| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Powiatu Skarżyskiego

z dnia 10 maja 2012r.

w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Skarżyski przedszkola specjalnego w Skarżysku-Kamiennej

pomiędzy  

Gminą Skarżysko-Kamienna   reprezentowaną przez:  

1.   Pana Romana Wojcieszka – Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej  

zwaną dalej Gminą  

a  

Powiatem Skarżyskim   reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   imieniu, którego działają:  

1.   Pan Michał Jędrys – Starosta Skarżyski,  

2.   Pan Zenon Nowakowski – Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego  

zwanym dalej Powiatem  

Na podstawie art. 5   ust. 2   pkt 1, art. 5   ust. 5   i 5b ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z   2004 roku Nr 256 poz. 2572 z   późniejszymi zmianami)  

strony zawierają Porozumienie następującej treści:  

§   1.  

Przedmiotem porozumienia jest przekazanie przez Gminę Skarżysko-Kamienna Powiatowi Skarżyskiemu uprawnień do założenia i   prowadzenia przedszkola specjalnego dla dzieci ze spektrum autyzmu w   Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2   w   Skarżysku-Kamiennej.  

§   2.  

W celu realizacji przejętego zadania (organu założycielskiego i   organu prowadzącego) Powiat Skarżyski zobowiązuje się do:  

1.   założenia z   dniem 1   września 2012 roku przedszkola specjalnego wchodzącego w   skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2   w Skarżysku-Kamiennej,  

2.   zapewnienia nowopowstałej placówce odpowiednich warunków lokalowych,  

3.   zapewnienia warunków działania przedszkola, w   tym bezpiecznych i   higienicznych warunków nauki, wychowania i   opieki,  

4.   zapewnienie obsługi administracyjnej i   organizacyjnej przedszkola,  

5.   wyposażenie przedszkola w   pomoce dydaktyczne i   sprzęt niezbędny do pełnienia realizacji programów nauczania i   wychowawczych oraz wykonywania innych zadań statutowych.  

§   3.  

Zadania określone w   § 2   Powiat będzie finansował we własnym zakresie z   otrzymywanej subwencji oświatowej. Tym samym Gmina w   żaden sposób nie partycypuje w   utrzymaniu przedszkola.  

§   4.  

1.   Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.  

2.   Wszelkich zmian w   porozumieniu dokonuje się aneksem w   formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

3.   W przypadku podjęcia przez powiat decyzji o   likwidacji przedszkola, czynności określone w   art. 59 ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty należą do obowiązku Powiatu, który ponosi skutki finansowe likwidacji.  

4.   Każda ze stron porozumienia może wypowiedzieć porozumienie bez podania przyczyn  
do końca grudnia roku poprzedzającego ze skutkiem rozwiązującym na koniec roku szkolnego. Wypowiedzenie porozumienia przez Powiat jest równoznaczne z   podjęciem przez niego decyzji o   likwidacji przedszkola i   stosuje się wówczas postanowienia ust. 3, z   zastrzeżeniem postanowień zawartych w   ust. 5.  

5.   Podjęcie decyzji przez Powiat o   likwidacji przedszkola może nastąpić jedynie w   sytuacji, gdy Gmina, w   terminie 30 dni od daty przekazania informacji o   takiej decyzji przez Powiat nie wyrazi zainteresowania jego dalszym prowadzeniem.  

§   5.  

1.                 Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

2.                 Organem uprawnionym do ogłoszenia porozumienia jest Zarząd Powiatu Skarżyskiego.  

3.                 Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem zawarcia z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 roku.  

§   6.  

Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej  
ze stron.  

Gmina Skarżysko-Kamienna                                                                  Powiat Skarżyski  

 

 

Prezydent Miasta  


Roman   Wojcieszek

Starosta Skarżyski  


Michał   Jędrys

             

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »