Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIX/85/16 Rady Gminy Kamiennik

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1, 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, Rada Gminy Kamiennik uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przesz to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U z 2016 r. poz 250)

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz 21 ze zm.);

3) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) według ustawyo utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

4) odpadach surowcowych (tzw. "suchych") - należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady suche w tym opakowaniowe bez zawartości, takie jak w szczególności: metale żelazne
i nieżelazne, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;

5) budynkach jednorodzinnych - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa
w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.290);

6) budynkach wielorodzinnych - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny, który nie jest budynkiem jednorodzinnym;

7) pojemnikach ogólnodostępnych - należy przez to rozumieć rozmieszczone na terenie gminy specjalistyczne pojemniki do selektywnego zbierania szkła, do których mieszkańcy samodzielnie i nieodpłatnie dostarczają opakowaniowe odpady szklane;

8) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady, stanowiących wyposażenie nieruchomości, w szczególności meble, które ze względu na swoje wymiary nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach;

9) odpadach budowlanych i rozbiórkowych - należy przez to rozumieć odpady powstałe w trakcie prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych przeprowadzonych w gospodarstwach domowych;

10) Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami zwanym WPGO- należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego;

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) Selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej
w zakresie obejmującym:

a) papier

b) metale

c) tworzywa sztuczne

d) szkło

e) opakowania wielomateriałowe

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji

g) odpady zielone

h) przeterminowane leki i chemikalia

i) zużyte baterie i akumulatory

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

k) odpady budowlane i rozbiórkowe

l) zużyte opony w sposób określony w § 3.

2) Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, umieszczanie odpadów zebranych selektywnie w ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki odpadów lub przekazywanie odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy.

3) Zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym worku,

b) szkło - w osobnym worku lub donoszone do pojemników ogólnodostępnych,

c) popiół - w osobnym pojemniku,

d) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku,

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji - powinny być zagospodarowywane przy pomocy kompostowników przydomowych;

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym pojemniku,

b) szkło - w osobnym worku lub donoszone do pojemników ogólnodostępnych,

c) popiół - w osobnym pojemniku,

d) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku;

3) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym pojemniku lub worku,

b) szkło - powinno być donoszone do pojemników ogólnodostępnych,

c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku lub worku;

2. Mieszkańcy, właściciele nieruchomości lub upoważniona przez właściciela nieruchomości osoba, powinny dostarczyć pozostałe odpady selektywne zbierane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

3. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne odbierane będą ponadto w systemie akcyjnym określonym § 20.

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (chodnik) w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji.

2. Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający wzdłuż chodników położonych na nieruchomości służących do użytku publicznego właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

§ 5. Właściciele nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego zapewniają utrzymanie czystości
i porządku na częściach tych nieruchomości poprzez wyposażenie miejsc publicznych w odpowiednią liczbę zamocowanych na stałe koszy ulicznych na drobne odpady komunalne.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się przeznaczone dla dzieci piaskownice do zabaw, mają obowiązek ogrodzenia placu zabaw, na którym znajduje się piaskownica lub ogrodzenia samej piaskownicy w sposób zapewniający dzieciom bezpieczną zabawę oraz wykluczające przedostawanie się zwierząt mogących zanieczyścić piasek,

2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw dla dzieci mają obowiązek utrzymania znajdujących się tam urządzeń służących do zabawy dzieci w należytej czystości i estetyce oraz właściwym stanie technicznym.

§ 7. 1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być dokonywane na terenie nieruchomości, pod warunkiem że:

1) mycie samochodów odbywać się będzie na utwardzonej, uszczelnionej powierzchni, w granicach nieruchomości, z użyciem środków ulegających biodegradacji,

2) powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji posiadającej urządzenia podczyszczające lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym,

3) powstające ścieki nie będą odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

2. Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych oraz wszelkich innych pojazdów i maszyn rolniczych poza warsztatami naprawczymi, jeżeli naprawy te mogą powodować zagrożenie dla środowiska; zakaz w szczególności dotyczy napraw związanych z wymianą oleju silnikowego, oleju skrzyni biegów, płynów chłodniczych
i hamulcowych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:

1) worki o pojemności co najmniej 120 l,

2) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l

3) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 2500 l i 3600 l,

4) kontenery o pojemności 16m3 i 34 m3,

5) inne pojemniki do zbierania innych odpadów komunalnych niż wymienione w ust. 2, w tym odpadów niebezpiecznych,

6) przydomowe kompostowniki.

2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich kolorach:

1) żółtym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. "suche"),

2) zielonym, z przeznaczeniem na szkło,

3) czarnym, metalowym (pojemnik ocynkowany), z przeznaczeniem na popiół, ciemnozielonym lub ciemnoszarym
z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

4) Do zbierania popiołu należy zastosować pojemnik metalowy ocynkowany. Dopuszcza się zbieranie zimnych popiołów w pojemnikach plastikowych z opisem "popiół".

3. Wskazane w ust. 1, 2 i 3 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie
o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.

4. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów.

5. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku zgodnie
z przepisami szczególnymi.

§ 9. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, a odpady zbierane są w sposób selektywny, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) od 1 do 3 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

2) od 4 do 6 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l,

3) od 7 do 12 osób - dwa pojemniki o pojemności 240 l,

4) dla większej liczby osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-2 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która na okres jednego miesiąca (przyjęta częstotliwość odbioru), wynosi 40 l /osobę.

§ 10. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych,
a odpady zbierane są w sposób nieselektywny, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) od 1 do 2 osób - jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 l,

2) od 3 do 4 osób - jeden pojemnik o pojemności co najmniej 240 l,

3) od 5 do 7 osób - dwa pojemniki o pojemności co najmniej 240 l,

4) dla większej liczby osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-2 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która na okres jednego miesiąca (przyjęta częstotliwość odbioru), wynosi 68 l /osobę.

§ 11. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych,
a odpady zbierane są w sposób selektywny, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) od 1 do 3 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

2) od 4 do 6 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l,

3) od 7 do 12 osób - dwa pojemniki o pojemności 240 l,

4) od 13 do 24 osób - jeden pojemnik o pojemności 1100 l,

5) od 25 do 36 osób - jeden pojemnik o pojemności 1100 l oraz dwa pojemniki 240l,

6) od 37 do 55 osób - dwa pojemniki o pojemności 1100 l,

7) dla większej liczby osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1,2,4 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która na okres jednego miesiąca (przyjęta częstotliwość odbioru), wynosi 40 l/ osobę.

2. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników łączna minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.

§ 12. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych,
a odpady zbierane są w sposób nieselektywny, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) od 1 do 2 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

2) od 3 do 4 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l,

3) od 5 do 7 osób - dwa pojemniki o pojemności 240 l,

4) od 8 do 14 osób - jeden pojemnik o pojemności 1100 l,

5) od 15 do 21 osób - jeden pojemnik o pojemności 1100 l, jeden pojemnik 240 l, oraz jeden pojemniki 120l

6) od 22 do 32 osób - dwa pojemniki o pojemności 1100 l,

7) dla większej liczby osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1,2,4 lub pojemnik o pojemności 2500 l proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która na okres jednego miesiąca (przyjęta częstotliwość odbioru), wynosi 68 l/osobę. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników łączna minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.

§ 13. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, a odpady są zbierane w sposób selektywny, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli ilość wytwarzanych odpadów wynosi:

1) do 120 l odpadów - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

2) powyżej 120 l do 240 l - jeden pojemnik o pojemności 240 l,

3) powyżej 240 l do 480 l - dwa pojemniki o pojemności 240 l,

4) powyżej 480 l do 720 l - trzy pojemniki o pojemności 240 l,

5) powyżej 720 do 960 l - cztery pojemniki o pojemności 240 l,

6) powyżej 960 l do 1100 l - jeden pojemnik o pojemności 1100 l,

7) dla większej ilości odpadów należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1,2,6 lub pojemnik
o pojemności 2500 l większe pojemniki/kontenery proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, obliczonej zgodnie z ust. 2.

2. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, oblicza właściciel nieruchomości korzystając z Tabeli 1 zawartej w Załączniku do uchwały. Ilość tych odpadów stanowi sumę iloczynów: liczby jednostek charakteryzujących źródło wytwarzanych odpadów komunalnych na nieruchomości
i średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przy selektywnym zbieraniu odpadów.

3. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, gdzie odpady są zbierane w sposób selektywny, ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów surowcowych (tzw. "suchych"), w następujący sposób: minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów surowcowych (tzw. "suchych") jest równa minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych ustalonych w ust. 1.

4. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników łączna minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.

5. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych nie stosuje się worków.

§ 14. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, a odpady są zbierane w sposób nieselektywny, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli ilość wytwarzanych odpadów wynosi:

1) do 120 l odpadów - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

2) powyżej 120 l do 240 l - jeden pojemnik o pojemności 240 l,

3) powyżej 240 l do 480 l - dwa pojemniki o pojemności 240 l,

4) powyżej 480 l do 720 l - trzy pojemniki o pojemności 240 l,

5) powyżej 720 do 960 l - cztery pojemniki o pojemnośc 240 l,

6) powyżej 960 l do 1100 l - jeden pojemnik o pojemności 1100 l,

7) od 1100 l do 2,5 m3 - jeden pojemnik o pojemności 2,5 m3

8) dla większej ilości odpadów należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1,2,6,7 lub większe pojemniki proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, obliczonej zgodnie z ust. 2.

2. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, oblicza właściciel nieruchomości korzystając z Tabeli 1 zawartej w Załączniku do uchwały. Ilość tych odpadów stanowi sumę iloczynów: liczby jednostek charakteryzujących źródło wytwarzanych odpadów komunalnych na nieruchomości
i średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przy nieselektywnym zbieraniu odpadów.

3. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników łączna minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.

4. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych nie stosuje się worków.

§ 15. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej
i w zabudowie wielorodzinnej ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania popiołu, jeżeli ilość wytwarzanego popiołu wynosi:

1) do 110 l - jeden pojemnik o pojemności 110 l,

2) powyżej 110 l do 220 l - dwa pojemniki o pojemności 110 l,

3) dla większej ilości wytwarzanego popiołu należy stosować wielokrotność pojemnika 110 l proporcjonalnie do ilości wytwarzanego popiołu przy przyjętej częstotliwości odbioru wskazanej w § 20 ust. 1 pkt. 3.

§ 16. 1. Minimalna pojemność worka na odpady zbierane selektywnie wynosi 120 l.

2. Do zbierania zmieszanych odpadów w ilości przekraczającej minimalną pojemność pojemników dopuszcza się worki.

§ 17. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych, wzdłuż których znajdują się ciągi piesze:

1) w terenie zabudowanym - od 10 l do 50 l, usytuowane w odległości maksymalnie 300 m od kolejnego pojemnika.

2) w innych miejscach publicznych (przystanki autobusowe, świetlice wiejskie) co najmniej 1 pojemnik o poj. od 10 l do 50 l.

§ 18. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami.

2. Pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz dla przedsiębiorcy odbierającego odpady, jeżeli istnieje możliwość bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów na terenie nieruchomości.

3. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady,

4. Pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych,

5. W przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do dysponowania terenem na ten cel.

6. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawiania pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów
w należytym stanie sanitarnym.

2. Właściciele nieruchomości dokonują dezynfekcji (a dezynsekcji w razie pojawienia się insektów) miejsc ustawienia urządzeń do gromadzenia odpadów w razie zaistnienia takiej potrzeby.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia z winy właściciela nieruchomości, uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika oraz porządkowanie terenu wokół pojemników,
w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika.

5. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 i 2 może na rzecz właściciela nieruchomości wykonywać przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, na podstawie odrębnej umowy.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłychz terenu

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 20. 1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

2) odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

3) popiół - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc w okresie grzewczym, (tj. od 1 września do 30 kwietnia) jeden raz na dwa miesiące w okresie letnim, przy czym minimalna pojemność pojemnika przy określonej częstotliwości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników.

2. Częstotliwość odbierania odpadów szklanych z pojemników ogólnodostępnych powinna wynosić nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące.

3. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie w systemie akcyjnym zgodnie z podanym do publicznej wiadomości harmonogramem .

4. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach od 6.00 do 22.00.

5. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód.

6. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika
z ich instrukcji eksploatacji.

7. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.

§ 21. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się w szczególności:

1) wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych (tworzenia tzw. dzikich wysypisk),

2) zakopywania odpadów,

3) wykorzystania nieczynnych studni do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych, wód opadowych, nawozów naturalnych,

4) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Województwa Planu Gospodarki Odpadami

§ 22. Należy dążyć do:

1) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych,

2) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych, oraz papieru i tektury jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska,

3) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

4) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów,

5) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie,

6) zmniejszenia masy składowanych odpadów.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych dla wspólnego użytku.

§ 23. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez nadzoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.

2. W przypadku posiadania na terenie nieruchomości zwierzęcia mogącego stanowić zagrożenie, należy
w miejscu widocznym, przed wejściem na teren nieruchomości umieścić tablicę informacyjną.

3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego.

4. Właściciel psa zobowiązany jest do:

1) poddawania psa obowiązkowym szczepieniom ochronnym zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt;

2) dopilnowania, aby pies wyprowadzany był na uwięzi w obroży, a w przypadku ras uznawanych za agresywne także w kagańcu; zwolnienie psa, rasy nie uznanej za agresywną, z uwięzi jest możliwe tylko na terenach zielonych o ile nie ma takiego zakazu,

3) w przypadku przewożenia psa w środkach komunikacji zbiorowej, pies powinien posiadać kaganiec,

4) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

5. Hodowca zwierząt domowych zobowiązany jest spełniać wymogi określone dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej określonych w § 24

6. Zabrania się:

1) pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie, ogrodzonym w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzę,

2) wprowadzanie zwierząt na place zabaw dla dzieci, tereny sportowe, place targowe (nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psa przewodnika).

3) wprowadzania zwierząt do sklepów, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek i innych obiektów użyteczności publicznej (nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psa przewodnika).

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 24. 1 Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu, a także:

1) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

2) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy w roku.

3) gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny
z prawem, i niepowodowania zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych
i podziemnych;

4) niepowodowania, przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości.

2. Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

3. Na terenach ogródków działkowych nie powinno się prowadzić hodowli stwarzającej uciążliwość dla innych użytkowników ogródków działkowych.

4. Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta hodowlane w miejscach użyteczności publicznej muszą być usuwane przez właściciela zwierzęcia.

5. Zabrania się:

1) utrzymania zwierząt gospodarskich jak: bydło, konie, trzoda chlewna, kozy, owce na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej,

2) wypuszczania drobiu i inwentarza drobnego poza ogrodzony teren hodowli,

3) utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarze zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe.

6. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt,
w szczególności drobiu, po spełnieniu następujących warunków:

1) posiadania budynków inwentarskich lub specjalistycznych systemów otwartych spełniających odrębne przepisy o utrzymaniu zwierząt gospodarskich,

2) teren hodowli powinien być ogrodzony i otoczony strefą ochronną,

3) w strefie ochronnej nie powinny się znajdować budynki mieszkalne i inne obiekty przeznaczone na pobyt ludzi
z wyjątkiem budynku będącego własnością hodowcy zwierząt,

4) odległość minimalna między budynkiem mieszkalnym lub miejscem użyteczności publicznej a:

a) obiektem lub klatką ze zwierzętami nie może być mniejsza niż 12 m,

b) ogrodzeniem hodowli nie może być mniejsza niż 10 m.

7. Dopuszcza się zmniejszenie tych odległości w przypadku uzyskania przez właściciela hodowli zgody wszystkich współlokatorów budynku, w którym zamieszkuje oraz zgody wszystkich lokatorów budynków sąsiednich, jeżeli hodowla narusza normy odległości.

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 25. 1. Właściciele, zarządcy i użytkownicy nieruchomości położonych na terenie Gminy Kamiennik w których prowadzona jest hodowla zwierząt są zobowiązani dwa razy w roku do przeprowadzania deratyzacji (tępienia myszy i szczurów).

2. Obowiązek deratyzacji na terenie nieruchomości, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany w miarę potrzeby.

3. Akcja deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik winna być przeprowadzona dwa razyw roku.

4. Termin deratyzacji określa się na:

1) pierwszą dekadę maja danego roku,

2) pierwszą dekadę października danego roku.

5. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie.

6. Deratyzację przeprowadza się środkami dostępnymi w handlu w sposób zgodny z zaleceniami producenta.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik.

§ 27. Traci moc uchwała nr XXVIII/140/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik

§ 28. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Aleksander Słonina


Załącznik do Uchwały Nr XIX/85/16
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 2 czerwca 2016 r.

Średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

L.p.

Rodzaj nieruchomości (źródło wytwarzania odpadów komunalnych)

Jednostka charakteryzująca źródło wytwarzanych odpadów

średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w ciągu jednego miesiąca
[litry/1 miesiąc.]

Selektywne zbieranie odpadów

Nieselektywne zbieranie odpadów

1.

nieruchomość zamieszkała

na zamieszkującego

40

68

2.

szkoły, przedszkola

Na studenta/ ucznia/ dziecko

4

4

na pracującego

12

18

3.

lokale handlowe - do 50m2 powierzchni handlowej

na 1m2 powierzchni handlowej

4

4

na pracującego

12

18

4.

lokale handlowe - powyżej 50m2 powierzchni handlowej

na 1m2 powierzchni handlowej

4

4

na pracującego

12

18

5.

lokale gastronomiczne

na 1 miejsce konsumpcyjne

16

24

na pracującego

12

18

6.

urządzone targowiska, hale targowe

na punkt handlowy

40

68

na pracującego

12

18

7.

ogródki działkowe

na każdą działkę

8

12

8.

cmentarz

na miejsce grzebalne

4

4

9.

domki letniskowe, kempingi

na 1 m2

4

4

10.

wszystkie inne niż wyżej wymienione:

-

pomieszczenia biurowe, w tym instytucje i urzędy

na pracującego

12

18

-

punkty handlowe i usługowe poza lokalem (kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie)

na pracującego

12

18

-

rzemiosło i zakłady wytwórcze, działalność gospodarcza

na pracującego

12

18

-

instytucje kultury, nie posiadające sal widowiskowych, w tym m.in.: biblioteki, świetlice.

na pracującego

12

18

-

obiekty sportowe, w tym m.in. hale sportowe, korty tenisowe, kąpieliska itp.

na pracującego

12

18

Przyjęta gęstość odpadów 172 kg/m

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe