| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 4/2011 Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 18 października 2011r.

pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Rypińskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem

W dniu 18 października 2011r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek reprezentowaną przez: Pana Andrzeja Pałuckiego - Prezydenta Miasta Włocławek przy udziale Skarbnika Miasta Włocławek Pani Janiny Radzikowskiej a Powiatem Rypińskim reprezentowanym przez: Zarząd Powiatu w Rypinie reprezentowany przez Starostę Powiatu Rypińskiego Pana Marka Stanisława Tyburskiego i Wicestarostę Powiatu Panią Danutę Tyraj przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Rypińskiego Pani Barbary Małeckiej zwanym w treści porozumienia "Powiatem"

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 228, poz. 1488 ) zawarto porozumienie w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem następującej treści:

1. Gmina Miasto Włocławek wyraża zgodę na badania i wydawanie orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem z powiatu rypińskiego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10.

2. Powiat zobowiązuje się pokryć koszty związane z badaniem i wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem w wysokości 250 zł od jednego badania i wydanego orzeczenia. Za wykonane badanie w danym miesiącu Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10 wystawi Powiatowi rachunek, który należy zapłacić w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania na rachunek podstawowy Poradni. W przypadku braku zapłaty w terminie zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

3. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Porozumienie zawarto na rok szkolny 2011/2012.

5. Niniejsze porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Gmina Miasto Włocławek
Powiat Rypiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »