| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 52/2014 Wójt Gminy Brody

z dnia 1 lipca 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminny (tekst jednolity (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późniejszymi zmianami), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 13 uchwały Nr XXXVIII/249/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2014r. - W Ó J T G M I N Y W B R O D A C H z a r z ą d z a co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2014 dokonuje się następujących zmian w zakresie:

I. zadań własnych:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę .................... - 79.322 zł w dziale 600 - Transport i łączność, o kwotę ............................................. - 42.636 zł rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, o kwotę .................................... - 25.931 zł w tym: § 4270 o kwotę - 15.931 zł

§ 4300. o kwotę - 10.000 zł rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

§ 6050. o kwotę .......................................................................................... - 16.705 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- Odbudowa drogi gminnej Nr 1524032 Brody - Osiedle od km 0+444 do 0+ 709 - 3.370 zł

- Odbudowa drogi gminnej nr 1524020 Dziurów k. hydroforni od km 0+000 do km 0+751 ul. Spadowa - 13.335 zł w dziale 630 - Turystka, rozdział 63095 - Pozostała działalność,

§ 6059. zł o kwotę ..................................................................................... - 5.463 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4300 o kwotę ........................................................... - 10.000 zł w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, o kwotę ..................................................................................................... - 3.090 zł rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, o kwotę ................................ - 2.655 zł w tym: § 4170 o kwotę - 2.000 zł

§ 4430. o kwotę - 655 zł rozdział 75414 - Obrona cywilna, § 3020 o kwotę ...................................... - 435 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę ........................................... - 2.845 zł rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę ............................................ - 2.300 zł w tym: § 4210 o kwotę - 1.800 zł

§ 4240. o kwotę - 500 zł rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, o kwotę - 255 zł w tym: § 4170 o kwotę - 105

§ 4210. o kwotę - 100

§ 4370. o kwotę - 50 zł rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, § 4370 o kwotę ................ - 50 zł rozdział 80195 - Pozostała działalność, § 4170 o kwotę ................................ - 240 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne,

§ 4300. o kwotę ............................................................................................ - 200 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4260 o kwotę ...................................................................... - 15.088 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ...................... - 79.322 zł w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

§ 6050. o kwotę ........................................................................................ - 42.636 zł z zadań pn.:

- Odbudowa drogi gminnej nr 1524020 Dziurów k. hydroforni od km 0+000 do km 0+751 ul. Spadowa - 3.370 zł

- Odbudowa drogi gminnej Nr 1524032 Brody - Osiedle od km 0+444 do 0+ 709 - 39.266 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4270 o kwotę ........................................................... - 10.000 zł w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe,

§ 4810. o kwotę ........................................................................................... - 8.553 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę ........................................... - 2.845 zł rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę ........................................... - 2.645 zł w tym: § 4170 o kwotę - 345

§ 4240. o kwotę - 1.500 zł

§ 4300. o kwotę - 500

§ 4410. o kwotę - 300 zł rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

§ 4240. o kwotę ...........................................................................................- 150 zł rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, § 4300 o kwotę ...............- 50 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne,

§ 4260. o kwotę ............................................................................................ - 200 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

§ 4300. o kwotę ......................................................................................... - 15.088 zł

II. zadań zleconych:

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ...................... - 69.338 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 -Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę ....................................................... - 69.338 zł w tym: § 3110 o kwotę - 68.338 zł

§ 4300. o kwotę - 1.000 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ...................... - 69.338 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 -Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę ....................................................... - 69.338 zł w tym: § 4110 o kwotę - 50.000 zł

§ 4410. o kwotę - 500

§ 4580. o kwotę - 18.338 zł

§ 4700. o kwotę - 500

§ 2. Zmienia się treść załączników do uchwały Nr XXXVII/249/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2014 rok:

- Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2014r,", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

- Nr 7b " Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014r." który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wójt Gminy w Brodach


mgr Andrzej Przygoda


infoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »