| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/244/2013 Rady Gminy Bejsce

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm..) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.761.717 zł, z tego:

1) dochody bieżące 9.487.577 zł.

2) dochody majątkowe 3.274.140 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.371.805 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 9.475.925 zł

b) wydatki majątkowe 6.895.880 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Limit wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 3.331.025 zł,

a) wydatki bieżące 17.625 zł

b) wydatki majątkowe 3.331.025 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.610.088 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 3.562.413 zł,

2) spłat udzielonych pożyczek - 47.675 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.895.331 zł, rozchody w wysokości 285.243 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 81.000 zł,

2) celową w wysokości - 30.000 zł, z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 30.000 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 45.150 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45.150 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł. z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki 10.000 zł. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 203.000 zł. z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 203.000 zł. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

1) zakładów budżetowych: przychody –357.860 zł, wydatki – 357.860 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,

§ 10. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych, których zbywalność jest ograniczona,

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł.

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.562.413 zł.

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 285.243 zł.

4) na wyprzedzające finansowanie - w kwocie 761.498 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 12 niniejszej uchwały w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań:

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

3) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce


Stanisław Marzec


Uzasadnienie

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Bejsce na 2014 r. Projekt budżetu na 2014 rok został opracowany na podstawie pism: - Wojewody Świętokrzyskiego – o wielkości dochodów budżetowych i dotacji, - pisma Ministra Finansów – o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, - Krajowego Biura Wyborczego – o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2014 r., - na podstawie przewidywanego wykonania budżetu na 2013 r. Projekt budżetu opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) wraz z podziałem dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe. DOCHODY BUDŻETOWE Projektowana wielkość dochodów budżetowych na 2014 r. wynosi 12.761.717 zł. w tym: - dochody bieżące 9.487.577 zł. - dochody majątkowe 3.274.140 zł. Zwiększenie dochodów spowodowane jest realizacją planowanych inwestycji, dotyczących min. budowy przydomowych oczyszczalni, kompleksowej rewitalizacji Gminy Bejsce, budowy sali sportowej. WYDATKI BUDŻETOWE Projektowana wielkość wydatków budżetowych na 2014 r. wynosi 16.371.805 zł. , w tym: - wydatki bieżące 9.475.925 zł., z czego 4.948.452 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - wydatki majątkowe 6.895.880 zł. – na wydatki majątkowe składają się wydatki związane min. z budową przydomowych oczyszczalni, budową Sali sportowej, kompleksową rewitalizacją Gminy Bejsce. Projekt budżetu Gminy na 2014 rok przedstawia się następująco: dochody budżetowe na kwotę - 12.761.717 zł., wydatki budżetowe na kwotę - 16.371.805 zł., deficyt budżetowy w kwocie - 3.610.088 zł., przychody w wysokości - 3.895.331 zł., rozchody w wysokości - 285.243 zł. Przychody budżetu będzie stanowił kredyt w wysokości 3.847.656 zł. Na rozchody budżetu w kwocie 285.243 zł. składa się spłata kredytu. W projekcie budżetu przewidziane są również: - dotacje podmiotowe w wysokości 59.000 zł. dla instytucji kultury oraz 45.000 zł. dla Centrum Pomocy Ustawicznej, - dotacja celowa w wysokości 40.000 zł. dla ludowego klubu sportowego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/244/2013
Rady Gminy Bejsce
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/244/2013
Rady Gminy Bejsce
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/244/2013
Rady Gminy Bejsce
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zał. Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/244/2013
Rady Gminy Bejsce
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zał. Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/244/2013
Rady Gminy Bejsce
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zał. Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/244/2013
Rady Gminy Bejsce
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Zał. Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/244/2013
Rady Gminy Bejsce
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Zał. Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/244/2013
Rady Gminy Bejsce
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Zał. Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/244/2013
Rady Gminy Bejsce
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Zał. Nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/244/2013
Rady Gminy Bejsce
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Zał. Nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/244/2013
Rady Gminy Bejsce
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Zał. Nr 11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXI/244/2013
Rady Gminy Bejsce
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

zał. Nr 12

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »