Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Nr 7/03/2016 Starosty Namysłowskiego

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia w 2016 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "PROMYK" w Kamiennej w Powiecie Namysłowskim

Tekst pierwotny

Na podstawie § 70 ust. 1, pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U.
z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ustalam:

§ 1. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "PROMYK"
w Kamiennej w 2016 r. ustala się w kwocie 3.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Namysłowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Starosta Namysłowski


Andrzej Michta

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe