| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Umowa Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego

z dnia 9 sierpnia 2016 r.

w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn - DW 454 w miejscowości Murów ul. Wolności"

zawarta pomiędzy:

Powiatem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Opolskiego w imieniu, którego działa:

1. Wicestarosta Opolski - Leonarda Płoszaj

2. Członek Zarządu - Krzysztof Wysdak

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marioli Konachiewicz

a

Gminą Murów reprezentowaną przez:

1. Wójta Gminy - Pana Andrzeja Puławskiego

przy kontrasygnacie Z-cy Skarbnika Gminy - Teresy Kuca

zwanych dalej partnerami.

Strony postanawiają co następuje:

§ 1.

1. Strony Umowy zobowiązują się do wspólnego sfinansowania na zasadach określonych w niniejszej Umowie zadania pod nazwą "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn - DW 454 w miejscowości Murów ul. Wolności". Zadanie będzie realizowane w całości w 2016r.

2. Strony Umowy przeznaczają na realizację zadania wymienionego w § 1.1 łącznie kwotę 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), na którą składają się zapisane w budżetach stron na 2016r. kwoty deklarowanych udziałów, określone odpowiednio w § 2 i 3 niniejszej Umowy.

3. Całkowity koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Ostateczny koszt realizacji zadania zostanie ustalony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na jego realizację.

§ 2.

Powiat Opolski pokryje koszty realizacji zadania określonego w §1 umowy w wysokości nie wyższej niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

§ 3.

Gmina Murów udziela Powiatowi Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania określonego w § 1 umowy, w wysokości nie wyższej niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

§ 4.

1. Powiat Opolski za pośrednictwem jednostki organizacyjnej - Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, jako Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami).

2. Powiat Opolski zawrze umowę z wybranym w trybie określonym w ust. 1 Wykonawcą i będzie nadzorował jej wykonanie.

§ 5.

1. Wynikająca z ustaleń kwota udziału Gminy Murów w sfinansowaniu przypadającej na nią części kosztów pozostaje bez zmian, także w przypadku zmniejszenia kosztów realizacji całości zadania w wyniku postępowania przetargowego.

2. Koszty zadania przekraczające kwotę wskazaną w § 3 nie będą obciążać Gminy Murów.

§ 6.

1. Obowiązkiem Gminy Murów jest przekazanie środków finansowych na rzeczową realizację zadania w roku 2016 w kwocie wskazanej w § 3 Umowy.

2. Powiat Opolski zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane od Gminy Murów środki finansowe wyłącznie na realizację zadania określonego w § 1 umowy.

§ 7.

1. Gmina Murów zobowiązuje się do przekazania środków finansowych w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą zadania.

2. Wpłata dotacji będzie przekazana na rachunek Powiatu Opolskiego w PKO BP S.A. I O/Opole 72 1020 3668 0000 5102 0015 7123.

3. Powiat Opolski zobowiązuje się do przekazania Gminie Murów pisemnej informacji o dacie zawarcia umowy z wykonawcą zadania.

§ 8.

1. Faktury za wykonane roboty wystawiane będą przez Wykonawcę w całości na Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu.

2. Powiat Opolski przedłoży Gminie Murów rozliczenie z wykorzystania środków po zrealizowaniu przedsięwzięcia, w terminie 15 dni od daty całkowitego rozliczenia inwestycji, przy zachowaniu zasad określonych w § 2 i § 3 oraz § 5 Umowy, nie później niż do 15.12.2016r.

3. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem zostaną zwrócone Gminie Murów na nr rachunku bankowego: 48 8897 0004 2001 0006 0163 0002 na zasadach określonych w przepisach art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

4. Gmina Murów zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wykorzystania dotacji w szczególności poprzez udostępnienie dokumentów źródłowych.

§ 9.

Kaucja gwarancyjna naliczona będzie od całej wartości robót i przechowywana na koncie Powiatu Opolskiego - Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.

§ 10.

Nadzór nad prowadzonymi robotami sprawowany będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13.

Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku odstąpienia od realizacji zadania przez jedną ze stron Umowy, przy czym odstąpienie nie może nastąpić po zawarciu umowy z wykonawcą zadania.

§ 14.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa dla Powiatu Opolskiego i jeden dla Gminy Murów.

§ 15.

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
POWIAT OPOLSKI:


Wicestarosta Opolski


Leonarda Płoszaj


Członek Zarządu


Krzysztof Wysdak
GMINA MURÓW:


Wójt


Andrzej Puławski


Skarbnik Powiatu


Mariola Konachiewicz


Z-ca Skarbnika Gminy


Teresa Kuca

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »