| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/204/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami),Rada Miasta uchwala,co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości189.064.090 zł,z tego:

a)

dochody bieżące

- 177.428.885 zł,

b)

dochody majątkowe

-   11.635.205 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości182.685.829 zł,z tego:

a)

wydatki bieżące

- 164.747.301 zł,

b)

wydatki majątkowe

-   17.938.528 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a, 2b.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości2.449.413 zł, w tym:

a)

wydatki bieżące

- 176.120 zł,

b)

wydatki majątkowe

- 2.273.293 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 5, 5a i 5b.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości6.378.261 zł,która zostanie przeznaczona w całości na spłatę rat kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości3.000.000 zł, rozchody w wysokości9.378.261 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)

ogólną w wysokości

-500.000 zł,

2)

celową w wysokości

-450.000 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu

zarządzania kryzysowego - dział 754, rozdział 75421.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez Gminę na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie1.300.000 złz tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie1.300.000 złna realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie6.999.558 złz tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie6.999.558 złna funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie300.000 złz tytułu pobierania opłat na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) oraz wydatki w kwocie300.000 złna realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232).

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
w łącznej kwocie14.170.829 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody –1.087.800 zł; wydatki –1.087.800 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 11.

§ 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 13.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości94.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu - w kwocie5.000.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do:

1)zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitu, o którym mowa w § 12 w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu,

2)dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy,

3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Janusz Wojciech Kotasiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/204/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/204/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr L/204/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr L/204/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik2b.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/204/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/204/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/204/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr L/204/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik5a.pdf


Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr L/204/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik5b.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/204/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/204/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L/204/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr L/204/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr L/204/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr L/204/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr L/204/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr L/204/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr L/204/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik14.pdf


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr L/204/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik15.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »