| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/59/11 Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 11 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku ” do uchwały Nr IV/20/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.” do uchwały Nr IV/20/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok”do uchwały Nr IV/20/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.”do uchwały Nr IV/20/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanychna podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.” do uchwały Nr IV/20/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe w 2011 roku” do uchwały Nr IV/20/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej Nr IV/20/11 z dnia 4 lutego 2011 r. § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.763.550 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie - 1 763 550 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 2 111 494 zł, rozchody w wysokości 347 944 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały."

§ 3. W uchwale budżetowej Nr IV/20/11 z dnia 4 lutego 2011 r. § 9 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.021.828 zł; w tym:

a) z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 2.021.828 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.763.550 zł;

a) z tytułu pożyczek - w kwocie 1.763 550 zł,

spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 347 944 zł.

a) z tytułu pożyczek - w kwocie 347 944 zł"

§ 4. W uchwale budżetowej Nr IV/20/11 z dnia 4 lutego 2011 r. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 9 pkt 1a, 2a, 3a w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały obejmuje zmiany dochodów i wydatków oraz przychodów.

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.433.267 zł oraz wydatki o kwotę 1 697 585 zł tj.:

- z tytułu otrzymanych środków z RPO na budowę zbiornika retencyjnego w Nieskurzowie – 400.000 zł,

- z tytułu otrzymanej promesy na usuwanie skutków powodzi w 2010 r. na drogach gminnych – 1.000.000 zł,

- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wydatków – 1.000 zł,

- zwiększenie dotacji oraz wydatków na zasiłki i pomoc w naturze – 4.967 zł,

- dofinansowanie w ramach POKL na projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w konteście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego" oraz wydatki na kwotę - 27.300 zł,

- zwiększenie wydatków na nowe przedsięwzięcie "Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego i przeniesienie własności budynków SKR w Baćkowicach na rzecz Gminy Baćkowice 2011-2012", 100.000 zł,

- zwiększenie wydatków na drogi publiczne powiatowe jako dotacja celowa o kwotę 16.752 zł,

- przeniesienia wydatków na remont autobusu szkolnego kwotę 49.000 zł z zakupu materiałów 33000 zł,

- przeniesienia planowanych wydatków z zakupu energii na zakup materiałów na krytej pływalni.

2. Zwiększenie kwot pożyczek o kwotę 264.318 zł,

3. Deficyt budżetu, limity i upoważnienia dostosowano do kwot wynikających z rozliczenia budżetu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/59/11
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Plan dochodów na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/59/11
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Plan wydatków na 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/59/11
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/59/11
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/59/11
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/59/11
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/59/11
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/59/11
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Dotacje celowe w 2011 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »