| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/118/2012 Rady Gminy w Gowarczowie

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. /, w związku z art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm./ - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o 34.779,00 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o 8.163,00 zł

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o 8.163,00 zł

§ 6208 „dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” o 8.163,00 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia” o 26.616,00 zł

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” o 26.616,00 zł

§ 0920 „pozostałe odsetki” o 26.616,00 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o 20.163,00 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o 8.163,00 zł

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o 8.163,00 zł

§ 6058 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o 8.163,00 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o 12.000,00 zł

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o 12.000,00 zł

§ 6060 „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o 12.000,00 zł

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu o 22.779,00 zł

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o 22.799,00 zł

Rozdział 75615 „ wpływy z podatku rolego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 22.779,00 zł

§ 0310 „podatek od nieruchomości” o 22.779,00 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu o 8.163,00 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o 8.163,00 zł

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjne wsi” o 8.163,00 zł

§ 6059 „ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o 8.163,00 zł

§ 5. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/68/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/68/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

3. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/68/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie

1. Zwiększono plan dochodów z tytułu uzyskanych wpływów z krótkoterminowych lokat bankowych o kwotę 26.616 zł i przeznaczono je na wykup gruntów zajętych pod przepompownię na realizowanej inwestycji kanalizacji miejscowości Gowarczów w kwocie 12.000 zł oraz na zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 14.616 zł.

2. Zwiększono dochody i wydatki na zadanie inwestycyjne pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudzie Białaczowskiej” o kwotę 8.163 zł z uwagi na zwiększony zakres wykonania w roku bieżącym oraz aneksem do umowy Nr 00107-6921-UM1300136-11 z dnia 21.12.2011r., i zmniejszono do realizacji wydatki do sfinansowania ze środków własnych również o kwotę 8.163 zł a uwolnione środki przeznaczono na zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Borkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/118/2012
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/118/2012
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/118/2012
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »