reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/65/11 Rady Miejskiej w Łabiszynie

z dnia 13 lipca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15,art.40 ust.1 , art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62 , poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003, Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17,poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218, z 2008r. Nr 180 , poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52,poz.420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28,poz.142i poz.146 i Nr 106,poz.675 , z 2007r. Nr 117,poz.679) oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1598 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), uchwala się , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w treści określonej w Regulaminie Zespołu Interdyscyplinarnego w Łabiszynie stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie

Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych ustaw znowelizowano przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wprowadzone nowelizacją przepisy nałożyły na gminę obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności w ramach prac w zespole interdyscyplinarnym. Zgodnie z art. 9 A ust. 15 cytowanej wyżej ustawy Rada Gminy, w drodze uchwały określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Mając na uwadze obowiązujące od 1 sierpnia 2010 r. przepisy ustawy o przewciwdziałaniu przemocy w rodzinie, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Załącznik do Uchwały Nr VIII/65/11
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 13 lipca 2011 r.

Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego w Łabiszynie

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin ustala warunki funkcjonowania oraz tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

§ 2. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zespół interdyscyplinarny wykonuje w szczególności zadania określone w art. 9 b ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 3. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Burmistrz Łabiszyna.

§ 4. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

§ 5. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 9 b ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą.

§ 6. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9 b ust. 2 i 3. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych

Rozdział 2.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 1. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabiszynie;

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łabiszynie;

3) Posterunku Policji w Łabiszynie;

4) Miejskiego Zespołu Oświaty w Łabiszynie;

5) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych;

6) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dąbiu;

7) Zespołu Szkół w Łabiszynie

8) Zespołu Szkół w Lubostroniu;

9) Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie;

10) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie

11) Kuratorskiej Służby Sądowej;

§ 2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego;

1) przedstawiciele poszczególnych instytucji/jednostek zostają wskazani przez osoby kierujące instytucjami/jednostkami

2) skład zespołu interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna powołującym Zespół Interdyscyplinarny

3) każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w zespole;

4) członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany w trybie natychmiastowym mocą zarządzenia Burmistrza Łabiszyna, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w zespole interdyscyplinarnym.

§ 3. Powoływania i odwoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:

1) przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów;

2) przewodniczący zostaje wybrany na okres 3 lat;

3) o wyborze przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Burmistrz Łabiszyna;

4) Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie: - uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów; - pisemnej rezygnacji przewodniczącego; - uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Łabiszyna.

5) odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego, zgodnie z zapisami pkt. 1.

Rozdział 3.
Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Łabiszyna, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.

§ 2. Zespół Interdyscyplinarny działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabiszynie, który zapewnia jego obsługę administracyjną.

§ 3. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Łabiszyna w terminie 30 dni od daty zawarcia Porozumień z podmiotami, o których mowa w rozdziale 2 § 1

§ 4. Na wniosek przewodniczącego Zespołu na pierwszym posiedzeniu wybierany jest sekretarz Zespołu spośród jego członków większością głosów w głosowaniu jawnym;

§ 5. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 6. Członkami grup roboczych są pracownicy instytucji wskazanych w rozdziale 2 § 1 zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w szczególnych przepisach prawa i dotyczących zakresu działania tych instytucji. Celem grup roboczych jest praca nad indywidualnymi problemami osób, rodzin lub środowisk.

§ 7. Grupy robocze składają Zespołowi interdyscyplinarnemu informacje o wynikach swojej pracy.

§ 8. Posiedzenie Zespołu i grupy roboczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, a gdy jest to niemożliwe - sekretarz, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia o czym powiadamia członków Zespołu lub grup roboczych w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia, a w sprawach nie cierpiących zwłoki termin może być skrócony do 1 dnia.

§ 9. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§ 10. Prace Zespołu lub grupy roboczej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków.

§ 11. Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający m.in. listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

§ 12. Dokumentacja dotycząca pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych gromadzona i przechowywana jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z polityką bezpieczeństwa obowiązującą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabiszynie.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym załącznikiem zastosowanie mają przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama