| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/371/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie

z dnia 5 listopada 2014r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm) Rada Miejska w Sędziszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Sędziszowie

1. wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów

2. określa wysokość stawek opłaty od posiadania psów,

3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów,

4. zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Sędziszów opłatę od posiadania psów.

§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 51,00 zł od jednego psa.

§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 września roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5. 1. Wpłaty opłaty od posiadania psów można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego lub w kasie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie.

2. Pobór opłaty od posiadania psów może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są przewodniczący zarządów osiedli oraz sołtysi wsi.

§ 6. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Miejskiego do 15 dnia miesiąca następnego.

§ 7. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 20 % od zainkasowanej kwoty i wpłaconej w terminie na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Sędziszowie.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/292/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Mysiara


Uzasadnienie

Podstawą ustalenia opłaty od posiadania psów jest art. 19 pkt 1 lit e ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku (Monitor Polski z dnia 27 sierpnia 2014 roku poz. 718) została ustalona maksymalna stawka opłaty od posiadania psów. Stawka ta nie może przekroczyć kwoty 121,50 zł rocznie od jednego psa.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową mieszkańców gminy obniżona została stawka opłaty od posiadania psów do kwoty 51,00 zł od jednego psa.

W związku z obniżeniem górnej granicy stawki opłaty od posiadania psów wpływy do budżetu gminy w 2014 roku zostaną zmniejszone o kwotę 12.901,50 zł.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujacych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z z 17.12.1992). 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »