| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/ 153 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 27 lipca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4, ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ) w   związku art. 211, art. 212 ust.1 pkt. 1,2,4,5 art. 235 ust.2, art. 236 ust. 4   pkt.1 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XVI/122/2012 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 30 stycznia 2012 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok :  

- w   uchwale Nr XVII/126/2012 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 06 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok ,  

- w   uchwale Nr XVII/127/2012 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 06 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok,  

- w   uchwale Nr XVIII/138/2012 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 29 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok,  

- w   uchwale Nr XIX/141/2012 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 30 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok,  

- w   uchwale Nr XIX/141/2012 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 30 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok oraz w   uchwale Nr XX/145/2012 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 27 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:  

1)   zmienia się plan dochodów budżetu - jak w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

2)   zmienia się plan wydatków budżetu - jak w   załączniku nr 2   do niniejszej uchwały.  

3)   załącznik nr 3   do uchwały Nr XVI/122/2012 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 30 stycznia 2012 roku ( limity wydatków…), otrzymuje brzmienie - jak w   załączniku nr 3   do niniejszej uchwały,  

4)   załącznik nr 4   do uchwały Nr XVI/122/2012 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 30 stycznia 2012 roku ( zadania roczne…), otrzymuje brzmienie - jak w   załączniku nr 4   do niniejszej uchwały,  

5)   załącznik nr 5   do uchwały Nr XVI/122/2012 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 30 stycznia 2012 roku ( wydatki …środki.. innych źródeł …), otrzymuje brzmienie - jak w   załączniku nr 5   do niniejszej uchwały  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Kazimierz   Warszawa


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI / 153 / 2012 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 27 lipca 2012 roku na tym etapie roku budżetowego celem zmian jest;  
I. Dochody budżetu; plan dochodów zwiększenie środków z/t rozliczenia niewykorzystanych w   części wydatków niewygasajacych w   kwocie 35.335,- zwiększenie środków z/t dotacji województwa świętokrzyskiego na program ( e-świętokrzyskie - JST ) w   kwocie 200.791,- korekta dochodów ( kar umownych ) z   dzialu „różne rozliczenia” - do działu 600 kwocie 86.980,00 - z/t niezrealizowanego w   terminie zadania - „rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 wraz remontem mostu na rz. Nida w   Wiślicy”( kary umowne za niezrealizowanie ww zadania w   terminie). Zmniejszenie dochodów z   promesy wojewody świętokrzyskiego na „usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w   kwoce 178.000,-  
II. Wydatki budżetu: plan wydatków Zwięszenie środków na drogę gminną - „Dębiany” o   kwotę 26.600,- Wprowadzenie nowego zadania - „budowa chodnika i   ogrodzenia” w   sołectwie Czarnocin w   kwocie 8.000,- korekta z   działu „różne rozliczenia” - do działu 600, wydatków w   kwocie 86.980,- zł na potencjalne roszczenia Wykonawcy projektu „zadania - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 wraz remontem mostu na rz. Nida w   Wiślicy” Zmniejszenie wydatków z   promesy na „usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w   kwoce 178.000,- Zmniejszenie środków z   zadania - budowa sal gimnastycznych w   łącznej kwocie 10.000,- ( przesunięcie na drogi gminne ), inne korekty i   przeniesienia w   ramach wydatków budżetowych, zmiany w   załącznikach budżetowych.  
III. Przychody budżetu: bez mian,  
IV. Rozchody budżetu: bez zmian.  
V. Konieczne zmiany w   załącznikach budżetowych. VI. Dochody budżetu po zmianach: 11.608,904,-  
VII. Wydatki budżetu po zmianach: 11.499.201,-  
VIII. Wynik budżetu po zmianach: + 109.703,- - bez zmian  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/ 153 / 2012
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 27 lipca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/ 153 / 2012
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 27 lipca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/ 153 / 2012
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 27 lipca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w   2012 roku  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/ 153 / 2012
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 27 lipca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w   2012rok  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/ 153 / 2012
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 27 lipca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki - na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kleszcz

Główny księgowy, posiadający Certyfikat Ministra Finansów nr 68172/2014.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »