| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/139/13 Rady Gminy Moskorzew

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Moskorzew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 2013 r. poz.594/ oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. 2012 r., poz. 391 z późn.zm./ w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r./Dz.U. 2012 r. poz. 299/ w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Rada Gminy Moskorzew
uchwala, co następuje :

§ 1.

I. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  na terenie Gminy Moskorzew powinien spełniać następujące wymagania:

1. w zakresie wyposażenia technicznego pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług oraz bazy transportowej :

a) przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać pojazdy asenizacyjne, w ilości umożliwiającej terminowe opróżnianie zbiorników bezodpływowych, spełniające wymagania techniczne oraz sanitarno-porządkowe określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych /Dz.U. Nr 193, poz. 1617/

b) pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi,

c) posiadanie wymaganych pojazdów asenizacyjnych należy udokumentować dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania techniczne /pojazdy własne/ lub aktualnymi umowami leasingu, najmu lub innymi formami posiadania pojazdów oraz dokumentacją zdjęciową wykonaną w taki sposób aby jednocześnie była widoczna tablica rejestracyjna i nadwozie pojazdu oraz „logo” przedsiębiorcy, dokumenty uznaje się za aktualne w przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich aktualności przez stronę umowy lub wnioskodawcę /w przypadku dowodów rejestracyjnych pojazdów będących własnością wnioskodawcy/, w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku przez przedsiębiorcę.

2. wymagania dotyczące zaplecza technicznego :

a) przedsiębiorca powinien dysponować bazą transportową, umożliwiającą:

- mycie i dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych

- parkowanie, garażowanie i bieżące serwisowanie pojazdów przeznaczonych do wywozu nieczystości płynnych,

b) w przypadku braku wydzielonych miejsc do mycia pojazdów oraz warsztatów naprawczych należy wykazać się dokumentami wskazującymi na korzystanie z usług firm specjalistycznych prowadzących działalność w zakresie mycia i naprawy pojazdów,

c) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować aktualnym wyciągiem z księgi wieczystej, aktem notarialnym, umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp. /dokument uznaje się za aktualny w przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający lub stronę umowy nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku przez przedsiębiorcę/

§ 2.

II. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych.  Określa się zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

a) pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  płynnych powinny być poddane systematycznemu myciu i dezynfekcji,

b) przedsiębiorca wyposaży pracowników w stosowne środki i odzież ochrony osobistej,

c) stosowane środki myjące i odkażające nie mogą negatywnie oddziaływać na środowisko.

§ 3.

III. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.    Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazywania nieczystości ciekłych wyłącznie  do stacji zlewnych przy oczyszczalniach ścieków:

a) w Szczekocinach

b) w Radkowie

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moskorzew

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew


Stanisław Paluch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Majszak

Ekspert z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »