| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/147/2012 Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1592 z   późniejszymi zmianami) i   art. 19 c ust. 1   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity z   2010r., Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z   późniejszymi zmianami).  

Rada Powiatu uchwala, co następuje:  

§   1.   Brak treści  

1)   Przyjmuje się „Tryb i   szczegółowe kryteria oceny wniosków o   realizację zadań publicznych w   ramach inicjatyw lokalnych”, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2)   Wzór wniosku o   realizację zadania publicznego w   ramach inicjatywy lokalnej stanowi załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Starachowickiego.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

Przewodniczacy Rady  


Jan   Wzorek


Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy o   działalności pożytku i   o wolontariacie nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia trybu i   szczegółowych kryteriów oceny wniosku o   realizację zadania publicznego w   ramach inicjatywy lokalnej. W   ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w   art.3 ust. 3   ustawy mogą złożyć wniosek o   realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Zakres inicjatywy lokalnej wspomagającej rozwój wspólnot i   społeczności lokalnych określa art. 19 b ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie. Inicjatywa lokalna może obejmować w   szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, działalność charytatywną, podtrzymania i   upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i   kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i   etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i   dziedzictwa narodowego, promocji i   organizacji wolontariatu, edukacji, oświaty i   wychowania, działalności w   sferze kultury fizycznej i   turystyki (wspieranie i   upowszechnianie kultury fizycznej i   sportu, turystyki i   krajoznawstwa), ochrony przyrody, w   tym zieleni w   miastach i   wsiach (ekologii i   ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego), porządku i   bezpieczeństwa publicznego. Zawarte w   załączniku Nr 1   do projektu uchwały szczegółowe kryteria oceny wniosków o   realizację zadania publicznego w   ramach inicjatywy lokalnej, zostały opracowane w   celu ujednolicenia procedury i   ułatwienia Zespołowi d/s wspierania inicjatyw lokalnych określenia najważniejszych elementów niezbędnych do oceny wniosku.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/147/2012
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIX/147/2012 Rady Powiatu w   Starachowicach z   dnia 26 kwietnia 2012 roku  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/147/2012
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XIX/147/2012 Rady Powiatu w   Starachowicach z   dnia 26 kwietnia 2012 roku  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TomTom

Założona w 1991 firma TomTom (AEX:TOM2) jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych ukierunkowanym na dostarczenie wszystkim kierowcom najlepszych na świecie rozwiązań nawigacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »