| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/181/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zmianami) w   związku z   art. 211 ust. 1,2,3,4,5  
pkt. 1,2, art. 212 ust. 1   pkt 1,2,3,4,5,6,8,10 ust. 2   pkt 1,2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust.1, ust. 2   pkt 1,3, art. 231 ust. 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237 ust. 1, ust. 2   pkt 1, 2, 3, art. 258 ust.1 pkt 1,2, art. 264 ust. 3   i 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zmianami). Rada Powiatu uchwala następujące zmiany do Uchwały Nr XIX/128/11 Rady Powiatu w   Ostrowcu Świętokrzyskim z   dnia 27 grudnia 2011 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok z   późniejszymi zmianami:  

§   1.   W paragrafie 3   ust. 1   i 2   w/w uchwały otrzymują brzmienie:  

1.   Deficyt budżetu Powiatu w   wysokości   8.654.165,00 zł   ,który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

1)   zaciągniętego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w   kwocie   7.070.565,12 zł,  

2)   wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikającej z   rozliczeń kredytów z   lat ubiegłych w   kwocie   1.583.599,88 zł.  

2.   Łączne przychody budżetu w   wysokości   15.370.613,00 zł   pochodzące z:  

1)   kredytów bankowych w   kwocie   13.787.013,12 zł,  

2)   wolnych środków, o   których mowa w   ust. 1   pkt 2   w kwocie   1.583.599,88 zł   Łączna kwota rozchodów została ustalona na poziomie   6.716.448,00 zł  
(zgodnie z   załącznikiem nr 4).  

§   2.   W paragrafie 9   pkt 2   w/w uchwałyotrzymuje brzmienie:  

2)   na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w   kwocie                               7.070.565,12 zł   w tym:  

2.                 a) kredyty                                                                                                                   7.070.565,12 zł  

§   3.   Dokonuje się zmian w   Załączniku Nr 1   - Dochody budżetu powiatu na 2012 r. ( zgodnie z   załącznikiem Nr 1).  

§   4.   Dokonuje się zmian w   Załączniku Nr 2   - Wydatki budżetu powiatu na 2012 r. ( zgodnie z   załącznikiem Nr 2).  

§   5.   Dokonuje się zmian w   załączniku Nr 4   – Zadania inwestycyjne roczne w   2012 r.  
(zgodnie z   załącznikiem Nr 3).  

§   6.   Dokonuje się zmian w   załączniku Nr 6   – Przychody i   rozchody budżetu w   2012 r.  
(zgodnie z   załącznikiem Nr 4).  

§   7.   Dokonuje się zmian w   załączniku Nr 9   – Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w   2012 r. (zgodnie z   załącznikiem Nr 5).  

§   8.   Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w   siedzibie Starostwa Powiatowego w   Ostrowcu Świętokrzyskim.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Sławomir   Radlak

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/181/12
Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/181/12
Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załacznik nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/181/12
Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załacznik nr 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/181/12
Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załacznik nr 4  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/181/12
Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załacznik nr 5  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »