmina - należy przez to rozumieć Gminę Otmuchów;

2) Burmistrza - należy przez to rozumieć Burmistrza Otmuchowa;

3) Urzędu Miejskiego - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Otmuchowie;

4) Schroniska - należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Konradowej 2,

48-303 Nysa;

5) Przychodnia Weterynaryjna - należy przez to rozumieć Usługi Weterynaryjne Leczenie

i Profilaktyka- Krzysztof Magierowski Otmuchów ul. Grunwaldzka 18.

§ 4. Działania związane z realizacją programu odbywają się przy wzajemnej współpracy:

1. Urzędu Miejskiego;

2. Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Konradowej;

3. Policji;

4. Przedszkola, szkoły, świetlic wiejskich poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności.

§ 5. Funkcję koordynatora działań związanych z realizacją Programu pełni Urząd Miejski

w Otmuchowie.

Rozdział 2.

Cele i zadania programu

§ 6. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Otmuchów oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Otmuchów;

2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów oraz kotów wolno żyjących;

3) opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

5) odławianie bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdział 3.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

§ 7. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Otmuchów następuje poprzez:

1) wyłapywanie na zgłoszenie interwencyjne bezdomnych zwierząt szczególnie psów z terenu Gminy Otmuchów i doprowadzanie ich do schroniska;

2) zapewnienie miejsc w Schronisku;

3) przewiezienie po wyłapaniu bezdomnych zwierząt do:

a) Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Konradowej Nr 2 , 48-303 Nysa.

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających na terenie gminy;

5) wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich - gospodarstwo rolne położone w miejscowości Rysiowice ,48-385 Otmuchów -ROL-MAX DB Spółka Jawna M.Czajkowski, Z. Skoczek.

Rozdział 4.

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt

§ 8. 0graniczenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez:

1) obligatoryjną sterylizację lub kastrację bezdomnych zwierząt przyjętych do Schroniska;

2) sterylizację albo kastrację kotów wolno żyjących na koszt Gminy;

3) działania zmierzające do akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, na poniższych zasadach:

a) zapewnienia właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Otmuchów dofinansowanie w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic i kastracji samców;

b) dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji psów przysługuje osobom, które oznakowały elektronicznie psa oraz poddały go szczepieniu przeciwko wściekliźnie;

c) prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami oraz humanitarnego, odpowiedzialnego i zgodnego z prawem ich traktowania;

4) dofinansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów i kotów.

Rozdział 5.

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi

§ 9. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie oraz ograniczenie ich populacji realizowana jest poprzez:

1) umożliwienie schronienia poprzez rozmieszczenie bud dla wolno żyjących kotów;

2) wykonywanie u tych zwierząt na koszt Gminy zabiegów sterylizacji lub kastracji;

3) pomoc w dokarmianiu kotów wolno żyjących poprzez nieodpłatne wydawanie zarejestrowanym, społecznym opiekunom tych zwierząt karmy suchej zakupionej przez Urząd;

4) umożliwienie społecznym opiekunom kotów bezpłatnego usypiania "ślepych miotów" od wolno żyjących kocic;

5) udzielanie społecznym opiekunom kotów weterynaryjnej doraźnej pomocy w leczeniu chorych kotów wolno żyjących;

6) sprawowanie opieki weterynaryjnej nad kotami wolno żyjącymi przez Przychodnię Weterynaryjną.

Rozdział 6.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 10. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez:

1) promocję adopcji zwierząt oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli;

2) informacje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: mailto:umig@otmuchow.pl. o zwierzętach przeznaczonych do adopcji;

3) pokrycie przez Gminę kosztów jednorazowego szczepienia przeciw wściekliźnie w przypadku adopcji bezdomnego psa.

Rozdział 7.

Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 11. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Otmuchów realizuje Schronisko na podstawie zawartej umowy; po uprzednim zgłoszeniu mieszkańca Gminy Otmuchów oraz po przeprowadzonej interwencji i wywiadu środowiskowego wykonanego przez inspektora Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

Rozdział 8.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt:

1) zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych realizowane jest przez Przychodnię Weterynaryjną;

2) usługa weterynaryjna obejmowała będzie w zależności od potrzeby:

3) dokonanie oceny stanu zdrowia zwierzęcia;

4) udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu w terenie;

5) podanie środków medycznych w celu obezwładnienia zwierzęcia;

6) przeprowadzenie leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji;

7) okresowe przetrzymanie zwierząt;

8) poddanie zwierzęcia eutanazji;

8) przekazanie zwłok zwierzęcia do utylizacji;

9) zgłoszenia przyjmuje wyznaczony pracownik Urzędu Miejskiego przy współpracy z Policją.

Rozdział 9.

Edukacja w zakresie ochrony zwierząt

§ 13. W ramach Programu Gmina prowadzi w celu edukacji w zakresie ochrony zwierząt następujące zadania:

1) rozprowadza przez Przychodnię Weterynaryjną oraz materiały edukacyjne w formie ulotek, plakatów itp.;

2) promuje adopcję zwierząt bezdomnych poprzez: prowadzenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Otmuchowie kącika adopcyjnego;

3) współpracuje z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi, w celu zwiększenia ilości adopcji bezpańskich zwierząt;

4) promuje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przeciwdziałanie zjawisku nielegalnego obrotu zwierzętami domowymi na targowiskach;

5) wspólnie z nauczycielami (przedszkoli i szkół) do propagowania treści zagadnień związanych
z humanitarnym traktowaniem zwierząt, promowanie prawidłowych postaw zachowań w stosunku do zwierząt;

6) organizuje wspólnie z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi akcje, konkursy, spotkania edukacyjne i inne formy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania bezdomności, praw i obowiązków wynikających z faktu posiadania zwierzęcia.

Rozdział 10.

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu

§ 14. Finansowanie programu

1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Otmuchów na 2016 r.
w wysokości 38 000,00 z ł (trzydzieści osiem tysięcy złotych).

2. Środki finansowe wydatkowane będą na poszczególne zadania w wysokości:

1) 32 500,00 zł (trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych), na odławianie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Otmuchów, zapewnienia im miejsca i utrzymanie ich w schronisku - "dla bezdomnych zwierząt
w Konradowej Nr 2";

2) 2 400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych), na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz w przypadku zwierząt agresywnych - Przychodnia Weterynaryjna- Krzysztof Magierowski, 48-385 Otmuchów ul. Grunwaldzka Nr 18;

3) 3 100,00 zł (trzy tysiące sto złotych), zakup karmy dla kotów wolno żyjących, kastracja i sterylizacja
z terenu Gminy Otmuchów:

a) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie Gminy Otmuchów

b) koszty jednorazowego szczepienia przeciw wściekliźnie w przypadku adopcji bezdomnego psa;

c) edukacja mieszkańców, poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt (promowanie adopcji, ulotki, plakaty).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe