| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/39/10 Rady Gminy Pierzchnica

z dnia 9 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 166 ust.1, art. 184 ust. 1, pkt 7,10 lit.a i b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust.1, ust.2 pkt 1,3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1,ust. 2 ,art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/2/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na rok 2010 zmienionej uchwałą Nr XXX/11/10 z dnia 15 marca 2010r. , Nr XXXI/20/10 z dnia 26 kwietnia 2010r., Nr XXXII/27/10 z dnia 21 czerwca 2010r. dokonuje się zmian:
1) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 4 746 159zł (zgodnie z załącznikami nr 4, 4a i 4b) z tego:
a) wydatki majątkowe 4 642 654zł
b) wydatki bieżące 103 505zł
2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 541 298zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ”
„ 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2 243 186zł ”
„ 2) wolnych środków, jako nadwyżka środków pienięznych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 298 112zł ”
3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Przychody budżetu w wysokości 5 138 112zł, rozchody w wysokości 1596 814zł zgodnie z załącznikiem nr 6. ”
4) w § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 243 186zł: w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane/emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszami Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 2 150 808zł ”
5) w § 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 491 846zł. ”
6) w § 10 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„ b) pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 243 186zł: w tym zaciąganie kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszami Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 2 150 808zł ”
7) w § 10 pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:
„ d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 491 846zł. ”
8) zmiany w załącznikach dochody i wydatki budżetu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
9) załącznik Nr 3 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 -2012 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
10) załącznik Nr 3a zadania inwestycyjne roczne w 2010r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
11) załącznik Nr 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
12) załącznik Nr 4a wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
13) załącznik Nr 5 przychody i rozchody budżetu w 2010 r. otzrymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
14) załącznik Nr 7 dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r. otrzymuje brzmienie okręślone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Artur Kułagowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/39/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 9 sierpnia 2010 r.
Zmiany w załącznikach dochody i wydatki budżetu
Lp.
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa paragrafu
Kwota
w złotych
I. Zwiększenia dochodów
1.
921
92109
2330
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
30.000
2.
921
92109
6208
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
243.583
3.
926
92605
6208
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
174.600
Razem zwiększenia dochodów
448.183
II. Zmniejszenia dochodów
1.
600
60016
6208
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
722.972
Razem zmniejszenia dochodów
722.972
III. Zmniejszenia wydatków
1.
600
60016
6058
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
722.972
2.
600
60016
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
24.061
3.
010
01010
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
100.000
4.
750
75023
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
65.000
5.
700
70005
4270
Zakup usług remontowych
16.500
6.
921
92109
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2.000
7.
751
75107
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
447
Razem zmniejszenia wydatków
930.980
IV. Zwiększenia wydatków
1.
921
92109
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
21.200
2.
921
92109
4270
Zakup usług remontowych
31.500
3.
720
72095
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
65.000
4.
900
90015
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2.000
5.
921
92109
6058
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
243.583
6.
921
92109
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
131.137
7.
926
92605
6058
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
174.600
8.
926
92605
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
78.836
9.
926
92605
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
100.000
10.
751
75107
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
387
11.
751
75107
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
60
Razem zwiększenia wydatków
848.303
Zmniejsza się przychody § 952 o kwotę 1.072.000 zł.-kredyty
Zwiększa się przychody § 955 o kwotę 1.264.112 zł.-wolne środki na pokrycie deficytu
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/39/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 9 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/39/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 9 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/39/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 9 sierpnia 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
L.p. Źródła finansowania Wydatki w roku budżetowym 2010 Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012
2011 rok 2012 rok Razem 2011 - 2012
I Ogółem wydatki bieżące 103 505 0 0 0
  - środki z budżetu j.s.t. 10 868 0 0 0
  - środki z budżetu krajowego 4 658 0 0 0
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 87 979 0 0 0
II Ogółem wydatki majątkowe 4 642 654 1 405 580 2 830 000 4 235 580
  - środki z budżetu j.s.t. 2 150 808 600 273 1 222 657 1 822 930
  - środki z budżetu krajowego 0 0 0 0
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 491 846 805 307 1 607 343 2 412 650
  Ogółem wydatki 4 746 159 1 405 580 2 830 000 4 235 580
  - środki z budżetu j.s.t. 2 161 676 600 273 1 222 657 1 822 930
  - środki z budżetu krajowego 4 658 0 0 0
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 579 825 805 307 1 607 343 2 412 650
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/39/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 9 sierpnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010r.
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/39/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 9 sierpnia 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010r.
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Kwota
2010 r.
1 2 3 4
Przychody ogółem:   5 138 112,00
1. Kredyty § 952 3 840 000,00
  w tym na finansowanie zadan realizowanych z udziałem środków pochodzących z budzetu UE   2 150 808,00
2. Pożyczki § 952  
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903  
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951  
5. Prywatyzacja majątku jst § 941 do 944  
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957  
7. Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) § 931  
8. Inne źródła (wolne środki) § 955 1 298 112,00
9. Przelewy z rachunku lokat § 994  
Rozchody ogółem:   1 596 814,00
1. Spłaty kredytów § 992 1 538 250,00
2. Spłaty pożyczek § 992 58 564,00
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963  
4. Udzielone pożyczki § 991  
5. Lokaty § 994  
6. Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) § 982  
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995  
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/39/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 9 sierpnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Śmidoda

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »