| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/251/13 Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 21 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j z 2013 r.poz.594 ) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r.poz.885 ) Rada Miejska w 0sieku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXIV/210/12 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany :

1) Załącznik Nr 3 ,,Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik Nr 4”Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 5,,Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi na 2013 rok ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik Nr 11”Dotacje celowe w 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Kopeć


Uzasadnienie

Dochody bieżące na 2013 rok zwiększono o kwotę100.627,00 ,w tym - dotacja celowa na zadania zlecone dla 0środka Pomocy Społecznej w 0sieku-96.127,00 i dotacja z powiatu dla 0SP - 4.500,00 zł (Pliskowola -2.000,00 zł i Suchowola - 2.500,00 zł. Dochody majątkowe na 2013 rok zmniejszono o kwotę 3.772,00 – dotacja na drogi uszkodzone podczas powodzi. Wydatki bieżące na 2013 rok zwiększono o kwotę 142.065,00 zł, w tym : -administracja publiczna – 256,00 zł; -straże- 7.200,00 zł( dofinansowanie na zakup sprzętu dla 0SP 0siek, Długołeka ,Suchowola , Tursko Wielkie, Pliskowola ) ; -oświata i wychowanie – 1.114,00 zł; -pomoc społeczna – 96.127,00 zł; -gospodarka komunalna – 37.368,00 zł ( Związek ekologiczny w Baćkowicach- składki członkowskie i zakup wyposażenia ) . Wydatki bieżące na 2013 rok zmniejszono o kwotę 56.704,00 zł (gospodarka komunalna i ochrona środowiska ) Wydatki majątkowe na 2013 rok zwiększono o kwotę 11.494,00 zł-drogi uszkodzone podczas powodzi.W załączniku Nr 3"Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku"w zadaniu pn"Rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku 0SP zlokalizowanego w 0ssali , w ktorym uruchomiony zostanie obiekt społeczno-kulturalny" wprowadzono następujące zmiany :-zmieniono paragraf 6058 na paragraf 6057,-nakłady łączne pozostają bez zmian , natomiast ulegają zmianie nakłady w rozbiciu na środki własne ( bylo 298.667,32 zł , a winno być 445.343,90 zł ) i środki z unii ( było 592.711,00 zł , a winno być 446.034,42 zł ). W załaczniku Nr 5"Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi na 2013 rok wprowadzono nastepujące zmiany : - pod.poz.7 wprowadzono nazwę zadania "Rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku 0SP zlokalizowanego w 0ssali , w ktorym uruchomiony zostanie obiekt społeczno-kulturalny";-w rubryce okres realizacji był rok 2013 , a winien być 2013-2014 ,-nakłady łączne pozostają bez zmian , natomiast ulegają zmianie nakłady w rozbiciu na środki własne jst ( bylo 298.667,32 zł , a winno być 297.166,15 zł ) i środki z unii ( było 444.533,25 zł , a winno być 446.034,42 zł ).


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/251/13
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 21 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/251/13
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 21 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/251/13
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 21 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/251/13
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 21 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/251/13
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 21 sierpnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/251/13
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 21 sierpnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »