| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/187/2013 Rady Gminy w Brodach

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 89 ust.1 pkt 1 i 4, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, ust. 2 pkt 1, art. 214 ust.1, art. 235 ust.1, 2 i 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) R A D A G M I N Y W B R O D A C H u c h w a l a co następuje: § 1 W budżecie gminy na rok 2013 dokonuje się następujących zmian w zakresie zadań własnych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ................................. - 173.748 zł w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne,

§ 6290. o kwotę ................................................................................................... - 70.000 zł w dziale 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność,

§ 6207. o kwotę ..................................................................................................... - 13.900 zł w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, o kwotę ................................................................................................................. - 71.500 zł w tym: § 0310 o kwotę - 40.000 zł

§ 0320. o kwotę - 31.500 zł w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, o kwotę .............................................................................................. - 18.348 zł w tym: § 2007 o kwotę - 17.425 zł

§ 2009. o kwotę - 923 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ................................- 536.475 zł w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6669 o kwotę ........................................................................................... - 254.049 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność,

§ 6207. o kwotę ................................................................................................... - 282.035 zł w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność,

§ 6207. o kwotę ..................................................................................................... - 391 zł

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ................................ - 1.260.550 zł w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 o kwotę ........................................................................................... - 120.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Lubienia wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Krynkach - 100.000 zł,

- przedłużenie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brody ul. Radomska - 20.000 zł, w dziale 600 - Transport i łączność, o kwotę ................................................... - 427.000 zł rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 6050 o kwotę ................................ - 357.000 zł z przeznaczeniem na zadnia pn:

- przebudowa drogi gminnej nr 1524013 Kuczów - Świrta ul. Południowa - 170.000 zł,

- przebudowa drogi gminnej nr 1524034 Adamów - Polesie ul. Sosnowa - 110.000 zł,

- przebudowa drogi gminnej nr 1524045 Lubienia ul. Podlesie - 77.000 zł rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne, § 6050 o kwotę ............................................. - 70.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dziurów ul. Skośna, w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę ................................................................................. - 55.000 zł w tym: § 4590 o kwotę - 10.000 zł

§ 4270. o kwotę - 42.000 zł

§ 4300. o kwotę - 3.000 zł w dziale 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność,

§ 6507. o kwotę ..................................................................................................... - 13.900 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę ................................................... - 510.334 zł rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę .................................................... - 202.563 zł w tym: § 2590 o kwotę - 124.763 zł

§ 6050. o kwotę - 77.800 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie projektu budowlanego i przebudowa kotłowni i przyłącza gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Krynkach, rozdział 80104 - Przedszkola, § 2540 o kwotę .................................................... - 2.517 zł rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, § 2540 o kwotę ........ - 2.517 zł rozdział 80113 - Dowóz uczniów do szkół, § 4300 o kwotę ................................. - 22.653 zł rozdział 80195 - Pozostała działalność, § 6057 o kwotę ...................................... - 280.084 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Styków, Lipie, Lubieni, Krynki i Brody, w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

§ 4300. o kwotę .................................................................................................. - 4.529 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę ............................................................. - 19.641 zł rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

§ 3119. o kwotę ..................................................................................................... - 10.741 zł rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę .......................................... - 8.900 zł w tym: § 4210 o kwotę - 3.000 zł

§ 4300. o kwotę - 5.900 zł w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, o kwotę .............................................................................................. - 24.146 zł w tym: § 3027 o kwotę - 133 zł

§ 3029. o kwotę - 7

§ 4017. o kwotę - 2.311 zł

§ 4019. o kwotę - 123 zł

§ 4117. o kwotę - 198 zł

§ 4119. o kwotę - 11 zł

§ 4127. o kwotę - 645 zł

§ 4129. o kwotę - 34 zł

§ 4217. o kwotę - 4.901 zł

§ 4219. o kwotę - 259 zł

§ 4307. o kwotę - 14.681 zł

§ 4309. o kwotę - 778 zł

§ 4447. o kwotę - 62 zł

§ 4449. o kwotę - 3 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę ................. - 47.000 zł rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 o kwotę ........................... - 27.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Staw Kunowski ul. Klonowa - 12.000 zł,

- opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziurów na skrzyżowaniu ulic Złota i Leśna - 15.000 zł, rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4300 o kwotę ........................................ - 20.000 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej,

§ 6050. o kwotę ..................................................................................................... - 39.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. wykonanie ogrodzenia boiska w Adamowie od ulicy Szkolnej,

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ................................. - 600.154 zł w dziale 600 - Transport i łączność, o kwotę ................................................... - 139.599 zł rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 4300 o kwotę ................................. - 89.599 zł rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne, § 6050 o kwotę ............................................. - 50.000 zł z zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dziurów ul. Sosnowa, w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę .................................................... - 434.485 zł rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,

§ 2590. o kwotę .................................................................................................. - 152.450 zł rozdział 80195 - Pozostała działalność, § 6057 o kwotę ...................................... - 282.035 zł z zadania pn. Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Styków, Lipie, Lubieni, Krynki i Brody, w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność,

§ 6057. o kwotę ..................................................................................................... - 391 zł z zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach z/s w Krynkach, w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę ............................................................. - 19.881 zł rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

§ 3110. o kwotę ..................................................................................................... - 10.741 zł rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę .......................................... - 9.140 zł w tym: § 2310 o kwotę - 240 zł

§ 4019. o kwotę - 8.900 zł w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, o kwotę .............................................................................................. - 5.798 zł w tym: § 4047 o kwotę - 1.138 zł

§ 4049. o kwotę - 60 zł

§ 4177. o kwotę - 4.368 zł

§ 4179. o kwotę - 232 zł

5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę ................................................. - 1.023.123 zł w tym:

- § 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ....................................... .- 280.084 zł

- § 950 - Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, o kwotę - 743.039 zł

§ 2. W uchwale Nr XXVII/164/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2013 rok zmienia się treść:

1. § 3 który otrzymuje nowe brzmienie: " 1) Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 656.877 zł z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji samorządowych.

2) Przychody budżetu w wysokości 1.043.123 zł, rozchody w wysokości 1.700.000 zł."

2. § 10 który otrzymuje nowe brzmienie: " Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kredyt w kwocie 1.000.000 zł,

2. wyprzedzające finansowanie pożyczka w kwocie 280.084 zł".

3. § 11 który otrzymuje nowe brzmienie: " Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10".

§ 3. Zmienia się treść załącznika do uchwały Nr XXVII/164/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2013 rok:

- Nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

- Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2013r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu na 2013r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

- Nr 9 " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

- Nr 10 "Wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

- Nr 14 "Dotacje podmiotowe w 2013r", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

- Nr 15 "Dotacje celowe w 2013r", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Brodach


inż. Jerzy Stąporek


infoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafika


infoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »