| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r. oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1) ) i art. 10 ust.1, art.12 ust 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych2) ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz.844 z późn. zm.3) )

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 702,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.171,00 zł

c) powyżej 9 ton - 1.405,00 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: ? od 3,5 tony do 12 ton - 1.639,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zawieszenia pojazdu według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: ? od 7 ton i poniżej 12 ton - 1.405,00 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów z zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1.639,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.072,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych, środki transportowe: - używane dla celów bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż., - wykorzystywane do celów gospodarki komunalnej, - używane do przewozu dzieci i osób niepełnosprawnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXX/VII/191/10 z dnia 5 listopada 2010 r. Rady Gminy Świecie nad Osą w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świeciu nad Osą i na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Witkowski

1) Zmiany tekstu jednolitego z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr175 poz.1457 , z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218,z 2008r.Nr 18 poz.1111, Nr 223 poz.1458 , z 2009 Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887

2) 2Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne

3) Zmiany tekstu jednolitego Ustawy z 2006r. Dz. U. Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1828, Nr 251 poz.1847;z 2008r.Nr 93 poz.585 i Nr 116 poz.730, z 2009 Nr 56 poz.458 i Nr 223 poz.1463z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz.1475, z 2011 r. Nr 102 poz.584,Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/51/11
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/51/11
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/51/11
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »