| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy Wilczyce

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r.(M. P. z 2015 r. poz.735) Rada Gminy Wilczyce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży :

1) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza - 4,00 zł,

2) z samochodu, przyczep, naczep, furmanki - 7,00 zł,

3) ze stoisk od 1m2 zajmowanej powierzchni - 2,00 zł.

2. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 758,47zł. dziennie.

§ 2. Opłatę targową pobiera się od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Określa się Panią Ewelinę Łukaszek zam. Przezwody, 27-612 Wilczyce jako inkasenta opłaty targowej.

§ 4. Inkasent jest zobowiązany do wpłaty zainkasowanej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Wilczyce w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 5. Wynagrodzenie dla inkasenta ustala się w wysokości 20% od zainkasowanej kwoty.

2. Wynagrodzenie wypłacane będzie w terminie 14 dni od dnia dokonania przez inkasenta wpłat zainkasowanej opłaty targowej.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr I/8/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i terminy płatności.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Krakowiak


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/ 58./2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie

opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[2]) (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015r.poz.735)

Niniejsza uchwała została podjęta na 2016 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

[2]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »