| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/223/13 Rady Gminy Gnojno

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) - Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Gnojno:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,83 zł od 1m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 2,67 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,21 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,48 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,09 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,40 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli– 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIV/158/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojnie.

§ 5. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Terlecki


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nakłada obowiązek podatkowy dotyczący podatku od nieruchomości na osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 5 wyżej wymienionej ustawy rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości z tym, że stawki nie mogą przekroczyć stawek wynikających z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 rok.

Biorąc pod uwagę sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców gminy, stawki zaproponowane w powyższej uchwale są niższe od górnych stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów.

W związku z powyższym podjęcie tej uchwały jest uzasadnione.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  1. Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992).  2. Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).  Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »