| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/150/ 2012 Rady Gminy Pruszcz

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału gminy Pruszcz na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. 1) ) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm 2) .), na wniosek Wójta Gminy Pruszcz, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dla wyboru Rady Gminy Pruszcz dokonuje się podziału gminy Pruszcz na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Mapa gminy z naniesionym nowym podziałem gminy na okręgi wyborcze stanowi załączniki Nr 2-4 do niniejszej uchwały 3) .

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy oraz w sołectwach na terenie gminy.

§ 4. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz


Zbigniew Jagła


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy wprowadziła nowe regulacje w zakresie wyborów do rad gmin. Od wyborów samorządowych, które zostaną przeprowadzone w 2014 roku radni będą wybierani według reguły większości względnej w jednomandatowych okręgach wyborczych. Wobec powyższego uwzględniając przepisy Kodeksu wyborczego ustawodawca nałożył na organy gmin obowiązek dokonania nowego podziału gminy na okręgi wyborcze. Stąd przygotowany projekt uchwały. Nowa geografia wyborcza gminy ustalona została zgodnie z prawem, uzyskując akceptację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy. Zaproponowany podział gminy na okręgi wyborcze w znacznym stopniu odpowiada potrzebom lokalnym. Przy ustaleniu podziału gminy Pruszcz na okręgi wyborcze Rada Gminy uwzględniła liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym podjęta jest uchwała. Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku jest to 9486 mieszkańców. Uwzględniając przepisy ustawy o samorządzie gminnym rada gminy liczy 15 radnych. Wobec powyższego jednolita norma przedstawicielska ( liczba mieszkańców gminy przypadająca na jeden mandat radnego ) wynosi 632,4 Z uwagi na fakt, że niemożliwe jest dokonanie podziału gminy w sposób zapewniający dokładne jej zachowanie zastosowano przepis art. 419 § 2 i 3 kodeksu wyborczego dopuszczający zakres odchylenia normy do 50% " w dół" i do 50% " w górę".Najwięcej mieszkańców przypada w okręgu nr 8 tj. 801 osób. Uzasadnieniem powyższego połączenia p/miejscowości jest fakt, że sołectwa te łączą więzi demograficzne, więzi komunikacyjne ( wspólne połączenie drogowe), dzieci z Brzeźna uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Łowinku. Najmniej mieszkańców przypada na okręg nr 3 tj 441 osoby. Uzasadnieniem takiego podziału jest zaliczenie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Biorąc pod uwagę względy terytorialne oraz demograficzne podział gminy z uwzględnieniem jednostek pomocniczych przedstawia się w sposób następujący:

NUMER OKRĘGU WYBORCZEGO

GRANICE OKRĘGU WYBORCZEGO

Liczba mieszkańców

Okręgowa norma przedstawicielska

liczba mandatów

1.

Sołectwo Pruszcz - część obejmująca obszar ograniczony linią kolejową, ulicami: Ogrodową, 3 Maja, Witosa i Łowińską oraz południowo-zachodnią granicą sołectwa wraz z ulicą Łowińską

525

0,8301

1

2.

Sołectwo Pruszcz - część obejmująca obszar ograniczony ulicami: Witosa, Równą, 3 Maja, Witosa i Łowińską oraz zachodnią granicą sołectwa wraz z ulicami: 3 Maja i Witosa

491

0,7764

1

3.

Sołectwo Pruszcz - część obejmująca pozostały obszar sołectwa położony na zachód od linii kolejowej

441

0,6973

1

4.

Sołectwo Pruszcz - część obejmująca obszar ograniczony linią kolejową, ulicą Główną oraz północno-wschodnią granicą sołectwa wraz z ulicą Główną

476

0,7526

1

5.

Sołectwo Pruszcz - część obejmująca obszar ograniczony linią kolejową, ulicą Główną oraz południowo-wschodnią granicą sołectwa

667

1,0547

1

6.

Sołectwo Serock - część obejmująca obszar położony na wschód od linii wyznaczonej linią kolejową (od północnej granicy sołectwa do ulicy Powstańców Wielkopolskich) oraz ulicami: Powstańców Wielkopolskich, Wyzwolenia, Górną i Mostową, bez tych ulic

596

0,9424

1

7.

Sołectwo Serock - część obejmująca pozostały obszar sołectwa

760

1,2017

1

8.

Sołectwa: Brzeźno, Łowinek

801

1,2666

1

9.

Sołectwa: Cieleszyn, Grabówko, Rudki, Topolno

713

1,1274

1

10.

Sołectwa: Małociechowo, Parlin

634

1,0025

1

11.

Sołectwa: Bagniewko, Gołuszyce

675

1,0673

1

12.

Sołectwa: Łaszewo, Łowin

669

1,0578

1

13.

Sołectwa: Luszkówko, Zbrachlin

709

1,1211

1

14.

Sołectwa: Niewieścin, Zawada

650

1,0278

1

15.

Sołectwa: Mirowice, Wałdowo

679

1,0736

1

9486

15

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889.

3) Mapa podziału gminy Pruszcz na okręgi wyborcze wykorzystana w załączniku nr 2 do uchwały nr XXVIII/150/2012 została stworzona na podstawie mapy autorstwa p. Zbigniewa Zielińskiego


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/150/ 2012
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych radnych

1

Sołectwo Pruszcz - część obejmująca obszar ograniczony linią kolejową, ulicami: Ogrodową, 3 Maja, Witosa i Łowińską oraz południowo-zachodnią granicą sołectwa wraz z ulicą Łowińską

1

2

Sołectwo Pruszcz - część obejmująca obszar ograniczony ulicami: Witosa, Równą, 3 Maja, Witosa i Łowińską oraz zachodnią granicą sołectwa wraz z ulicami: 3 Maja i Witosa

1

3

Sołectwo Pruszcz - część obejmująca pozostały obszar sołectwa położony na zachód od linii kolejowej

1

4

Sołectwo Pruszcz - część obejmująca obszar ograniczony linią kolejową, ulicą Główną oraz północno-wschodnią granicą sołectwa wraz z ulicą Główną

1

5

Sołectwo Pruszcz - część obejmująca obszar ograniczony linią kolejową, ulicą Główną oraz południowo-wschodnią granicą sołectwa

1

6

Sołectwo Serock - część obejmująca obszar położony na wschód od linii wyznaczonej linią kolejową (od północnej granicy sołectwa do ulicy Powstańców Wielkopolskich) oraz ulicami: Powstańców Wielkopolskich, Wyzwolenia, Górną i Mostową, bez tych ulic

1

7

Sołectwo Serock - część obejmująca pozostały obszar sołectwa

1

8

Sołectwa: Brzeźno, Łowinek

1

9

Sołectwa: Cieleszyn, Grabówko, Rudki, Topolno

1

10

Sołectwa: Małociechowo, Parlin

1

11

Sołectwa: Bagniewko, Gołuszyce

1

12

Sołectwa: Łaszewo, Łowin

1

13

Sołectwa: Luszkówko, Zbrachlin

1

14

Sołectwa: Niewieścin, Zawada

1

15

Sołectwa: Mirowice, Wałdowo

1

Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz


Zbigniew Jagła


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/150/ 2012
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz


Zbigniew Jagła


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/150/ 2012
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz


Zbigniew Jagła


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/150/ 2012
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz


Zbigniew Jagła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »