| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/216/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r

Na podstawie  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 )

RADA GMINY UCHWALA, co nast ę puje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Przychody i rozchody budżetu na 2013 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2013r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. W Uchwale Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. dodaje się załącznik Nr 11 pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.”, który otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Paragraf 3 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 534 953,86 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie - 1 485 028,00 zł,

- pożyczek w kwocie - 0,00 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0,00 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 49 925,86 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 384 953,86 zł, rozchody w wysokości 1 850 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Paragraf 12 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie: Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 170 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący


mgr inż. Paweł Wiatr


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/216/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/216/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/216/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/216/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/216/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/216/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/216/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/216/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/216/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/216/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Uzasadnienie

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Planowane dochody ogółem zmniejszono do kwoty 16 913 281,52 zł., w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet kwota dochodów ogółem uległa zmniejszeniu o kwotę 7 976,39 zł, zmniejszono dochody majątkowe ogółem o kwotę 197 404,39 zł, natomiast zwiększono dochody bieżące ogółem o kwotę 189 428,00 zł. Wzrost dochodów dotyczy:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program rozwoju Obszarów wiejskich 2007 – 2013, zmniejsza się o kwotę 47 256 zł, zmniejszenie wartości dofinansowania zadania – zmiana wartości zadania po przetargu- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie terenu wokół oczka wodnego oraz wykonanie deptaku w ciągu ulicy Urzędniczej w miejscowości Skarżysko Kościelne.

W dziale 600 – Transport i ł ą czno ść ,

rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o kwotę 172 916,53 zł, zmniejszenie wartości dofinansowania z NPRDL- zmiana wartości zadania po przetargu – Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Graniczna.

Rozdziale 60017- Drogi wewn ę trzne – zwiększa się o kwotę 20 000 zł, z tytułu dofinansowania z FOGR zadania- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Dworska

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalno ść , zwiększa się o kwotę 51700 zł , dochody z PUP z tytułu zawartych umów.

W dziale 756- Dochody od osób prawnych …, rozdziale 75624- Dywidendy, zwiększa się dochody o kwotę 55 680zł, - otrzymana dywidenda z MPWiK.

W dziale 758 – Ró ż ne rozliczenia, rozdziale 75814- Ró ż ne rozliczenia finansowe- zwiększa się o kwotę 7 060,14 zł, wpływy z różnych dochodów i z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W dziale 801- O ś wiata i wychowanie , w rozdziałach 80101, 80103, 80106, 80148 , zwiększa się o kwotę 24 167 zł, z dochodów z najmu, z różnych dochodów i z wpływów z wpłat gmin- za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych oraz za usługi w stołówce szkolnej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 –Pozostała działalno ść , zwiększa się o kwotę 52 622 zł, dotacja na programy – świadczenia rodzinne…, składki na ubezpieczenie zdrowotne…, pomoc państwa w zakresie dożywiania…

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona ś rodowiska ,w rozdziałach 90004 i 90095, zwiększa się o kwotę 430 zł, z tytułu wpływu z usług, odsetek i różnych dochodów.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 i 92109, zwiększa się o kwotę 537 zł z tytułu różnych dochodów , wpływu z najmu i darowizn.

W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany wysokości dochodów

bieżących i majątkowych oraz zwiększenia planu wydatków wpłynęły na wzrost wydatków ogółem do

kwoty 18 448 235,38 zł, w tym :

- uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 41 949,47 , w tym wydatki majątkowe zmniejszono ogółem o kwotę 129 867,53 zł zaś wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 171 817,00 zł.

Zmienia się wydatki:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program rozwoju Obszarów wiejskich 2007 – 2013, zmniejsza się o kwotę 47 256 zł, – zmiana wartości zadania po przetargu- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie terenu wokół oczka wodnego oraz wykonanie deptaku w ciągu ulicy Urzędniczej w miejscowości Skarżysko Kościelne oraz zmiana wartości planowanych dofinansowań projektów:

1. Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze,

2. Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym.

Zgodnie ze zmienionymi wnioskami

W dziale 600 – Transport i ł ą czno ść ,

rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o kwotę 172 916,53 zł,- zmiana wartości zadania po przetargu, zmniejszenie wartości dofinansowania z NPRDL- – Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Graniczna.

Rozdziale 60017- Drogi wewn ę trzne – zwiększa się o kwotę 71 305 zł do wartości kosztorysowej , w tym o 20 000 zł, z tytułu dofinansowania z FOGR zadania- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Dworska ,

W dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdziale 75023- Urz ę dy gmin, zwiększenie ogółem o kwotę 4 500 zł,

rozdziale 75095 – Pozostała działalno ść , zwiększa się o kwotę 77 445 zł , na wynagrodzenia dla

pracowników zatrudnionych w ramach współfinansowania z PUP, roboty publiczne itp.

W dziale 754- Bezpiecze ń stwo publiczne i ochrona przeciwpo ż arowa ,rozdziale 75412, zwiększa się

dochody o kwotę 5 500zł, - zwiększenie na dotację na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Grzybowa Góra, na remont samochodu pożarniczego.

W dziale 801- O ś wiata i wychowanie , w rozdziałach 80101, 80103, 80106, 80148 , zwiększa się o kwotę 40750 zł, zmiany wynikające ze zmian jednostek oświatowych jak również na zwrot kosztów dla Stowarzyszenia oraz żywienia w stołówce szkolnej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 –Pozostała działalno ść , zwiększa się o kwotę 52 622 zł, dotacja na programy – świadczenia rodzinne…, składki na ubezpieczenie zdrowotne…, pomoc państwa w zakresie dożywiania…

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 i 92195, zwiększa się o kwotę 10 000zł, na wydatki związane z dożynkami i zmianami w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I.

Zwiększeniu ulega deficyt budżetu o kwotę 49 925,86 zł, który został pokryty z wolnych środków.

W załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku.

- uszczegóławia się nazwę zadania nr 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic

nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów „Rudka” Gmina Skarżysko Kościelne.

- uszczegóławia się nazwę zadania nr 2 po jego podziale i zmienia się wysokość łącznych nakładów – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne – ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa.

- zmniejsza się łączne nakłady oraz kwotę wydatków zadania nr 3 - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Olszynki,

- zmienia się nazwę zadania Nr 4 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Graniczna.

W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.,:

- zmniejsza się wartość dofinansowania zadania nr 2- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez

uporządkowanie terenu wokół oczka wodnego oraz wykonanie deptaku w ciągu ulicy Urzędniczej w

miejscowości Skarżysko Kościelne

- zmienia się nazwę zadania nr 3 na –Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze oraz kwoty zadania,

- zmienia się kwoty zadania nr 4 – Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym,

- zmienia się nazwę zadania nr 5 na - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Dworska nr ewidencyjny działki 3275 i zwiększa się wartość zadania o kwotę dofinansowania ze środków przyznanych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz zwiększenie wkładu własnego do wartości kosztorysowej,

- dodaje się zadanie pn. Modernizacja kotła centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim

W załączniku nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok, dokonano zmiany w projektach:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne – ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa, uszczegóławia się nazwę zadania 1 po jego podziale i zmienia się przewidywane nakłady,

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie terenu wokół oczka wodnego oraz

wykonanie deptaku w ciągu ulicy Urzędniczej w miejscowości Skarżysko Kościelne, zmniejsza się wartość dofinansowania zadania nr 2,

Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze. - zmienia się nazwę oraz kwoty zadania nr 4,

- zmienia się kwoty zadania nr 5 – Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym,

W załączniku Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2013 r, - zwiększa się przychody o kwotę

49 925,86 zł, jako kwotę z wolnych środków.

W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r. – zwiększa się o

15 490,00 zł w rozdziale 85212 i 85213.

W załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały- Dotacje celowe w 2013 r. – zwiększa się o 5 500 zł dotację dla Stowarzyszenia OSP w Grzybowej Górze.

W załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, zmiana między paragrafami wydatków w zadaniu 7.1 i 7.3 funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I.

Wprowadza się załącznik nr 11 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. w związku z

przyznaniem dofinansowania na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w

miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Dworska nr ewidencyjny działki 3275, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »