| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/152/11 Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 697, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz.788, Nr 164, poz.1366, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493 , Dz. U z 2009 r. Nr 202, poz. 1551,Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28,poz 146, nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427) uchwala się, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze zwane dalej usługami opiekuńczymi, i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwane dalej specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, przyznaje się uwzględnieniem indywidualnej sytuacji osoby wymagającej takiej pomocy, w szczególności z uwzględnieniem stopnia psychicznej i fizycznej sprawności wynikającej z wieku lub rodzaju schorzenia.

§ 2. W zakresie potrzeb wymienionych w § 1 usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się biorąc pod uwagę zalecenia lekarskie potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem oraz możliwości finansowe budżetu Gminy Mogilno.

§ 3. 1. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność za 1 godzinę usług w zależności od posiadanego dochodu określonego w przepisach ustawy o pomocy społecznej, według tabeli stanowiącej załącznik do uchwały.

2. Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 7,00 zł.

§ 4. 1. Osobę korzystającą z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych można zwolnić na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego całkowicie lub częściowo z opłaty za te usługi.

2. Całkowite zwolnienie z opłaty za usługi może być przyznane w przypadku, gdy:

1) świadczeniobiorca korzysta z co najmniej dwóch rodzajów usług (usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego) - po przedstawieniu dowodu zapłaty za usługi;

2) świadczeniobiorca jest zobowiązany do ponoszenia opłat za całodobowy pobyt członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, po przedstawieniu dowodu wpłaty;

3. Częściowe zwolnienie z opłaty za usługi może być przyznane w przypadku:

1) ponoszenia przez świadczeniobiorcę wydatków na leki i leczenie, stanowiących ponad 30% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej;

2) poniesienia przez świadczeniobiorcę straty w wyniku zdarzenia losowego, w wysokości przekraczającej 100% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej;

3) zakupu przez świadczeniobiorcę z własnych środków sprzętu rehabilitacyjnego, o wartości przekraczającej 100% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej;

4) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie - w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej - korzysta z pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych i ponosi pełną odpłatność za świadczoną pomoc.

4. Całkowite zwolnienia z opłaty oraz częściowe zwolnienie z opłaty może obejmować część lub całość okresu objętego decyzją administracyjną przyznającą usługi, z zastrzeżeniem, że okres całkowitego zwolnienia nie może przekraczać 10 miesięcy w roku budżetowym.

§ 5. W decyzji o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych określa się wykonawcę usług, wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca za 1 godzinę przyznanych usług oraz sposób jej uiszczania.

§ 6. Opłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnosi się miesięcznie w terminie do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXIV/203/2004 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania, zmieniona uchwałą Nr XXXIX/316/06 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 27 lutego 2006 r.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Teresa Kujawa


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XIV/152/11
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z póź. zm.) zobowiązuje na podstawie art. 50 ust. 6 Radę Gminy do określenia w drodze uchwały szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności jak również tryb ich pobierania.
Osobie, która z powodu wieku, niepełnosprawności, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy drugiej osoby, a jest jej pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a więc jest świadczeniem obligatoryjnym.
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mają na celu utrzymanie jak najdłużej osób w ich dotychczasowym środowisku. Tym samym przeciwdziałanie umieszczeniu w domu pomocy społecznej, w którym koszt utrzymania mieszkańca jest bardzo wysoki.
Zaproponowane zasady odpłatności za usługi opiekuńcze ustalone są w zależności od posiadanego dochodu własnego osoby i dochodu na osobę w rodzinie. Takie rozwiązanie jest zgodne z ogólną zasadą sprawiedliwości społecznej i ma na celu rozłożenie kosztów zarówno na osobę uprawnioną jak i gminę.
W związku z koniecznością urealnienia stawki godzinowej za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze zachodzi konieczność zmiany wysokości odpłatności za świadczoną pomoc w tej formie.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/152/11
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby samotnie gospodarującej

Procentowy dochód osoby samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

Odpłatność w % za 1 godzinę usług

do 100%

0

powyżej 100,00 % - 120,00 %

5

powyżej 120,00 % - 150,00 %

7

powyżej 150,00 % - 170,00 %

10

powyżej 170,00 % - 200,00 %

15

powyżej 200,00 % - 220,00 %

20

powyżej 220,00 % - 250,00 %

30

powyżej 250,00 % - 270,00 %

40

powyżej 270,00 % - 300,00 %

60

powyżej 300,00 % - 350,00 %

80

powyżej 350,00 %

100
Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby w rodzinie

Procentowy dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

Odpłatność w % za 1 godzinę usług

do 100%

0

powyżej 100,00 % - 120,00 %

10

powyżej 120,00 % - 150,00 %

15

powyżej 150,00 % - 170,00 %

20

powyżej 170,00 % - 200,00 %

25

powyżej 200,00 % - 220,00 %

30

powyżej 220,00 % - 250,00 %

40

powyżej 250,00 % - 270,00 %

60

powyżej 270,00 % - 300,00 %

80

powyżej 300,00 % - 350,00 %

90

powyżej 350 %

100

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »