| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/146/2012 Rady Gminy Grudziądz

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106,poz.675, z 2011r.Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217,poz.1281, z 2012r. poz.567) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn sumy liczby mieszkańców zamieszujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1 lub 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 18 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny w wysokości 9 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności do odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) 60 l - 60 zł;

b) 120 l - 90 zł;

c) 240 l - 176 zł;

d) 360 l - 240 zł;

e) 600 l - 360 zł;

f) 1100 l - 750 zł.

4. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności do odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) 60 l - 30 zł;

b) 120 l - 45 zł;

c) 240 l - 88 zł;

d) 360 l - 120 zł;

e) 600 l - 180 zł;

f) 1100 l - 375 zł.

5. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie suma obliczonych zgodnie z ust. 1 lub 2 i ust. 3 lub 4.

§ 3. 1. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 2 ust. 3 lub 4.

3. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

4. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 3 określa odrębna uchwała.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodnicząca Rady


Hanna Guzowska


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy w drodze uchwały dokona wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustali stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także opłatę za pojemnik o określonej pojemności. W związku z powyższym Rada Gminy Grudziądz wybiera metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami określoną w art. 6j pkt 1 ww. ustawy tj. ,,od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość'' oraz stawki opłaty, którą Rada Gminy Grudziądz ustala za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9 zł miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i dobierane w sposób selektywny oraz stawkę w wysokości 18 zł miesięcznie w przypadku, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, Rada Gminy Grudziądz ustala miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi niesegregowanymi (zmieszanymi) powstałymi na danej nieruchomości i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w zależności czy odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny czy nieselektywny. Główną zaletą wybranej metody jest jej prostota oraz spełnienie zasady ,,zanieczyszczający płaci''. Opłata będzie pobierana od wszystkich osób wytwarzających odpady komunalne i zamieszkujących Gminę Grudziądz. Metoda ta wydaje się być najbardziej sprawiedliwa i zrozumiała dla mieszkańców.

Mając powyższe na uwadze koniecznym jest podjęcie przez Radę Gminy Grudziądz stosownej uchwały w przedmiotowej sprawie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »