reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/220/10 Rady Gminy Dragacz

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Na podstawie art. 7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.2008; ze zm.1) ) oraz § 2 - 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, winien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
2) posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz innych przepisach szczegółowych. Specjalistyczne pojazdy i sprzęt muszą być:
a) trwale oznakowane adresem i nazwą firmy,
b) parkowane po zakończonej pracy na terenie bazy, uniemożliwiając dostęp do nich osób trzecich,
c) wyposażone w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników lub zbiorników,
d) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu, transportowanych odpadów i nieczystości ciekłych.
2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych winien spełniać następujące warunki dodatkowe:
1) posiadać zezwolenie na zbieranie i transport odpadów;
2) udokumentować gotowość odbioru odpadów komunalnych przez użytkownika składowiska odpadów;
3) udokumentować zdolność prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;
4) zapewnić aby ubiór pracowników świadczących usługi był czysty i estetyczny i umożliwiał w sposób jednoznaczny wizualną identyfikację firmy.
3. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych winien spełniać następujące warunki dodatkowe:
1) udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez oczyszczalnie ścieków;
2) dysponować specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, którymi ma być wykonywany transport nieczystości ciekłych, spełniającymi dodatkowo wymagania techniczne określone aktualnymi przepisami;
3) zapewnić aby ubiór pracowników świadczących usługi był czysty i estetyczny i umożliwiał w sposób jednoznaczny wizualną identyfikację firmy.
4. Ponadto przedsiębiorca winien spełniać następujące warunki dodatkowe:
1) prowadzić pełną dokumentację w zakresie prowadzonej działalności, w tym szczególnie
a) dokumentów wynikających z aktualnego prawa normującego gospodarkę odpadami,
b) uzyskanych zezwoleń,
c) pełna dokumentacja, o której mowa wyżej musi być dostępna na terenie gminy, na której świadczone są usługi, a przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić ją na żądanie kontroli prowadzonej przez właściwe organy administracji samorządowej;
2) na bieżąco aktualizować, w trakcie prowadzenia działalności, informacje przekazane w dniu składania wniosku.
§ 2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania częstotliwości opróżniania pojemników i zbiorników bezodpływowych, ustalonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług:
- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, winien złożyć stosowny, prawidłowo wypełniony wniosek zgodny z art. 8 ustawy, o uzyskanie właściwego zezwolenia wraz z kompletem wymaganych załączników.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Domański
UZASADNIENIE
W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008; ze zm.) wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winne być określone w drodze uchwały i stanowić prawo miejscowe. Treść uchwały odpowiada obowiązującym przepisom prawnym oraz uwzględnia dotychczasowe wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług.
Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Domański
1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz.1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010r. Nr 47, poz. 278.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama