| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/78/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 67, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i Nr 201, poz. 1183) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 33.938.130 zł , z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.894.478 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 3.043.652 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 36.291.404 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 28.646.124 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.645.280 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Określa się podział wydatków w układzie działów i rozdziałów, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 772.459 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.353.274 zł zostanie sfinansowany przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.068.383 zł,

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 37.500 zł,

3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 247.391 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.178.272 i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.824.998 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 860.090 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 416.419 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.478.272 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.300.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.826.239 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.352.033 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000 zł.

§ 8. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2012 w wysokości 800.000 zł.

§ 9. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza do wysokości 700.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych jak również emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.300.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.826.239 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.352.033 zł,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2.000.000 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 20.000 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 20.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 173.000 zł,

2) celową w wysokości - 297.000 zł, z przeznaczeniem na :

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 100.000 zł,

b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie - 197.000 zł.

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.


§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Orłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/78/11
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/78/11
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IX/78/11
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2a.pdf

Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/78/11
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne w 2012r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/78/11
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/78/11
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody w 2012 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/78/11
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2012 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/78/11
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki zlecone

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/78/11
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i wydatki na podstawie porozumień

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/78/11
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Dochody i wydatki (alkohol, narkomania)

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IX/78/11
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Dochody i wydatki ochrona środowiska

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IX/78/11
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Fundusz sołecki


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR IX/78/11

RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 30 grudnia 2011 roku

W projekcie budżetu na 2012 r. założono, iż dochody wyniosą 33.938.130 zł, w tym dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 4.016.942 zł . Wstępne wielkości tych dotacji na poszczególne zadania określono w załączniku Nr 7.

Wydatki zaplanowano na łączną kwotę 36.921.404 zł . Zakłada się, iż deficyt wyniesie 2.353.274 zł , a źródłem jego pokrycia mają być:

- kredyty w wysokości 2.068.383 zł,

- pożyczki w wysokości 37.500 zł,

pożyczki na finansowanie zadań realizowanych udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 247.391 zł.

Struktura planowanych dochodów na 2012 rok według działów, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 683 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpłaty na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni w związku z rozłożeniem na raty płatności z tego tytułu w wysokości 183 zł. Planuje się także wpływy z wypożyczenia maszyn rolniczych w kwocie 500 zł.

DZIAŁ 020 Leśnictwo - 2000 zł

W dziale tym zaplanowano wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 2.000 zł, na podstawie analizy z lat ubiegłych.

DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo 26.490 zł

W dziale tym planowana jest dotacja, o którą ubiega się gmina ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 186.097 zł

W dziale tym planowana jest dotacja celowa z powiatu, stanowiąca dofinansowanie budowy chodnika w Sierakowie.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.195.699 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 950.500 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 245.199 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 100.000 zł, wyliczone na podstawie zawartych umów,

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 833.500 zł. Wielkość tę oszacowano na podstawie zawartych umów, z czego kwota 663.500 zł będzie realizowana przez zarządcę gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości gruntowych.

- z tytułu zwrotu kosztów za wyceny i podziały nieruchomości w wysokości

12.000 zł,

- z odsetek od należności za sprzedaż majątku rozłożonych na raty w kwocie 5.000 zł.

Planowane dochody majątkowe to wpływy:

- ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 230.219 zł. W kwocie tej uwzględniono wpływy z nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych, których płatność została rozłożona na raty oraz dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów,

- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 14.980 zł. Kwota ta wynika z wyliczenia rat przypadających do zapłaty w 2012 r., na podstawie wystawionych decyzji.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 1.000 zł

Zaplanowane w tym dziale dochody wynikają z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1.000 zł przeznaczonej na utrzymanie grobów wojennych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 149.350 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dotację z budżetu państwa w wysokości 126.900 zł oraz dochody własne w wysokości 22.450 zł. Dotacja przeznaczona jest na administrację na realizację zadań zleconych.

W ramach dochodów własnych zaplanowano wpływy z następujących źródeł:

- 5.000 zł z tytułu odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych,

- 17.450 zł z tytułu odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne, dochodów zasądzonych wyrokami sądu, prowizji płatnika z ZUS i US.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 1.942 zł

Planowana kwota w tym dziale dotyczy dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie aktualizacji spisu wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 2.000 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu utrzymania porządku w pomieszczeniach posterunku Policji.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 9.847.968 zł

W tym dziale klasyfikowane są planowane dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

1. Wpływy z podatków

Z tytułu podatku od nieruchomości planuje się dochody w wysokości 3.898.621zł. Do szacowania przyjęto stawki, które będą obowiązywały w roku 2012.

Z tytułu podatku rolnego planuje się wpływy w kwocie 1.264.314 zł. Do planowania przyjęto średnią cenę żyta za III kwartały 2011 r. obniżoną do kwoty 44,00 zł za 1 q.

Podatek leśny planuje się w kwocie 18.922 zł. Do szacunku przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.

Z podatku od środków transportowych zaplanowano dochody w wysokości 132.081zł. Kwotę tę oszacowano uwzględniając stawki, które będą obowiązywały w 2012 roku.

Wpływy z tytułu podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe t.j. od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych planuje się na poziomie średniej z ostatnich kilku lat w wysokości 108.000 zł. Wpływy te w ostatnich latach były tak zróżnicowane, że trudno je dokładnie oszacować.

Rekompensatę za utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnienia od tego podatku zakładów pracy chronionej oraz zwolnienia gruntów pod jeziorami stanowiących własność Skarbu Państwa oszacowano w wysokości 55.938 zł.

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności podatkowych, opłat prolongacyjnych oraz kosztów upomnienia zaplanowano w wysokości 30.000zł. Przy planowaniu uwzględniono wartości podstawowych stóp procentowych, w tym kredytu lombardowego, który stanowi podstawę do obliczania wysokości odsetek oraz przewidywane wpływy.

2. Wpływy z opłat

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 39.600 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 r.

Wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 10.000 zł, według stawek, które będą obowiązywały w 2012 roku.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 50.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 r. oraz przewidywanych możliwości wydobycia kopalin na terenie gminy.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 50.000 zł oszacowano na podstawie przewidywanych w 2012 r. wpłat tej opłaty z tytułu budowy infrastruktury technicznej.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na podstawie przewidywanych wpłat w roku bieżącym w wysokości 11.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oszacowano w wysokości 170.000 zł, na podstawie wydanych decyzji.

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności z tytułu opłat oraz koszty upomnienia zaplanowano w wysokości 8.000 zł. Przy planowaniu uwzględniono wartości podstawowych stóp procentowych, w tym kredytu lombardowego, który stanowi podstawę do obliczania wysokości odsetek oraz przewidywane wpływy.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie szacunków przekazanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 3.921.492 zł.

Nominalny wzrost w stosunku do planu na rok bieżący wynosi 21,36 %. Wzrost ten wynika ze zwiększenia szacowanych ogólnych wpływów do budżetu państwa z PIT oraz zwiększenia udziału w podatku wszystkich gmin szacowanych z 37,12% na 2011 do 37,26 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 80.000 zł tj. na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych i przewidywanego wykonania w 2011 r.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 14.954.537 zł

W tym dziale ujmowane są dochody z tytułu subwencji.

Na podstawie wstępnych informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów przyjęto do budżetu subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 14.954.537 zł, w tym:

- część wyrównawcza 4.312.524 zł,

część oświatowa 10.370.940 zł,

część równoważąca 271.073 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej w wysokości 3.534.205 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 778.319zł.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy nie jest wyższy niż 150% dochodu podatkowego w kraju.

Część oświatowa subwencji ogólnej została naliczona zgodnie z algorytmem wynikającym z projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Zwiększenie w stosunku do roku 2011 - planowanej na rok 2012 części oświatowej subwencji ogólnej związane jest przede wszystkim za skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego - ( 7% od m-ca września przechodzącymi na rok 2012 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2012 r. o 3,8 %., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Część równoważącą otrzymują gminy, w celu wyrównania różnic w dochodach.

Na rok 2012 przesłanką, wynikającą z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, do wyliczenia kwoty dla naszej gminy były wyższe, niż średnie w kraju, wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2010 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 804.373 zł

W planie dochodów w tym dziale ujęto dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot za dowóz uczniów) w kwocie 2.627 zł oraz dochody własne w wysokości 328.781 zł. W ramach dochodów własnych przewiduje się wpływy z wynajmu obiektów szkolnych, oraz zwrotu kosztów za media, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz wpływy z prywatnych rozmów telefonicznych.

Plan dochodów obejmuje również wpływy pomocy finansowej w wysokości 472.965 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz obszarów wiejskich stanowiącej dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego w roku 2011 - t.j. dostawy i montażu kompletnych instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w placówkach oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia - 600 zł

Planowana dotacja w tym dziale dotyczy pokrycia poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 4.564.500 zł

W dziale tym plan dochodów zawiera dotacje z budżetu państwa w wysokości 4.446.100 zł oraz dochody własne w wysokości 118.400 zł. Dotacje z budżetu państwa dotyczą finansowania zadań zleconych i zadań własnych. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone wynoszą 3.887.500 zł i dotyczą finansowania następujących zadań:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłacanie skladek ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców, fundusz wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników działu świadczeń - 3.865.000 zł,

- opłacanie ubezpieczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców - 6.800 zł.

- realizowanie usług specjalistycznych - 15.700 zł

Wstępne wielkości dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 558.600 zł i dotyczą następujących zadań:

- zasiłki i pomoc w naturze - 185.500 zł,

- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej - 110.800 zł,

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre - świadczenia z pomocy społecznej - 10.600 zł,

- zasiłki stałe - 121.100 zł -80% realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 130.600 zł.

W ramach dochodów własnych przewidywane się wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, wpływy z zaliczek alimentacyjnych, zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpływy z tytułu usług opiekuńczych, wpływy z odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne i innych dochodów w wysokości 118.400 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 22.000 zł

W dziale zaplanowano wpływy w wysokości 20.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłaty produktowej w wysokości 2.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 39.500 zł

W dziale 921 ujęto przewidywane dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich, w tym czynsze i zwroty za energię i wodę. Kwota ta została oszacowana na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych okolicznościowych wynajmów tych obiektów.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 2.139.391 zł

Plan dochodów obejmuje wpływy z tytułu pomocy finansowej w wysokości 247.391 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz obszarów wiejskich stanowiącej dofinansowanie budowy III etapu budowy zespołu boisk sportowych z placem zabaw. Projekt inwestycyjny realizowano w roku 2011.

Planowana kwota w wysokości 692.000 zł stanowi dofinansowanie z samorządu województwa zakończonego w 2011 r etapu budowy obiektów sportowo - rekreacyjnych.

W dziale tym zaplanowano także wpływy z tytułu pomocy finansowej z samorządu województwa w wysokości 1.200.000 zł na budowę pływalni w Kowalewie Pomorskim.

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 129.700 zł

Rozdział 01008 "Melioracje wodne" - 22.000 zł.

Rozdział ten obejmuje: dotacje dla spółek wodnych na zadania bieżące w zakresie melioracji wodnych.

Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" - 81.200 zł. W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, remonty i utrzymanie infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynku SUW w Wielkiej Łące w wysokości 50.000 zł - zadanie wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 01030 "Izby rolnicze" - 26.000 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 "Pozostała działalność" - 500 zł.

Wydatki obejmują zakup części do remontów maszyn rolniczych związanych z zagospodarowaniem terenów w sołectwach.

Dział 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO - 30.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z projektem realizowanym przez Gminę w ramach kampanii ,,Teraz ryby mają głos" w ramach Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" współfinansowanego ze środków UE.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2.331.093 zł

Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" - 1.919.793 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki:

- na zakup soli, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic w wysokości 34.470 zł, w tym wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 6.970 zł,

- remonty dróg gminnych - 653.367 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych ze środków w ramach funduszu sołeckiego 155.367 zł,

- utrzymanie dróg, w tym akcja "Zima" - 225.506 zł, z czego wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 35.506 zł ,

- dzierżawę terenu pod parking przy ul. Szkolnej, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz dzierżawę terenu pod chodnik Kowalewo Pom. - Sierakowo w wysokości 6.450 zł.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne związane z budową, przebudową, modernizacją dróg gminnych i chodników w wysokości 1.000.000 zł - zadania wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 60095 "Pozostała działalność" 411.300 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na naprawy i utrzymanie wiat przystankowych w wysokości 11.100 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3.100 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne na budowę chodnika w Sierakowie oraz budowę wiat przystankowych w wysokości 400.200 zł wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 825.388 zł

Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - planowane zadania do realizacji w tym rozdziale obejmują remonty budynków komunalnych w wysokości 80.000 zł, wyceny i podziały nieruchomości w wysokości 50.000 zł, odszkodowania na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.000 zł, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów - 10.000 zł, opłaty związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim w wysokości 9.000 zł, opłaty bieżące i remonty w budynku szkoły w Mlewie BIM-BAM-BINO w wysokości 10.888 zł, utrzymanie oraz remonty lokali mieszkalnych i użytkowych przekazanych zarządcy wyłonionemu w drodze przetargu w wysokości 663.500 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 204.301 zł

Rozdział 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" - 203.001 zł.

W kwocie tej ujęto wydatki na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i studium uwarunkowań w wysokości 183.000 zł oraz na opracowanie studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla obwodnicy miasta Kowalewa Pom. w wysokości 20.001 zł,

Rozdział 71035 "Cmentarze" - 1.300 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie grobów wojennych, w tym z dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.000 zł.

Dział 720 INFORMATYKA - 39.717 zł

W dziale tym zaplanowano wkład własny na realizację programu realizowanego przez samorząd województwa : infostrada Kujaw - i Pomorza , usługi e-Administracji i Informacji Przestrzennej na potrzeby realizacji projektu dla gminy.

Wydatki majątkowe wyszczególniono w zał. Nr 3

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 3.374.556zł

Rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" - 230.864 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 5,15 etatów wynoszą 221.608 zł, wydatki na zakup materiałów i usług, na podróże służbowe i szkolenia wynoszą 9.256 zł. Dotacja z budżetu państwa wynosi 126.900 zł, pozostała kwota to środki samorządowe.

Rozdział 75022 "Rady gmin" - 107.691 zł.

Rozdział ten obejmuje wypłaty diet dla radnych w wysokości 95.544 zł oraz wydatki na zakup materiałów i usług, usług telekomunikacyjnych oraz podróże służbowe w wysokości 12.147 zł.

Rozdział 75023 "Urzędy gmin" - 2.902.859 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.207.327 zł. W kwocie tej zawarte są płace pracowników Urzędu, konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego, dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych, wyliczone nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów. Wydatki rzeczowe wynoszą 596.082 zł i obejmują: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia biur, zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, zakup usług remontowych, badania pracowników, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, koszty sądowe oraz wydatki związane z poborem podatków itp.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000 zł opracowanie dokumentacji na budowę Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom. wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano wydatki na promocję gminy w wysokości 67.227 zł.

W rozdziale 75095 "Pozostała działalność" - 65.915 zł.

Planowane wydatki obejmują wypłaty ryczałtów dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy w wysokości 62.500 zł, wydatki na prenumeratę czasopism związanych z edukacją publiczną mieszkańców sołectw w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 550 zł oraz składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń gmin w wysokości 2.865 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 1.942 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową, dotyczące aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 1.942 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 693.510 zł

Rozdział 75405 "Komendy powiatowe Policji" - 11.000 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na wsparcie dla policji w formie wpłaty na fundusz celowy, zakup paliwa do samochodów służbowych oraz opłaty za rozmowy komórkowe Policji.

Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" - 679.510 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach, w tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10.127 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 523.100 zł na rozbudowę remizy OSP w Wielkim Rychnowie wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 75414 "Obrona cywilna" - 3.000 zł.

Kwota ta jest przeznaczona na zakup materiałów i usług związanych z obroną cywilną w wysokości 2.500 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 500 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 320.000 zł

W rozdziale 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" planowana kwota dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 470.000 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 173.000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 197.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w wysokości 100.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 12.878.130 zł

W rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" zaplanowano wydatki w wysokości 6.781.580 zł, w tym:

- 5.671.933 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do planowania płac pracowników niepedagogicznych przyjęto prognozowany wskaźnik wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2011r. - 5,8 %. Natomiast do planowania płac nauczycieli przyjęto wzrost kwoty bazowej o 3,8 % od miesiąca września 2012 r. oraz zmianę wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli ze względu na stopień awansu zawodowego,

- 268.227 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Są to wydatki na wypłaty dla nauczycieli dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz na fundusz zdrowotny,

- 694.792 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, z czego w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie szkół zaplanowano kwotę w wysokości 4.350 zł.

- 146.628 zł w formie dotacji dla Szkoły Podstawowej w Mlewie. Przewidywana średnioroczna liczba uczniów w tej szkole w 2012 r. wynosi 14 ( w tym 2 uczniów z niepełnosprawnością) i jest mniejsza o 2 uczniow, niż w roku poprzednim.

W rozdziale 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 462.940 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 409.851 zł, na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich 23.822 zł oraz na zakupy

materiałów i pomocy dydaktycznych 9.976 zł. Kwota 19.291 zł to planowane wydatki w formie dotacji dla Szkoły Podstawowej w Mlewie przeznaczone na prowadzenie oddziału przedszkolnego. Przewidywana średnioroczna liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w 2012 r. wynosi 7 i jest taka sama jak w roku 2011.

W rozdziale 80104 "Przedszkola" zaplanowano wydatki w wysokości 972.406 zł, w tym:

- 694.189 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

25.596 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,

- 16.500 zł dotacja dla przedszkoli spoza gminy,

236.121 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola.

W rozdziale 80110 "Gimnazja" planowane wydatki wynoszą 4.254.685 zł, w tym:

- 3.587.246 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 169.634 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,

497.805 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum, z czego z funduszu soleckiego na doposażenie gimnazjum zaplanowano kwotę w wysokości 1.550 zł.

W rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 335.000 zł.

W rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" zaplanowano wydatki w wysokości 64.631 zł, jest to kwota stanowiąca 1% wynagrodzenia osobowego nauczycieli, zaplanowana zgodnie z zapisem w ustawie "Karta Nauczyciela".

W rozdziale 80148 "Stołówki szkolne" zaplanowano kwotę 6.888 zł na zakup materiałów, usług i środków żywności.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 170.900 zł

W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki w wysokości 300 zł związane ze zwalczaniem narkomanii.

W rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zaplanowano wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej oraz punktu konsultacyjnego w wysokości 170.000 zł.

W rozdziale 85195 zaplanowano wydatki w wysokości 600 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium. Wydatki finansowane będą z dotacji celowej wynikającej z decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 6.291.396 zł

Rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej" -186.700 zł.

Wyszczególniona kwota przeznaczona jest na opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204 ,,Rodziny zastępcze" zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł

na dofinansowanie rodzin zastępczych.

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne i alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - 3.890.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów ich obsługi. Wydatki w wysokości 3.865.000 zł będą realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" - 20.400 zł.

Zaplanowane środki na opłacanie wymienionych składek pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 10.600 zł, zadania zlecone w wysokości 6.800 zł oraz środki własne w wysokości 3.000 zł.

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne" - 334.140 zł.

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na wypłaty zasiłków okresowych finansowanych dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w wysokości 185.500 zł oraz na wypłaty zasiłków okresowych i pomocy w naturze finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 148.640 zł.

W rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" zaplanowano na ich wypłaty kwotę 310.000 zł.

Rozdział 85216 "Zasiłki stałe" - 156.100 zł.

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych, w tym finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 121.100 zł.

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" -946.786 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowana jest kwota 852.084 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin - 110.800 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki wynoszą 94.702 zł.

Rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - 22.900zł.

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości 7.200 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia bezosobowe za świadczone usługi opiekuńcze jako środki własne gminy oraz na usługi specjalistyczne z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 15.700 zł.

Rozdział 85295 "Pozostała działalność" - 409.370 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 230.600 zł przeznaczone są na dożywianie uczniów, w tym 130.600 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach programu "Posiłek dla potrzebujących". Na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowano kwotę 178.770 zł, w tym kwotę w wysokości 1.500 zł w ramach funduszu sołeckiego na świadczenia osób wykonujących prace w sołectwie.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 416.602 zł

Rozdział 85401 "Świetlice szkolne" - 177.678zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 169.033 zł oraz na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych w wysokości 8.645 zł.

Rozdział 85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" - 226.203 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Specjalistycznej - Logopedycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 209.901 zł, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 9.422 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 6.880 zł.

Rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" - 10.078 zł.

Wyszczególniona kwota przeznaczona jest na wypłaty stypendiów d1a uczniów.

Rozdział 85446 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" - 2.643 zł

Jest to kwota stanowiąca 1% wynagrodzenia osobowego nauczycieli, zaplanowana zgodnie z zapisem w ustawie "Karta Nauczyciela".

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.580.772 zł

Rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" 257.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na usługi remontowe związane z urządzeniami kanalizacyjnymi oraz dopłaty do stawek za odprowadzanie ścieków w wysokości 57.000 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000 zł dotyczą poprawy gospodarki osadami oraz budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" - 134.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zakup materiałów i usług związanych z selektywną zbiórką odpadów.

W rozdziale 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" zaplanowano kwotę 233.400 zł na utrzymanie czystości na terenie gminy, z czego wydatki w wysokości 300 zł dotyczą jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90004 " Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - 284.972 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 278.167 zł na zakup drzewek i krzewów, pielęgnację zieleni i rekultywację terenów zielonych, z czego kwota w wysokości 4.987 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 6.805 zł, z czego kwota w wysokości 3.305 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Rozdział 90015 " Oświetlenie ulic, placów i dróg" - 475.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano 300.000 zł na zakup energii elektrycznej, 115.000 zł na konserwację punktów świetlnych oraz 30.000 zł na aktualizację planu założeń energetycznych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 30.000 zł dotyczą instalacji nowych punktów świetlnych wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale 90019 ,,Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" zaplanowano kwotę 20.000 zł na wydatki z zakresu ochrony środowiska sfinansowane dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90020 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych" zaplanowano kwotę 1.000 zł.

Rozdział 90095 "Pozostała działalność" - 175.400 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie targowiska, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, remont studni publicznych i innych obiektów, montaż i demontaż dekoracji świątecznej, organizację konkursów: "Piękna gmina", "Najpiękniej ukwiecony balkon w mieście", "Najpiękniejsza iluminacja świąteczno- noworoczna", "Przywracamy urok naszej gminie", zakup wody do fontanny w parku, dosprzętowienie placów zabaw, flagowanie, utrzymanie toalety publicznej oraz roboty poza pasem drogowym związane z estetyzacją miasta.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.558.857 zł

Rozdział 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" - 42.492 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują organizację dożynek gminnych, organizację innych imprez kulturalnych oraz wypłaty stypendiów w zakresie kultury, z czego wydatki w wysokości 26.152 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury"- 1.311.875 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują, dotację dla instytucji kultury na działalność domu kultury w wysokości 710.000 zł .

Zaplanowano także wydatki związane z utrzymaniem świetlic w wysokości 112.071 zł, z czego wydatki w wysokości 27.064 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne w wysokości 489.804 zł dotyczą budowy parkingu przy świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące, remontu świetlic wiejskich w Chełmoniu, Chełmońcu i Pluskowęsach oraz w Mlewcu wraz ze zmianą sposobu ogrzewania oraz wyposażenia świetlic wiejskich w Sierakowie, Chełmoniu i Mlewie, z czego wydatki w wysokości 17.023 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego. Zadania inwestycyjne wyszczególniono w załączniku nr 3.

Rozdział 92116 "Biblioteki" - 149.490 zł.

W rozdziale tym ujęto planowaną dotację dla instytucji kultury na działalność bibliotek.

Rozdział 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" - 55.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15.000 zł w formie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz 40.000 zł na opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 4.974.540 zł

Rozdział 92601 "Obiekty sportowe" - 4.812.459 zł.

Wydatki w tym rozdziale planowane są na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sportowej związanych z budową strzelnicy w Kiełpinach, budową krytej pływalni oraz budową zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pom. Zadania wyszczególnione są w załączniku nr 3.

Rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" - 162.081 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na organizację międzysołeckiego turnieju piłkarskiego, turnieju strzeleckiego, opłaty za czynsz i energię, rozmowy telefoniczne, stypendia oraz ubezpieczenia. Wydatki w wysokości 15.310 zł dotyczą przedsięwzięć planowanych przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Na sport w szkole przeznaczono 22.500 zł, z czego:

- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 4.500 zł,

- na zadania realizowane przez Gminnego Organizatora Sportu - 18.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2012 r. planuje się przychody w łącznej kwocie 4.178.272 zł, w tym: kredyty w wysokości 3.893.381 zł, pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację budynku stacji uzdatniania wody w Wielkiej Łące w wysokości 37.500 zł oraz pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących Unii Europejskiej z przeznaczeniem na III etap budowy boisk z placem zabaw w Kowalewie Pom. w wysokości 247.391zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.824.998 zł i dotyczą spłaty otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 728.640 zł, kredytów w wysokości 361.964 zł, zaciągniętych w ING Banku Śląskim w Toruniu oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, spłaty pożyczek w wysokości 722.994 zł na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Kwota w wysokości 11.400 zł dotyczy udzielenia pożyczki z budżetu gminy dla Fundacji "Ziemia Gotyku" w związku z realizacją projektu pn. "Pawełek i Ola idą do przedszkola" tj. prowadzeniem małych przedszkoli. Na terenie gminy przedszkola funkcjonują w Wielkim Rychnowie, Wielkiej Łące i Pluskowęsach.

Nie utworzono wydzielonych rachunków dochodów własnych placówek oświatowych.

W budżecie na 2012 r. nie przewiduje się wydatków:

- w formie dotacji przedmiotowych,

- związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Gmina nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Dura

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »