| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/167/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm 1) ), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. 2) )uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanowienia ogólne: Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) powiecie - należy przez to rozumieć powiat sępoleński;

2) Dotującym - należy przez to rozumieć przekazującego dotację - powiat sępoleński;

3) Dotowanym - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę niepubliczną, placówkę niepubliczną;

4) ewidencji - należy przez to rozumieć ewidencję szkół i placówek niepublicznych powiatu sępoleńskiego;

5) dotacji - należy przez to rozumieć dotację podmiotową, udzielaną szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub placówce niepublicznej, na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę/placówkę wpisaną do ewidencji;

6) osobie prowadzącej - należy przez to rozumieć osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, która uzyskała zaświadczenie o wpisie szkoły niepublicznej lub placówki niepublicznej do ewidencji;

7) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

8) szkole - należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

§ 2. Tryb udzielania dotacji:

1) Dotacja udzielana jest na wniosek osoby prowadzącej szkołę, zgodnie z wzorem określonym
w załączniku nr 1 do uchwały;

2) Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim;

3) W przypadku, gdy szkoły funkcjonują w strukturze zespołu, osoba prowadząca, sporządza wniosek,
o którym mowa w ust. 2, odrębnie dla każdego typu szkoły.

§ 3. Na podstawie wniosku, o którym mowa w § 2 ustala się kwotę dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia/słuchacza w zależności od typu i rodzaju szkoły:

1) dla szkoły niepublicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki -
w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat;

2) dla szkoły niepublicznej niewymienionej w pkt 1 - w wysokości 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, a w przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

§ 4. Dotowany zobowiązany jest do:

1) składania w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, informacji o rzeczywistej liczbie uczniów/słuchaczy wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały;

2) składania w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim, w terminie do dnia 10 stycznia następnego roku, rocznego rozliczenia otrzymanych dotacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Zasady przekazywania dotacji:

1) dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły wskazany przez Dotowanego w miesięcznych ratach, nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca;

2) miesięczne raty dotacji przekazywane są w wysokości odpowiadającej rzeczywistej liczbie uczniów/słuchaczy, wykazanej w informacji, o której mowa w § 4 pkt 1;

3) w miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) liczbę uczniów uprawnionych do dotacji stanowi stan wykazany w informacji miesięcznej w miesiącu czerwcu, łącznie z absolwentami, którym w czerwcu wręczono świadectwo ukończenia szkoły, za wyjątkiem uczniów skreślonych z listy uczniów.

§ 6. Informacje o wysokości kwot dotacji przysługujących szkołom na zasadach określonych
w obowiązujących przepisach i niniejszej uchwale przekazuje się osobom prowadzącym do dnia 30 kwietnia danego roku, po przekazaniu przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego "A" podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielenia dotacji oraz po uzyskaniu informacji niezbędnych do obliczenia wysokości dotacji, w przypadku o którym mowa w § 3 pkt. 2.

§ 7. Do czasu uzyskania informacji niezbędnych do obliczenia wysokości dotacji na dany rok budżetowy, podstawą przekazywania miesięcznych rat dotacji są wydatki bieżące zapisane w uchwale budżetowej powiatu sępoleńskiego, wg stanu na początek roku budżetowego.

§ 8. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły.

§ 9. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub pobrane nienależnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia przekazania dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub od dnia stwierdzenia nieprawidłowości naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji.

§ 10. Czynności kontrolne:

1) Powiatowi przysługuje prawo kontroli pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy oraz zgodności liczby uczniów/słuchaczy wykazanej w informacji miesięcznej, która stanowi podstawę do przekazania dotacji, w oparciu o dokumentację stanowiącą podstawę sporządzenia powyższych danych;

2) Kontrola realizacji zadania, na które udzielona została dotacja, przeprowadzana jest, na podstawie upoważnienia Starosty Sępoleńskiego, przez pracowników Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim;

3) Kontrola może być przeprowadzana okresowo w ciągu roku po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej szkołę o terminie planowanej kontroli lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych;

4) Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, mają prawo wstępu do szkoły niepublicznej i przetwarzania danych osobowych uczniów tych szkół;

5) Kontroli dokonuje się pod względem:

a) stanu realizacji zadania,

b) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana;

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Dariusz Krakowiak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 735 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281,

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206 i z 2012 r. poz. 941 i 979.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/167/2012
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 października 2012 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK .............................................................................

1. Nazwa i adres szkoły/placówki

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

2. Nazwa i adres osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę/placówkę

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

3. NIP …………………………………………………………………

4. REGON ……………………………………………………………

5. Typ i rodzaj szkoły/placówki …………………………………………………………………………………………………………

6. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół/placówek niepublicznych

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….........................................................................................

7. Forma kształcenia: stacjonarna/zaoczna*

8. System kształcenia: dla młodzieży/dla dorosłych*

9. Rachunek bankowy szkoły (nazwa banku i nr rachunku)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

10. Planowana liczba uczniów na rok …………………………………….. wynosi …………………..

11. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

12. Zobowiązuję się do zgłoszenia w ciągu 14 dni wszystkich zmian w danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji.

13. Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów/ wychowanków oraz przeznaczenia dotacji na pokrycie wydatków bieżących wynikających ze statutowej działalności szkoły/placówki

………………………………………………………

Czytelny podpis (pieczątka) osoby upoważnionej do
złożenia wniosku

……………………………………………………….

/miejscowość i data/

*podkreślić właściwe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/167/2012
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 października 2012 r.


…………………………………

/pieczęć szkoły/placówki/

INFORMACJA O RZECZYWISTEJ LICZBIE UCZNIÓW *

1. Informacja za miesiąc ………………………………………………………..20….. r.

2. Nazwa szkoły/placówki………………………………………………………………………....…………
……………………………………………………………………………………...............................................
.......................................................................................................................................................................

3. Liczba uczniów na dzień 01 - ………….. - 20 …………….. r.

miesiąc rok

4. Kwota otrzymanej dotacji od początku roku …………………………...…………………… zł.

w tym w miesiącu poprzednim ……………………………………………………………… zł.

Osoba sporządzająca

…………………………………….. ………….…………………….

/miejscowość i data/ /pieczęć i podpis/

Wypełnia Starostwo Powiatowe w Sępólnie KrajeńskimWysokość naliczonej dotacji za miesiąc ……………………….. 20 …… rok

- …………….. x ……………….. zł (liczba uczniów/wychowanków x kwota dotacji na 1 ucznia/wychowanka)
- kwota dotacji …………………. zł

- dział …………………………….

- rozdział ………………………………………………………..… ……………………………………
data pieczątka i podpis


*termin przekazania informacji do dnia 10 każdego miesiąca


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/167/2012
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 października 2012 r.

…………………………………

Pieczęć szkoły/placówki

ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ W ROKU ………………………

1. Nazwa i adres szkoły/placówki………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………

2. NIP………………………...… REGON ………………………

3. Typ i rodzaj szkoły/placówki …………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………….

4. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół/placówek niepublicznych………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej……………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

6. Dane o liczbie uczniów rzeczywistych, w miesiącach:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

7. Zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność statutową szkoły/placówki, wymienionej w poz. 1, sfinansowanych z dotacji, w okresie objętym rozliczeniem

Lp.

Nazwa wydatku

Kwota wydatku sfinansowana środkami z dotacji podmiotowej

1

Wynagrodzenie nauczycieli

2

Wynagrodzenie pozostałych pracowników

3

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)

4

Opłaty za media

5

Zakup materiałów i wyposażenia

6

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

7

Wynajem pomieszczeń

Inne :

8

9

RAZEM

*w przypadku wystąpienia wydatków nie wymienionych w tabeli (pkt 1-7) należy dokładnie określić ich nazwy

1. Roczna kwota przekazanej dotacji …………………...……………………………....…….. zł.

2. Roczna kwota wykorzystanej dotacji ………………………………………………...…… zł.

3. Kwota nie wykorzystanej dotacji lub pobranej w nadmiernej wysokości ………………... zł.

4. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………… …………………..……………….…..

/miejscowość i data/ /czytelny podpis(pieczątka) osoby uprawnionej
do złożenia rozliczenia/


Uzasadnienie

do Uchwały Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Nr XXIV/167/2012

z dnia 31 października 2012 roku

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z zapisów Ustawy o systemie oświaty z dnia 19 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 458). Wprowadzają one kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontrolowania dotowanych szkół
i placówek niepublicznych. Ustawa udziela organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego prawo do ustalania nie tylko trybu udzielania i rozliczania dotacji,
ale również do ustalenia trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji. Ustawodawca jednoznacznie sprecyzował na jakie wydatki może być wydatkowana przyznana dotacja. Mogą to być jedynie wydatki bieżące związane z realizacją zadań szkoły lub placówki
w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

W niniejszej uchwale określono wzory dokumentów oraz szczegółowe zasady oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji, a także zasady przeprowadzania kontroli
w placówkach niepublicznych dotowanych przez Powiat Sępoleński.

Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Powiatu Sępoleńskiego.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »