| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/106/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2012

Na podstawie art. 18ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,(t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz.327; Nr 138, poz. 974; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 Poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz.777; Nr 21, poz.113), art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078; Nr 96, poz. 620; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz.1578), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz.1020; Nr 96, poz.620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726)

Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 23 654 026 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 21 216 229 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 2 437 797 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 26 654 026 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20 889 706 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10 713 246 zł,

b) dotacje w wysokości 901 365 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 185 000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 5 764 320 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 530 622 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 189 059 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości 139 079 zł

2. rezerwa celowa w wysokości 49 980 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3 000 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 1 781 000 zł

2. zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie 1 219 000 zł

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 720 945 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 720 945 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 506 588 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 21 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 901 365 zł, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 720 365 zł, w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 47 338 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 673 027 zł

2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 181 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 13 000 zł i wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości 22 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 248 471 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 92 200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90 200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 220 945 zł, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 720 945 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 720 945 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4. udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 50 000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »