| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/91/2016 Rady Gminy Bliżyn

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Bliżyn przez inne niż gmina Bliżyn osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.) oraz 80 ust.4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Bliżyn przez inne niż gmina Bliżyn osoby prawne lub osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego złożony do Wójta Gminy Bliżyn.

2. Warunkiem udzielenia dotacji o której mowa w § 4 ust.1 pkt.2-6 jest złożenie wniosku do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia jednostki oświatowej wykazanego w informacji miesięcznej, składanej przez podmioty dotowane w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dotacja przekazywana jest w okresach miesięcznych w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że za grudzień w terminie do 15 grudnia, na wskazany przez organ prowadzący rachunek bankowy.

4. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji Wójt dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia.

§ 4. 1. Wysokość dotacji wynosi:

1) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 2b ustawy, 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzony przez gminę Bliżyn, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Bliżyn

2) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 80 ust.2c ustawy, 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Bliżyn;

3) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 1a ustawy, 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Bliżyn;

4) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 2a ustawy, 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Bliżyn;

5) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 2b ustawy, 75% ustalonych w budżecie gminy Bliżyn wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Bliżyn

6) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 2d ustawy, 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Bliżyn

2. Przedszkola publiczne, o których mowa w art. 80 ust.1 ustawy, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy Bliżyn dotację w wysokości określonej w art. 80 ust. 2 ustawy.

3. Publiczne szkoły, o których mowa w art. 80 ust.1 ustawy, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy Bliżyn dotację w wysokości określonej w art. 80 ust. 3 ustawy.

4. Niepubliczne przedszkola określone w art. 90 ust.1b ustawy otrzymują na jednego ucznia dotacje w wysokości wskazanej w art. 90 ust.1b ustawy.

§ 5. 1. Dotowany podmiot sporządza i przedkłada wójtowi informację o wydatkach poniesionych z otrzymanej dotacji w terminach:

1) do 15 kwietnia danego roku, za okres od 1stycznia do 31 marca danego roku,

2) do 15 lipca danego roku, za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca danego roku,

3) do 15 października danego roku, za okres od 1 lipca do 30 września danego roku,

4) do 15 stycznia roku następującego po roku objętym dotacją za okres od 1 października do 31 grudnia.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dotowany podmiot sporządza i przedkłada wójtowi do dnia 20 stycznia roku następnego po roku objętym dotacją rozliczenie roczne otrzymanej dotacji.

2. Wzór rocznego rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W przedkładanych wójtowi informacjach, o których mowa w § 5 oraz w rozliczeniu rocznym otrzymanej dotacji należy ująć wyłącznie wydatki wymienione odpowiednio w art. 80 ust.3d lub art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty..

§ 8. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana niezależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 9. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontrolowania wykorzystania dotacji. Zakres kontroli obejmuje:

1) sprawdzenie danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz miesięcznej informacji o aktualnej liczbie ucznioów;

2) prawidłowość rozliczenia, przeznaczenia i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji.

§ 10. Traci moc uchwała nr XXI/121/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż gmina oraz uchwała nr XXXVIII/258/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Łyjak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/91/2016
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/91/2016
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/91/2016
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/91/2016
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) ustalanie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne z uwzględnieniem w szczególności podstawy obliczania dotacji i zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, należy do kompetencji organu stanowiącego właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 357), uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego podjęte na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie wskazanej ustawy zmieniającej (z dnia 20 lutego 2015 r.), zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r., co powoduje konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »