| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/64/2015 Rady Miasta Kielce

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski wraz z rozbudową stacji Kielce Piaski na obszarze Miasta Kielce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.[2])) oraz w związku z uchwałą Nr XLI/732/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski wraz z rozbudową stacji Kielce Piaski na obszarze Miasta Kielce, Rada Miasta Kielce po stwierdzeniu, że ustalenia planu nie naruszają Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce uchwalonego uchwałą Nr 580/2000 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 26 października 2000 r. z późn. zm.[3]), uchwala się, co następuje

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski wraz z rozbudową stacji Kielce Piaski na obszarze Miasta Kielce, w granicach określonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 2. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na arkuszach A, B i C;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - linię, której projektowany budynek nie może przekroczyć;

2) plan - niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

3) przeznaczenie podstawowe terenu - ustalone w planie zagospodarowanie terenu, któremu powinny być podporządkowane inne sposoby zagospodarowania, określone jako dopuszczalne;

4) pas technologiczny - obszar oddziaływania napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV i 220 kV;

5) teren - powierzchnię wydzieloną na rysunku planu linią rozgraniczającą, posiadającą odrębne oznaczenie;

6) trwałe użytki zielone - łąki trwałe lub pastwiska trwałe;

7) usługi chronione - usługi, które wymagają ustanowienia dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z przepisami o ochronie środowiska;

8) ustawa - przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.2));

9) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

10) wskaźnik zabudowy działki - maksymalną wartość stosunku powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej wyrażoną w procentach;

11) zabudowa - budynki, wiaty lub inne obiekty budowlane posiadające parametr pojemności, np: nadziemny zbiornik, silos;

12) zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące - taką zabudowę i takie zagospodarowanie, które uzupełnia oraz umożliwia właściwe użytkowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie działki zgodnie z przeznaczeniem terenu, są to: zabudowa garażowa i gospodarcza, miejsca parkingowe, powierzchnia biologicznie czynna, urządzenia infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, nawierzchnie utwardzone.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu, minimalne liczby miejsc do parkowania i sposób ich realizacji

§ 4. 1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenów oznaczonych symbolami 1.R, 2.R, 3.R i 4.R pod tereny rolnicze.

2. Przeznaczenie podstawowe terenów 1.R, 2.R, 3.R i 4.R obejmuje:

1) użytki rolne;

2) napowietrzne linie elektroenergetyczne:

a) 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski,

b) 220 kV relacji Kielce 400 - Kielce Piaski,

c) 110 kV relacji: EC Kielce - Niewachlów,

d) 110 kV Kielce Piaski - Małogoszcz.

3. Na terenach 1.R, 2.R, 3.R i 4.R:

1) zagospodarowanie terenu winno uwzględniać ograniczenia wynikające z § 21 ust. 1;

2) zakazuje się zabudowy;

3) dopuszcza się dojazdy rolne;

4) dopuszcza się urządzenia infrastruktury technicznej, których warunki techniczne umożliwiają ich lokalizację pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 110 kV i 220 kV.

§ 5. 1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenów oznaczonych symbolami 1.Rz, 2.Rz i 3.Rz pod tereny rolnicze trwałych użytków zielonych.

2. Przeznaczenie podstawowe terenów 1.Rz, 2.Rz i 3.Rz obejmuje:

1) trwałe użytki zielone;

2) napowietrzne linie elektroenergetyczne:

a) 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski,

b) 110 kV Kielce Piaski - Małogoszcz.

3. Na terenach 1.Rz, 2.Rz i 3.Rz:

1) zagospodarowanie terenu winno uwzględniać ograniczenia wynikające z § 21 ust. 1;

2) zakazuje się zabudowy;

3) dopuszcza się dojazdy rolne;

4) dopuszcza się urządzenia infrastruktury technicznej, których warunki techniczne umożliwiają ich lokalizację pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 110 kV i 220 kV.

§ 6. 1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego symbolem 1.MNt pod zabudowę towarzyszącą w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu 1.MNt obejmuje zabudowę towarzyszącą określoną w § 3 pkt 12.

3. Na terenie 1.MNt:

1) zakazuje się budynków mieszkalnych;

2) dopuszcza się pasy technologiczne linii elektroenergetycznych;

a) 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski,

b) 220 kV relacji Kielce 400 -Kielce Piaski;

3) zagospodarowanie terenu winno uwzględniać ograniczenia wynikające z § 21.

4. Ustala się:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszcza się stosowanie naczółków, okien dachowych, lukarn bez limitowania nachylenia połaci daszków ani ich geometrii,

b) zakazuje się stosowania oblicówki wykonanej z tworzyw sztucznych imitujących deskowanie ściany;

2) zasady kształtowania zabudowy:

a) najwyższy element zabudowy i budowli nie może przekroczyć wysokości 4 m ponad poziom rzędnej nawierzchni drogi, z której zapewniony jest dostęp do nieruchomości,

b) geometria dachu: dowolna;

3) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:

a) wskaźnik zabudowy: 50%,

b) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 30%,

c) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0.

5. Ustala się:

1) minimalne ilości miejsc do parkowania na działce budowlanej:

a) 1 miejsca parkingowe / lokal mieszkalny,

b) 1 miejsce parkingowe / lokal usługowy;

2) minimalna ilość miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie ze wskaźnikami określonymi w przepisach o drogach publicznych;

3) sposób realizacji miejsc parkingowych: jako naziemne lub w budynku.

§ 7. 1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego symbolem 1.PU pod teren produkcyjno - usługowy.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu 1.PU obejmuje:

1) obiekty produkcyjne, składy, magazyny;

2) zabudowę usługową z wyłączeniem usług chronionych;

3) napowietrzne linie elektroenergetyczne:

a) 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski,

b) 220 kV relacji Kielce 400 -Kielce Piaski,

c) 110 kV relacji Kielce Piaski - KZWM,

d) 110 kV relacji Kielce Piaski - Ec Kielce,

e) 110 kV relacji Kielce Piaski - Małogoszcz.

3. Na terenie 1.PU:

1) zagospodarowanie terenu winno uwzględniać ograniczenia wynikające z § 21;

2) zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii;

3) dopuszcza się zabudowę i zagospodarowanie towarzyszące;

4) dopuszcza się bocznicę kolejową;

5) dopuszcza się urządzenia infrastruktury technicznej, których warunki techniczne umożliwiają ich lokalizację pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 110 kV i 220 kV.

4. Ustala się:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

b) zasady lokalizacji zabudowy względem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu zgodnie z przepisem w § 3 pkt 1,

c) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynków położonych w pasie technologicznym poza obszarem warunkowej zabudowy, o którym mowa w § 21 ust. 2,

d) zakazuje się stosowania oblicówki wykonanej z tworzyw sztucznych imitujących deskowanie ściany;

2) zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokość zabudowy i budowli: do 8 m ponad rzędną nawierzchni drogi, z której zapewniony jest dojazd do nieruchomości,

b) wysokość zabudowy i budowli w obszarze warunkowej zabudowy zgodnie z przepisem § 21 ust. 2,

c) geometria dachu / spadek głównych połaci dachu budynku: dach dwuspadowy, symetryczny / od 10° do 30°,

d) dopuszcza się dach płaski w budynkach o wysokości do 6 m;

3) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:

a) wskaźnik zabudowy: 60%,

b) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 1%,

c) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0.

5. Ustala się:

1) minimalne ilości miejsc do parkowania na działce budowlanej: 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie ze wskaźnikami określonymi w przepisach o drogach publicznych;

2) sposób realizacji miejsc parkingowych:

a) realizowane poza budynkiem: dopuszcza się naziemne,

b) realizowane w budynku: dopuszcza się w kondygnacji podziemnej lub w pierwszej kondygnacji nadziemnej.

§ 8. 1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego symbolem 2.PU pod teren produkcyjno - usługowy.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu 2.PU obejmuje:

1) obiekty produkcyjne, składy, magazyny;

2) zabudowę usługową z wyłączeniem usług chronionych.

3. Na terenie 2.PU:

1) dopuszcza się pasy technologiczne linii elektroenergetycznych:

a) 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski,

b) 220 kV relacji Kielce 400 -Kielce Piaski;

2) zagospodarowanie terenu winno uwzględniać ograniczenia wynikające z § 21;

3) zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii;

4) dopuszcza się zabudowę i zagospodarowanie towarzyszące.

4. Ustala się:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zakazuje się stosowania oblicówki wykonanej z tworzyw sztucznych imitujących deskowanie ściany;

2) zasady kształtowania zabudowy:

a) najwyższy element zabudowy i budowli nie może przekroczyć wysokości 4 m ponad poziom rzędnej nawierzchni drogi, z której zapewniony jest dostęp do nieruchomości,

b) geometria dachu: dowolna;

3) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:

a) wskaźnik zabudowy: 60%,

b) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 1%,

c) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0.

5. Ustala się:

1) minimalne ilości miejsc do parkowania na działce budowlanej: 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie ze wskaźnikami określonymi w przepisach o drogach publicznych;

2) sposób realizacji miejsc parkingowych:

a) realizowane poza budynkiem: dopuszcza się naziemne,

b) realizowane w budynku: dopuszcza się w kondygnacji podziemnej lub w pierwszej kondygnacji nadziemnej.

§ 9. 1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenów oznaczonych symbolami 1.WS i 2.WS pod wody powierzchniowe

2. Na terenach 1.WS i 2.WS:

1) dopuszcza się urządzenia infrastruktury technicznej prowadzone pod dnem koryta cieków lub jako napowietrzne;

2) dopuszcza się pasy technologiczne linii elektroenergetycznych:

a) 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski,

b) 110 kV Kielce Piaski - Małogoszcz;

3) zagospodarowanie terenu winno uwzględniać ograniczenia wynikające z § 21 ust. 1.

§ 10. 1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenów oznaczonych symbolami od 1.ZL do 9.ZL pod lasy.

2. Zagospodarowanie terenów od 1.ZL do 9.ZL zgodnie z przepisami o lasach i warunkami określonymi w § 21 ust. 1 pkt pkt 4, 5 i 6.

§ 11. 1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenów oznaczonych symbolami 1.KD-S, 2.KD-S i 3.KD-S pod drogę publiczną.

2. Przeznaczenie podstawowe terenów 1.KD-S, 2.KD-S i 3.KD-S obejmuje pas drogowy drogi publicznej klasy "ekspresowa".

3. Na terenach 1.KD-S, 2.KD-S i 3.KD-S:

1) zakazuje się zabudowy;

2) dopuszcza się pasy technologiczne linii elektroenergetycznych:

a) 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski,

b) 220 kV relacji Kielce 400 - Kielce Piaski,

c) 110 kV relacji EC Kielce - Niewachlów,

d) 110 kV Kielce Piaski - Małogoszcz,

3) zagospodarowanie terenu winno uwzględniać ograniczenia wynikające z § 21 ust. 1.

§ 12. 1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego symbolem 1.KD-Z pod drogę publiczną.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu 1.KD-Z obejmuje pas drogowy drogi publicznej klasy "zbiorcza".

3. Na terenie 1.KD-Z:

1) zakazuje się zabudowy;

2) dopuszcza się pasy technologiczne linii elektroenergetycznych:

a) 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski,

b) 220 kV relacji Kielce 400 - Kielce Piaski,

c) 110 kV relacji Kielce Piaski - KZWM,

d) 110 kV relacji Kielce Piaski - EC Kielce,

3) zagospodarowanie terenu winno uwzględniać ograniczenia wynikające z § 21 ust. 1.

§ 13. 1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego symbolem 1.KD-D pod drogę publiczną.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu 1.KD-D obejmuje pas drogowy drogi publicznej klasy "dojazdowa".

3. Na terenie 1.KD-D:

1) zakazuje się zabudowy;

2) dopuszcza się pasy technologiczne linii elektroenergetycznych:

a) 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski,

b) 220 kV relacji Kielce 400 - Kielce Piaski,

c) 110 kV relacji Kielce Piaski - KZWM,

d) 110 kV relacji Kielce Piaski - EC Kielce,

3) zagospodarowanie terenu winno uwzględniać ograniczenia wynikające z § 21 ust. 1.

§ 14. 1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego symbolem 1.E pod teren stacji elektroenergetycznej.

2. Na terenie 1.E dopuszcza się zabudowę i zagospodarowanie towarzyszące.

3. Ustala się:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) zasady lokalizacji względem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu zgodnie z przepisem w § 3 pkt 1,

b) układ zabudowy dowolny,

2) zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokość zabudowy: do 20 m ponad rzędną nawierzchni drogi, z której zapewniony jest dojazd do nieruchomości,

b) wysokość budowli do 70 m ponad rzędną nawierzchni drogi, z której zapewniony jest dojazd do nieruchomości,

c) geometria dachu: dowolna;

3) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:

a) wskaźnik zabudowy: 50%,

b) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,

c) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0.

4. Ustala się:

1) minimalna ilość miejsc do parkowania na działce budowlanej: 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie ze wskaźnikami określonymi w przepisach o drogach publicznych;

2) sposób realizacji miejsc parkingowych:

a) realizowane poza budynkiem jako naziemne,

b) realizowane w budynku: dopuszcza się pierwszej kondygnacji nadziemnej.

§ 15. 1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenów oznaczonych symbolami od 1.ITe do 4.ITe pod tereny infrastruktury technicznej - napowietrznej sieci elektroenergetycznej.

2. Przeznaczenie terenów od 1.ITe do 3.ITe obejmuje napowietrzną linię elektroenergetyczną 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski, teren 4.ITe obejmuje napowietrzne linie elektroenergetyczne: 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski i 110 kV relacji Kielce Piaski - Małogoszcz.

3. Na terenach od 1.ITe do 4.ITe:

1) zakazuje się zabudowy;

2) zagospodarowanie terenu winno uwzględniać ograniczenia wynikające z § 21 ust. 1;

3) dopuszcza się grunty rolne.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 16. 1. Ustala się, że na terenie 1.MNt obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

2. Na terenach WS zakazuje się umocnień brzegów potoku w sposób, który mógłby spowodować likwidację szaty roślinnej.

3. W celu ochrony ptaków i ich tras przelotów wymaga się zastosowania rozwiązań ostrzegawczych na przewodach napowietrznych linii elektroenergetycznych, których wysokość przekracza 40 m.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 17. Na obszarze planu nie występują obiekty i tereny wymagające ustalenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 18. Ustala się następujące wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:

1) zakaz stosowania barier architektonicznych powodujących ograniczenie dostępności osobom niepełnosprawnym;

2) usytuowanie szyldów i reklam winno spełniać następujące warunki:

a) dopuszcza się umieszczenie na ogrodzeniu posesji w pasie 2,50 m od wejścia / wjazdu na posesję do wysokości 3 m nad poziom terenu,

b) umieszczone na elewacji budynku:

- nie mogą deformować bryły ani zniekształcać elewacji,

- nie mogą zajmować więcej niż 30% powierzchni elewacji.

Rozdział 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

§ 19. 1. Tereny: 1.R, 2.R, 3.R, 4.R, 1.Rz, 1.KD-S, 2.KD-S, 3.KD-S, 1.ZL, 2.ZL, 3.ZL, 4.ZL, 1.ITe i 2.ITe położone są w granicach Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu gdzie obowiązują zasady ochrony ustanowione na podstawie uchwały Nr XLI/729/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2010 r. Nr 293, poz. 3020).

2. Na obszarze planu odkryte podczas prac ziemnych przedmioty, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami, podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 20. Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalny front działki: 16 m;

2) minimalna powierzchnia działki: 0,10 ha;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90 stopni z tolerancją 20%.

Rozdział 8.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 21. 1. Na rysunku planu wyznaczono obszary pasa technologicznego napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV i linii 220 kV, w których:

1) dopuszcza się natężenie pola elektrycznego powyżej 1 kV/m;

2) zakazuje się nowej zabudowy z uwzględnieniem dopuszczenia, o którym mowa w ust. 2;

3) zakazuje się nasadzeń o wysokości przekraczającej 3 m;

4) zakazuje się tworzenia nasypów;

5) zakazuje się składowania na wysokość powyżej 3 m nad powierzchnią terenu;

6) zakazuje się budowli niebędących konstrukcją wsporczą napowietrznych linii elektroenergetycznych, których wysokość przekracza 3 m.

2. Na obszarze warunkowej zabudowy w pasie technologicznym dopuszcza się zabudowę i budowle gdy ich najwyższy element nie przekracza wysokości 4 m ponad poziom rzędnej nawierzchni drogi, z której zapewniony jest dostęp do nieruchomości. Dopuszcza się wyższą zabudowę gdy ustalona jest dla terenu i gdy wyniki pomiarów wykonanych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów wykażą, że natężenie pola elektrycznego będzie poniżej 10 kV/m i pola magnetycznego poniżej 60 A/m.

Rozdział 9.
Zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 22. 1. Obszar planu obejmuje następujące elementy systemu komunikacyjnego:

1) część drogi publicznej KD-S stanowiącej element krajowego systemu komunikacji;

2) fragment powiatowej drogi publicznej KD-Z;

3) fragment gminnej drogi publicznej KD-D.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy dróg publicznych zgodne z parametrami technicznymi odpowiadającymi ustalonej w planie klasie drogi, w pasie terenu wyznaczonym liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, odpowiednio:

1) dla drogi klasy "zbiorcza" minimalna szerokość pasa terenu: 20 m;

2) dla drogi klasy "dojazdowa" minimalna szerokość pasa terenu: 10 m.

§ 23. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej z wyłączeniem napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV i 220 kV:

1) lokalizacja nowych urządzeń infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu winna umożliwiać wykorzystanie terenów zgodnie z warunkami określonymi w planie;

2) nowe sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu na terenach przeznaczonych pod zabudowę należy prowadzić jako podziemne;

3) lokalizacja niedrogowej infrastruktury technicznej na terenach dróg publicznych wina następować zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

4) dopuszcza się urządzenia infrastruktury technicznej w pasie technologicznym gdy wymogi warunków technicznych pozwalają na ich lokalizację pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 110 kV i 220 kV;

5) tereny oznaczone symbolami MNt należy traktować jako tereny zabudowy jednorodzinnej dla lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej.

2. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy linii elektroenergetycznych 110 kV i 220 kV:

1) przebieg linii w granicach pasa technologicznego;

2) realizacja linii jako napowietrzne;

3) wysokość konstrukcji nośnej linii nie może przekroczyć 90 m;

4) lokalizacja konstrukcji nośnej względem pasa drogowego dróg publicznych zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

§ 24. Zagospodarowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę wymaga spełnienia wymogów w zakresie dostarczenia wody do celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

Rozdział 10.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 25. Nie wyznacza się terenów wymagających ustalenia sposobu i terminu ich tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania.

Rozdział 11.
Stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

§ 26. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, równą 1%.

Rozdział 12.
Przepisy końcowe

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Kielce


Joanna Winiarska


Załącznik Nr nr 1 Arkusz A do Uchwały Nr V/64/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalaczniknr%201%20Arkusz%20A.pdf

Rysunek planu Arkusz A


Załącznik Nr nr 1 Arkusz B do Uchwały Nr V/64/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalaczniknr%201%20Arkusz%20B.pdf

Rysunek planu Arkusz B


Załącznik Nr nr 1 Arkusz C do Uchwały Nr V/64/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalaczniknr%201%20Arkusz%20C.pdf

Rysunek planu Arkusz C


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/64/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/64/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3


Uzasadnienie

do uchwały Nr V/64/2015

Rady Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski wraz z rozbudową stacji Kielce Piaski na obszarze Miasta Kielce

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Miasta Kielce w dniu 7 lutego 2013 r. podjęła uchwałę Nr XLI/732/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski wraz z rozbudową stacji Kielce Piaski na obszarze Miasta Kielce.

Prace nad projektem uchwalanej wersji planu miejscowego rozpoczęły się z końcem 2013 r.

Podjęto wtedy decyzję o ograniczeniu obszaru planu wyłącznie do tzw. pasa technologicznego, tj. obszaru oddziaływania linii elektroenergetycznej planowanej napowietrznej linii 220 kV. Wynikało to z faktu, że inwestor mógł ponieść koszty sporządzenia tylko takiego planu, który dotyczył inwestycji celu publicznego (art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Tylko w niewielkim stopniu projekt planu obejmuje tereny poza obszarem oddziaływania planowanej linii 220 kV, w miejscach gdzie granica przedmiotowego obszaru przechodziłaby przez istniejące budynki.

Podjęcie decyzji o zmniejszeniu obszaru objętego projektem uchwalanego miejscowego planu znalazło oparcie w analizie orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego, które w tej kwestii jest niezmienne od wielu lat.

Jeden z ostatnich wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2013 r. (sygn. II OSK 81/13) zawiera następujące stwierdzenie:

"Nadto rada gminy, jako organ ustawowo odpowiedzialny za uchwalenie planu miejscowego, posiada w granicach prawa samodzielność i swobodę decydowania o losach wszczętej procedury planistycznej. Może ona w toku prac planistycznych w miarę potrzeby dokonywać zmian co do obszaru objętego przyszłym planem a nawet, gdy uzna to za konieczne, przerwać procedurę sporządzenia planu i wycofać się z inicjatywy planistycznej.",

oczywiście przy spełnieniu warunku, by obszar uchwalanego planu nie wykraczał poza granice określone w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego (wyrok WSA w Poznaniu, sygn. IV SA/Po 317/09).

Sporządzony plan miejscowy ustala zasady zabudowy i zagospodarowania na obszarze planu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustalenia planu nie naruszają Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce uchwalonego uchwałą Nr 580/2000 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 26 października 2000 r. z późn. zm., w tym Zmianą Nr 12 Studium wprowadzoną uchwałą Nr LXVII/1217/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 6 listopada 2014r.

Projekt planu został zaopiniowany i uzgodniony z odpowiednimi organami, uzyskał zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne, po czym został wyłożony do publicznego wglądu i poddany dyskusji publicznej.

Podczas wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęło 9 uwag do projektu planu. Rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwag wraz z uzasadnieniem znajduje się w załączniku nr 2 do przedmiotowej uchwały.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice- Kielce Piaski wraz z rozbudową stacji Kielce Piaski na obszarze Miasta Kielce nie niesie za sobą skutków finansowych dla Miasta Kielce

Z racji, iż przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzony został dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym (Inwestycja uwzględniona w Koncepcji Zagospodarowania Kraju 2030 przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 13.12.2011 r. ) wszelkie koszty związane ze sporządzeniem MPZP (w tym realizacja roszczeń związanych z obniżeniem/utratą wartości nieruchomości) obciążają budżet państwa.

Odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości zostaną one uregulowane przez właściciela linii w trakcie uzyskiwania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Podsumowując, uchwalenie przedłożonego planu miejscowego umożliwia faktyczne rozpoczęcie inwestycji budowy linii elektroenergetycznej 220 kV łączącej stacje energetyczne "Kielce Piaski" i "Radkowice". Zrealizowanie przedmiotowej linii pozwoli na rozpoczęcie modernizacji przesyłowych linii elektroenergetycznych obecnie zasilających aglomerację kielecką, których stan techniczny wymaga pilnej przebudowy.

Mając powyższe na uwadze, przedkładam Radzie Miasta Kielce do uchwalenia - jako w pełni zasadny - przedmiotowy projekt miejscowego planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1445; z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446; z 2014 r. poz. 379, 768, 1133

[3]) Zmiany studium zostały dokonane uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: zmianą Nr 1 wprowadzoną uchwałą Nr XXXIV/674/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r., zmianą Nr 3 wprowadzoną uchwałą Nr VIII/162/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r., zmianą Nr 5 wprowadzoną uchwałą Nr XXIV/539/2008 z dnia 29 maja 2008 r., zmianą Nr 4 wprowadzoną uchwałą Nr XXVIII/648/2008 z dnia 3 października 2008 r., zmianą Nr 6 wprowadzoną uchwałą Nr XL/986/2009 z dnia 17 września 2009 r., zmianą Nr 8 wprowadzoną uchwałą Nr XL/987/2009 z dnia 17 września 2009 r., zmianą Nr 9 wprowadzoną uchwałą Nr XLI/1017/2009 z dnia 19 października 2009 r. oraz uchwałami Rady Miasta Kielce: zmianą Nr 2 wprowadzoną uchwałą Nr LIII/1285/2010 z dnia 9 września 2010 r., zmianą Nr 7 wprowadzoną uchwałą Nr X/233/2011 z dnia 19 maja 2011 r., zmianą Nr 11 wprowadzoną uchwałą Nr LVIII/1037/2014 z dnia 20 marca 2014 r. i zmianą Nr 12 wprowadzoną uchwałą Nr LXVII/1217/2014 z dnia 6 listopada 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Federacja Konsumentów

Federacja Konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »