| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/195/2012 Rady Gminy Pruszcz

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 , Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 92, poz. 1281 oraz z 2012 r., poz. 567) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych w wysokości 20,00 złotych brutto za 1 m3.

§ 2. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w wysokości:

1. za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 110/120 l - 35,53 zł brutto,

2. za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 240 l - 70,35 zł brutto,

3. za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1100 l - 287,28 zł brutto.

§ 3. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odebrane w sposób selektywny, górne stawki opłat, za usługi określone w § 2 wynoszą :

1. za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 110/120 l - 17,76 zł brutto,

2. za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 240 l - 35,17 zł brutto,

3. za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1100 l - 143,64 zł brutto.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz


Zbigniew Jagła


Uzasadnienie

Uchwała ma charakter obligatoryjny. Obowiązek jej podjęcia wynika z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391), która stanowi, że rada gminy w drodze uchwały określi górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, a którzy pozbywają się ze swoich nieruchomości nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych. W związku z powyższym, w celu utrzymania dobrze zorganizowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »