| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/167/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm 1) ), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. 2) )uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanowienia ogólne: Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) powiecie - należy przez to rozumieć powiat sępoleński;

2) Dotującym - należy przez to rozumieć przekazującego dotację - powiat sępoleński;

3) Dotowanym - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę niepubliczną, placówkę niepubliczną;

4) ewidencji - należy przez to rozumieć ewidencję szkół i placówek niepublicznych powiatu sępoleńskiego;

5) dotacji - należy przez to rozumieć dotację podmiotową, udzielaną szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub placówce niepublicznej, na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę/placówkę wpisaną do ewidencji;

6) osobie prowadzącej - należy przez to rozumieć osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, która uzyskała zaświadczenie o wpisie szkoły niepublicznej lub placówki niepublicznej do ewidencji;

7) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

8) szkole - należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

§ 2. Tryb udzielania dotacji:

1) Dotacja udzielana jest na wniosek osoby prowadzącej szkołę, zgodnie z wzorem określonym
w załączniku nr 1 do uchwały;

2) Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim;

3) W przypadku, gdy szkoły funkcjonują w strukturze zespołu, osoba prowadząca, sporządza wniosek,
o którym mowa w ust. 2, odrębnie dla każdego typu szkoły.

§ 3. Na podstawie wniosku, o którym mowa w § 2 ustala się kwotę dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia/słuchacza w zależności od typu i rodzaju szkoły:

1) dla szkoły niepublicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki -
w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat;

2) dla szkoły niepublicznej niewymienionej w pkt 1 - w wysokości 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, a w przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

§ 4. Dotowany zobowiązany jest do:

1) składania w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, informacji o rzeczywistej liczbie uczniów/słuchaczy wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały;

2) składania w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim, w terminie do dnia 10 stycznia następnego roku, rocznego rozliczenia otrzymanych dotacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Zasady przekazywania dotacji:

1) dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły wskazany przez Dotowanego w miesięcznych ratach, nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca;

2) miesięczne raty dotacji przekazywane są w wysokości odpowiadającej rzeczywistej liczbie uczniów/słuchaczy, wykazanej w informacji, o której mowa w § 4 pkt 1;

3) w miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) liczbę uczniów uprawnionych do dotacji stanowi stan wykazany w informacji miesięcznej w miesiącu czerwcu, łącznie z absolwentami, którym w czerwcu wręczono świadectwo ukończenia szkoły, za wyjątkiem uczniów skreślonych z listy uczniów.

§ 6. Informacje o wysokości kwot dotacji przysługujących szkołom na zasadach określonych
w obowiązujących przepisach i niniejszej uchwale przekazuje się osobom prowadzącym do dnia 30 kwietnia danego roku, po przekazaniu przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego "A" podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielenia dotacji oraz po uzyskaniu informacji niezbędnych do obliczenia wysokości dotacji, w przypadku o którym mowa w § 3 pkt. 2.

§ 7. Do czasu uzyskania informacji niezbędnych do obliczenia wysokości dotacji na dany rok budżetowy, podstawą przekazywania miesięcznych rat dotacji są wydatki bieżące zapisane w uchwale budżetowej powiatu sępoleńskiego, wg stanu na początek roku budżetowego.

§ 8. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły.

§ 9. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub pobrane nienależnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia przekazania dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub od dnia stwierdzenia nieprawidłowości naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji.

§ 10. Czynności kontrolne:

1) Powiatowi przysługuje prawo kontroli pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy oraz zgodności liczby uczniów/słuchaczy wykazanej w informacji miesięcznej, która stanowi podstawę do przekazania dotacji, w oparciu o dokumentację stanowiącą podstawę sporządzenia powyższych danych;

2) Kontrola realizacji zadania, na które udzielona została dotacja, przeprowadzana jest, na podstawie upoważnienia Starosty Sępoleńskiego, przez pracowników Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim;

3) Kontrola może być przeprowadzana okresowo w ciągu roku po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej szkołę o terminie planowanej kontroli lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych;

4) Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, mają prawo wstępu do szkoły niepublicznej i przetwarzania danych osobowych uczniów tych szkół;

5) Kontroli dokonuje się pod względem:

a) stanu realizacji zadania,

b) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana;

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Dariusz Krakowiak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 735 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281,

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206 i z 2012 r. poz. 941 i 979.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/167/2012
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 października 2012 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK .............................................................................

1. Nazwa i adres szkoły/placówki

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

2. Nazwa i adres osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę/placówkę

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

3. NIP …………………………………………………………………

4. REGON ……………………………………………………………

5. Typ i rodzaj szkoły/placówki …………………………………………………………………………………………………………

6. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół/placówek niepublicznych

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….........................................................................................

7. Forma kształcenia: stacjonarna/zaoczna*

8. System kształcenia: dla młodzieży/dla dorosłych*

9. Rachunek bankowy szkoły (nazwa banku i nr rachunku)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

10. Planowana liczba uczniów na rok …………………………………….. wynosi …………………..

11. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

12. Zobowiązuję się do zgłoszenia w ciągu 14 dni wszystkich zmian w danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji.

13. Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów/ wychowanków oraz przeznaczenia dotacji na pokrycie wydatków bieżących wynikających ze statutowej działalności szkoły/placówki

………………………………………………………

Czytelny podpis (pieczątka) osoby upoważnionej do
złożenia wniosku

……………………………………………………….

/miejscowość i data/

*podkreślić właściwe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/167/2012
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 października 2012 r.


…………………………………

/pieczęć szkoły/placówki/

INFORMACJA O RZECZYWISTEJ LICZBIE UCZNIÓW *

1. Informacja za miesiąc ………………………………………………………..20….. r.

2. Nazwa szkoły/placówki………………………………………………………………………....…………
……………………………………………………………………………………...............................................
.......................................................................................................................................................................

3. Liczba uczniów na dzień 01 - ………….. - 20 …………….. r.

miesiąc rok

4. Kwota otrzymanej dotacji od początku roku …………………………...…………………… zł.

w tym w miesiącu poprzednim ……………………………………………………………… zł.

Osoba sporządzająca

…………………………………….. ………….…………………….

/miejscowość i data/ /pieczęć i podpis/

Wypełnia Starostwo Powiatowe w Sępólnie KrajeńskimWysokość naliczonej dotacji za miesiąc ……………………….. 20 …… rok

- …………….. x ……………….. zł (liczba uczniów/wychowanków x kwota dotacji na 1 ucznia/wychowanka)
- kwota dotacji …………………. zł

- dział …………………………….

- rozdział ………………………………………………………..… ……………………………………
data pieczątka i podpis


*termin przekazania informacji do dnia 10 każdego miesiąca


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/167/2012
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 października 2012 r.

…………………………………

Pieczęć szkoły/placówki

ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ W ROKU ………………………

1. Nazwa i adres szkoły/placówki………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

2. NIP………………………...… REGON ………………………

3. Typ i rodzaj szkoły/placówki …………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………….

4. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół/placówek niepublicznych………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej……………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

6. Dane o liczbie uczniów rzeczywistych, w miesiącach:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

7. Zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność statutową szkoły/placówki, wymienionej w poz. 1, sfinansowanych z dotacji, w okresie objętym rozliczeniem

Lp.

Nazwa wydatku

Kwota wydatku sfinansowana środkami z dotacji podmiotowej

1

Wynagrodzenie nauczycieli

2

Wynagrodzenie pozostałych pracowników

3

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)

4

Opłaty za media

5

Zakup materiałów i wyposażenia

6

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

7

Wynajem pomieszczeń

Inne :

8

9

RAZEM

*w przypadku wystąpienia wydatków nie wymienionych w tabeli (pkt 1-7) należy dokładnie określić ich nazwy

1. Roczna kwota przekazanej dotacji …………………...……………………………....…….. zł.

2. Roczna kwota wykorzystanej dotacji ………………………………………………...…… zł.

3. Kwota nie wykorzystanej dotacji lub pobranej w nadmiernej wysokości ………………... zł.

4. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………… …………………..……………….…..

/miejscowość i data/ /czytelny podpis(pieczątka) osoby uprawnionej
do złożenia rozliczenia/


Uzasadnienie

do Uchwały Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Nr XXIV/167/2012

z dnia 31 października 2012 roku

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z zapisów Ustawy o systemie oświaty z dnia 19 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 458). Wprowadzają one kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontrolowania dotowanych szkół
i placówek niepublicznych. Ustawa udziela organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego prawo do ustalania nie tylko trybu udzielania i rozliczania dotacji,
ale również do ustalenia trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji. Ustawodawca jednoznacznie sprecyzował na jakie wydatki może być wydatkowana przyznana dotacja. Mogą to być jedynie wydatki bieżące związane z realizacją zadań szkoły lub placówki
w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

W niniejszej uchwale określono wzory dokumentów oraz szczegółowe zasady oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji, a także zasady przeprowadzania kontroli
w placówkach niepublicznych dotowanych przez Powiat Sępoleński.

Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Powiatu Sępoleńskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »