| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/216/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r

Na podstawie  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 )

RADA GMINY UCHWALA, co nast ę puje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Przychody i rozchody budżetu na 2013 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2013r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. W Uchwale Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. dodaje się załącznik Nr 11 pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.”, który otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Paragraf 3 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 534 953,86 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie - 1 485 028,00 zł,

- pożyczek w kwocie - 0,00 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0,00 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 49 925,86 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 384 953,86 zł, rozchody w wysokości 1 850 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Paragraf 12 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie: Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 170 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący


mgr inż. Paweł Wiatr


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/216/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/216/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/216/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/216/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/216/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/216/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/216/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/216/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/216/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/216/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Uzasadnienie

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Planowane dochody ogółem zmniejszono do kwoty 16 913 281,52 zł., w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet kwota dochodów ogółem uległa zmniejszeniu o kwotę 7 976,39 zł, zmniejszono dochody majątkowe ogółem o kwotę 197 404,39 zł, natomiast zwiększono dochody bieżące ogółem o kwotę 189 428,00 zł. Wzrost dochodów dotyczy:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program rozwoju Obszarów wiejskich 2007 – 2013, zmniejsza się o kwotę 47 256 zł, zmniejszenie wartości dofinansowania zadania – zmiana wartości zadania po przetargu- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie terenu wokół oczka wodnego oraz wykonanie deptaku w ciągu ulicy Urzędniczej w miejscowości Skarżysko Kościelne.

W dziale 600 – Transport i ł ą czno ść ,

rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o kwotę 172 916,53 zł, zmniejszenie wartości dofinansowania z NPRDL- zmiana wartości zadania po przetargu – Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Graniczna.

Rozdziale 60017- Drogi wewn ę trzne – zwiększa się o kwotę 20 000 zł, z tytułu dofinansowania z FOGR zadania- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Dworska

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalno ść , zwiększa się o kwotę 51700 zł , dochody z PUP z tytułu zawartych umów.

W dziale 756- Dochody od osób prawnych …, rozdziale 75624- Dywidendy, zwiększa się dochody o kwotę 55 680zł, - otrzymana dywidenda z MPWiK.

W dziale 758 – Ró ż ne rozliczenia, rozdziale 75814- Ró ż ne rozliczenia finansowe- zwiększa się o kwotę 7 060,14 zł, wpływy z różnych dochodów i z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W dziale 801- O ś wiata i wychowanie , w rozdziałach 80101, 80103, 80106, 80148 , zwiększa się o kwotę 24 167 zł, z dochodów z najmu, z różnych dochodów i z wpływów z wpłat gmin- za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych oraz za usługi w stołówce szkolnej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 –Pozostała działalno ść , zwiększa się o kwotę 52 622 zł, dotacja na programy – świadczenia rodzinne…, składki na ubezpieczenie zdrowotne…, pomoc państwa w zakresie dożywiania…

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona ś rodowiska ,w rozdziałach 90004 i 90095, zwiększa się o kwotę 430 zł, z tytułu wpływu z usług, odsetek i różnych dochodów.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 i 92109, zwiększa się o kwotę 537 zł z tytułu różnych dochodów , wpływu z najmu i darowizn.

W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany wysokości dochodów

bieżących i majątkowych oraz zwiększenia planu wydatków wpłynęły na wzrost wydatków ogółem do

kwoty 18 448 235,38 zł, w tym :

- uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 41 949,47 , w tym wydatki majątkowe zmniejszono ogółem o kwotę 129 867,53 zł zaś wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 171 817,00 zł.

Zmienia się wydatki:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program rozwoju Obszarów wiejskich 2007 – 2013, zmniejsza się o kwotę 47 256 zł, – zmiana wartości zadania po przetargu- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie terenu wokół oczka wodnego oraz wykonanie deptaku w ciągu ulicy Urzędniczej w miejscowości Skarżysko Kościelne oraz zmiana wartości planowanych dofinansowań projektów:

1. Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze,

2. Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym.

Zgodnie ze zmienionymi wnioskami

W dziale 600 – Transport i ł ą czno ść ,

rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o kwotę 172 916,53 zł,- zmiana wartości zadania po przetargu, zmniejszenie wartości dofinansowania z NPRDL- – Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Graniczna.

Rozdziale 60017- Drogi wewn ę trzne – zwiększa się o kwotę 71 305 zł do wartości kosztorysowej , w tym o 20 000 zł, z tytułu dofinansowania z FOGR zadania- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Dworska ,

W dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdziale 75023- Urz ę dy gmin, zwiększenie ogółem o kwotę 4 500 zł,

rozdziale 75095 – Pozostała działalno ść , zwiększa się o kwotę 77 445 zł , na wynagrodzenia dla

pracowników zatrudnionych w ramach współfinansowania z PUP, roboty publiczne itp.

W dziale 754- Bezpiecze ń stwo publiczne i ochrona przeciwpo ż arowa ,rozdziale 75412, zwiększa się

dochody o kwotę 5 500zł, - zwiększenie na dotację na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Grzybowa Góra, na remont samochodu pożarniczego.

W dziale 801- O ś wiata i wychowanie , w rozdziałach 80101, 80103, 80106, 80148 , zwiększa się o kwotę 40750 zł, zmiany wynikające ze zmian jednostek oświatowych jak również na zwrot kosztów dla Stowarzyszenia oraz żywienia w stołówce szkolnej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 –Pozostała działalno ść , zwiększa się o kwotę 52 622 zł, dotacja na programy – świadczenia rodzinne…, składki na ubezpieczenie zdrowotne…, pomoc państwa w zakresie dożywiania…

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 i 92195, zwiększa się o kwotę 10 000zł, na wydatki związane z dożynkami i zmianami w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I.

Zwiększeniu ulega deficyt budżetu o kwotę 49 925,86 zł, który został pokryty z wolnych środków.

W załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku.

- uszczegóławia się nazwę zadania nr 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic

nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów „Rudka” Gmina Skarżysko Kościelne.

- uszczegóławia się nazwę zadania nr 2 po jego podziale i zmienia się wysokość łącznych nakładów – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne – ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa.

- zmniejsza się łączne nakłady oraz kwotę wydatków zadania nr 3 - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Olszynki,

- zmienia się nazwę zadania Nr 4 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Graniczna.

W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.,:

- zmniejsza się wartość dofinansowania zadania nr 2- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez

uporządkowanie terenu wokół oczka wodnego oraz wykonanie deptaku w ciągu ulicy Urzędniczej w

miejscowości Skarżysko Kościelne

- zmienia się nazwę zadania nr 3 na –Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze oraz kwoty zadania,

- zmienia się kwoty zadania nr 4 – Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym,

- zmienia się nazwę zadania nr 5 na - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Dworska nr ewidencyjny działki 3275 i zwiększa się wartość zadania o kwotę dofinansowania ze środków przyznanych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz zwiększenie wkładu własnego do wartości kosztorysowej,

- dodaje się zadanie pn. Modernizacja kotła centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim

W załączniku nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok, dokonano zmiany w projektach:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne – ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa, uszczegóławia się nazwę zadania 1 po jego podziale i zmienia się przewidywane nakłady,

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie terenu wokół oczka wodnego oraz

wykonanie deptaku w ciągu ulicy Urzędniczej w miejscowości Skarżysko Kościelne, zmniejsza się wartość dofinansowania zadania nr 2,

Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze. - zmienia się nazwę oraz kwoty zadania nr 4,

- zmienia się kwoty zadania nr 5 – Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym,

W załączniku Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2013 r, - zwiększa się przychody o kwotę

49 925,86 zł, jako kwotę z wolnych środków.

W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r. – zwiększa się o

15 490,00 zł w rozdziale 85212 i 85213.

W załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały- Dotacje celowe w 2013 r. – zwiększa się o 5 500 zł dotację dla Stowarzyszenia OSP w Grzybowej Górze.

W załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, zmiana między paragrafami wydatków w zadaniu 7.1 i 7.3 funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I.

Wprowadza się załącznik nr 11 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. w związku z

przyznaniem dofinansowania na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w

miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Dworska nr ewidencyjny działki 3275, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Controlling i Zarządzanie

Controlling i Zarządzanie to fachowy magazyn kierowany do profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »