| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/206/12 Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 23 maja 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art.15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 r., Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/162/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 323) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) realizowanej na terenie nie należącym do Gminy Mogilno lub nie znajdującym się w jej zarządzie, znajdującym się w granicach administracyjnych miasta Mogilna, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 3 - 5, za zajęcie każdego rozpoczętego m 2 - 600 zł;"

2) w §1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) realizowanej w czasie organizowanych imprez okolicznościowych, na jarmarkach, kiermaszach - 32 zł"

3) w § 1 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) realizowanej na terenie nie należącym do Gminy Mogilno lub nie znajdującym się w jej zarządzie, znajdującym się poza granicami administracyjnymi miasta Mogilna - 14 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Teresa Kujawa


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY Nr XIX/ 206 /12
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 23 maja 2012 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności

Zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami) rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie. Ponieważ uchwała Nr XV/162/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności nie wprowadzała rozróżnienia pomiędzy wysokością opłaty za sprzedaż realizowaną na terenie nie należącym do Gminy Mogilno lub nie znajdującym się w jej zarządzie w obrębie granic miasta Mogilno oraz poza jego granicami, uznając celowość ustalenia odrębnej stawki, uzależnionej od miejsca wykonywania sprzedaży, dokonano zmiany uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »