| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/122/2012 RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2012 poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm . 1) ) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drzycim w brzmieniu stanowiącym załącznik niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XX/111/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Gawrych


Uzasadnienie

W związku z wprowadzonymi ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2012 poz. 391) zmianami dotyczącymi gospodarowania odpadami komunalnymi koniecznym jest ustalenie obowiązujących na terenie Gminy Drzycim zasad zbiórki odpadów. W wyniku konieczności zmian dotyczących zasad nieprzestrzegania zadeklarowanego sposobu zbiórki odpadów jak i dopuszczenia zbiórki popiołów poza punktami selektywnej zbiórki odpadów należało dokonać zmiany obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim.

Podjecie przedmiotowej uchwały jest niezbędne z uwagi na konieczność uporządkowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Drzycim.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Gawrych

1) Zmiany do niniejszej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.


Załącznik do Uchwały Nr XXI/122/2012
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 18 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DRZYCIM

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.),

2) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,

3) odpadach lub o określonych rodzajach odpadów należy rozumieć przez to definicje odpadu i definicje określonego rodzaju odpadu zawarte w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.),

4) pojemniku - rozumie się przez to atestowany, znormalizowany pojemnik, wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego, wyposażony w kółka, uchwyty, pokrywy przeznaczony do zbiórki odpadów komunalnych o pojemności 60 l, 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l przystosowany do opróżniania przez specjalistyczne pojazdy,

5) kontenerze - rozumie się przez to atestowany, znormalizowany pojemnik o pojemności minimalnej 5,5 m3 i większe, przystosowany do opróżniania przez specjalistyczne pojazdy,

6) workach - rozumie się przez to worki wykonane z folii LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do rodzaju i ilości odpadów o pojemności od 60 l do 120 l, przeznaczone do zbiórki segregowanych odpadów komunalnych,

7) punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - rozumie się przez to zapis art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy. Punkt może być stacjonarny lub mobilny. Jako punkt mobilny dopuszcza się pojazdy przystosowane do zbiórki określonych rodzajów odpadów,

8) chowie lub hodowli zwierząt - rozumie się przez to posiadanie zwierząt gospodarskich, bez względu na tytuł prawny stanowiący o ich własności,

9) pojazdach silnikowych - rozumie się przez to: samochody, ciągniki rolnicze, maszyny samobieżne, motocykle, motorowery, quady.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) prowadzenie selektywnej zbiórki obejmującej następujące frakcje odpadów:

a) papieru,

b) metali,

c) tworzywa sztucznego,

d) szkła,

e) opakowań wielomateriałowych,

f) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

g) przeterminowanych leków i chemikaliów,

h) zużytych baterii i akumulatorów,

i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

j) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

k) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

l) zużytych opon,

ł) odpadów zielonych,

m) popiołów.

2) zbieranie i gromadzenie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), powstających na terenie nieruchomości w pojemnikach do tego przeznaczonych,

3) uprzątanie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań w celu likwidacji skutków gołoledzi na tym terenie,

4) usuwanie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynku powinno nastąpić niezwłocznie po ich pojawieniu się,

5) wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostępnych co najmniej raz do roku,

6) właściciele nieruchomości na której znajdują się ogólnodostępne place zabaw oraz piaskownice są zobowiązani do zabezpieczenia ich w sposób zapewniający dzieciom bezpieczną zabawę oraz wykluczający przedostawanie się zwierząt mogących zanieczyścić piasek.

§ 4. 1. Dopuszcza się przez właścicieli nieruchomości kompostowanie na terenie nieruchomości ich odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji a w szczególności odpadów zielonych.

2. Kompostowanie może się odbywać wyłącznie w wydzielonym przez właściciela nieruchomości miejscu na terenie nieruchomości w pojemnikach lub boksach do tego celu przeznaczonych, a powstały kompost będzie zużywany na potrzeby własne właściciela nieruchomości.

3. Kompostownik nie może powodować uciążliwości w korzystaniu z nieruchomości sąsiednich, musi spełniać warunki techniczne i sanitarne wskazane w odrębnych rozporządzeniach i ustawach.

§ 5. 1. Organizator imprezy w której uczestniczy min. 10 osób jest zobowiązany na własny koszt do:

1) zawarcia umowy na odbiór odpadów,

2) zapewnienia na czas trwania imprezy odpowiedniej ilości toalet oraz pojemników na odpady,

3) utrzymania czystości i porządku podczas imprezy,

4) sprzątnięcia terenu, na którym organizowana była impreza oraz usunięcia zanieczyszczeń powstałych w wyniku tej imprezy.

§ 6. 1. Mycie pojazdów silnikowych na terenie nieruchomości poza myjniami jest dopuszczalne tylko na terenie nieruchomości będącej własnością właściciela pojazdu, z zachowaniem poniższych zasad:

1) mycie pojazdów może obejmować wyłącznie część nadwozia pojazdu,

2) mycie pojazdów może się odbywać wyłącznie na utwardzonej części nieruchomości, nie służącej do użytku publicznego, zapewniającej odprowadzenie powstałych ścieków do zbiornika bezodpływowego bądź kanalizacji sanitarnej bez użycia detergentów,

3) dopuszcza się wykorzystanie środków ulegających biodegradacji,

4) odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione.

§ 7. Naprawa pojazdów silnikowych, związana z ich bieżącą eksploatacją, jest dozwolona na terenie nieruchomości wyłącznie pod warunkiem, że nie spowoduje zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza oraz nie będzie uciążliwa dla sąsiadów.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości przez wyposażenie jej w pojemniki, kontenery lub worki na odpady o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów o określonych rodzajach.

§ 9. 1. Określa się następujące rodzaje pojemników, kontenerów oraz worków do zbiórki odpadów na terenie nieruchomości, wg rodzaju zabudowy:

1) zabudowa jednorodzinna:

a) odpady zbierane nieselektywnie będą gromadzone w pojemnikach lub kontenerach,

b) odpady papieru oraz wielomateriałowe będą gromadzone w workach koloru niebieskiego,

c) odpady metali oraz tworzywa sztucznego będą gromadzone w workach koloru żółtego,

d) odpady szkła będą gromadzone w workach koloru zielonego,

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone będą gromadzone w workach koloru czarnego;

2) zabudowa wielorodzinna:

a) odpady zbierane nieselektywnie będą gromadzone w pojemnikach lub kontenerach,

b) odpady papieru oraz wielomateriałowe będą gromadzone w pojemnikach lub kontenerach koloru niebieskiego,

c) odpady metali oraz tworzywa sztucznego będą gromadzone w pojemnikach lub kontenerach koloru żółtego,

d) odpady szkła będą gromadzone w pojemnikach lub kontenerach koloru zielonego,

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone będą gromadzone w pojemnikach lub kontenerach koloru czarnego.

2. Określa się zbiórkę następujących rodzajów odpadów komunalnych w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

1) przeterminowanych leków i chemikaliów,

2) zużytych baterii i akumulatorów,

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

6) zużytych opon,

7) odpadów zielonych,

8) popiołów.

3. Zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie się odbywała w sposób selektywny z podziałem na następujące rodzaje odpadów:

1) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

2) gruz ceglany,

3) odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

4) usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

§ 10. 1. Dopuszcza się zbiórkę następujących rodzajów odpadów komunalnych poza punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w następujących miejscach na terenie gminy Drzycim:

1) przeterminowane leki w aptekach,

2) zużyte baterie w oznaczonych pojemnikach ustawionych w szkołach, Urzędzie Gminy, punktach handlowych sprzedaży baterii,

3) akumulatory w warsztatach i punktach handlowych sprzedaży akumulatorów,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) do punktów zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu,

5) popiołów bezpośrednio z terenu nieruchomości, pod warunkiem gromadzenia ich na terenie nieruchomości w oddzielnych pojemnikach lub kontenerach, niezmieszanych z innymi rodzajami odpadów.

§ 11. 1. Pojemniki, kontenery oraz worki do składowania odpadów winny być ustawione w miejscu łatwo dostępnym, zarówno dla mieszkańców jak i podmiotu uprawnionego, w sposób nie powodujący uciążliwości dla sąsiadów oraz osób korzystających z przyległych chodników, dróg lub korzystających z sąsiednich nieruchomości.

2. Pojemniki, kontenery oraz worki należy ustawiać w miejscu wydzielonym, podłożu utwardzonym, zapobiegającym zanieczyszczeniu gleby oraz wody.

3. W dniu zbiórki przez podmiot uprawniony do odbioru odpadów, dopuszcza się wystawianie pojemników, kontenerów oraz worków na chodnik, teren zielony przyległy do nieruchomości w sposób nie powodujący zagrożenia ruchu drogowego.

4. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników, kontenerów oraz worków ponosi właściciel nieruchomości.

5. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania pojemników, kontenerów oraz worków we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a w szczególności do mycia i dezynfekcji pojemników oraz kontenerów.

6. Gmina zapewnia utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 12. Do gromadzenia odpadów na drogach publicznych, chodnikach, przystankach autobusowych, stacjach PKP służą kosze uliczne o pojemności od 25 do 90 litrów ustawiane według rzeczywistego zapotrzebowania.

§ 13. 1. Ilość oraz wielkość urządzeń do składowania odpadów komunalnych powinna zapewnić zbieranie wszystkich odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przez okres pomiędzy kolejnymi wywozami.

2. Ustala się następującą minimalną pojemność pojemników lub kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych:

a) 20 litrów na jednego mieszkańca w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej, przy częstotliwości wywozu jeden raz w tygodniu w przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów,

b) 10 litrów na jednego mieszkańca w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej, przy częstotliwości wywozu jeden raz w tygodniu w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,

c) 1 litr na jednego ucznia, pracownika w przypadku szkół wszelkiego typu, przedszkoli, przy częstotliwości wywozu jeden raz w tygodniu,

d) w odniesieniu do lokali gastronomicznych lub handlowo-gastronomicznych 10 litrów na tydzień, na jedno miejsce konsumpcyjne, nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240 litrów lub dwa o pojemności 120 litrów na każdy lokal przy częstotliwości wywozu jeden raz w tygodniu,

e) w odniesieniu do lokali prowadzących działalność handlową, zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w części socjalno - biurowej 10 litrów na tydzień na każde rozpoczęte 10 m2 powierzchni nieruchomości (części socjalno-biurowej w przypadku zakładów produkcyjnych) lub jej części, w której prowadzona jest działalność gospodarcza, nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na każdy lokal lub zakład przy częstotliwości wywozu jeden raz w tygodniu.

§ 14. Dopuszcza się dalszą zbiórkę odpadów komunalnych zmieszanych na terenach zabudowy jednorodzinnej w pojemnikach metalowych, atestowanych o pojemności 110 l, dostosowanych do opróżniania przez specjalistyczny sprzęt do czasu ich wyeksploatowania lub uszkodzenia, pod warunkiem :

1) pojemniki muszą być w użytkowaniu przez właścicieli nieruchomości w dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu,

2) pojemność pojemników musi być dostosowana do liczby mieszkańców.

§ 15. 1. Zabrania się:

1) wrzucania do pojemników na odpady komunalne: śniegu, lodu, żużla, gorącego popiołu, gruzu budowlanego, olejów, smarów, zużytych lamp, szlamów oraz substancji toksycznych, żrących i wybuchowych oraz odpadów przemysłowych, medycznych, weterynaryjnych i środków ochrony roślin,

2) zbierania odpadów komunalnych poza pojemnikami, kontenerami, i workami;

3) zbierania odpadów komunalnych zmieszanych w workach,

4) gromadzenia odpadów komunalnych, ścieków bytowych, gnojówki, gnojowicy w studniach kopanych i wierconych,

5) wrzucania do koszy ulicznych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych oraz działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej,

6) zakazuje się spalania odpadów niebezpiecznych w instalacjach które nie są przystosowane do tego celu,

7) zbiórki odpadów segregowanych w sposób niezgodny z zapisami niniejszego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim,

8) mieszania odpadów gromadzonych selektywnie z nieselektywnymi.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

§ 16. 1. Odpady komunalne odbierane są nie rzadziej niż:

1) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu,

2) odpady zebrane selektywnie - 1 raz w miesiącu.

§ 17. 1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się systematycznie, w sposób nie dopuszczający do przepełnienia zbiorników i wylewania zawartości na powierzchnię gruntu.

2. Zakazuje się właścicielom nieruchomości opróżniania zbiorników we własnym zakresie bądź wylewania lub wypuszczania ścieków do rowów, zbiorników wodnych.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do:

1) stałego i skutecznego dozoru i opieki nad posiadanymi zwierzętami domowymi,

2) utrzymywania zwierząt domowych w sposób nie powodujący uciążliwości dla sąsiadów,

3) natychmiastowego usuwania z miejsc publicznych odchodów pozostawionych przez zwierzęta,

4) stałego i skutecznego nadzoru, a w szczególności zapobiegania samodzielnemu wydostawaniu się zwierząt poza teren posesji tak, aby nie zagrażały osobom trzecim.

§ 19. 1. Psy poza nieruchomością należącą do właściciela psa, a szczególnie w miejscach publicznych mogą być wyprowadzane wyłącznie na uwięzi.

2. Zakazuje się wyprowadzania psów na trawnikach, plażach, miejscach przeznaczonych do zabawy dla dzieci, boiskach sportowych, obiektach gastronomicznych i handlowych, obiektach użyteczności publicznej za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych.

§ 20. Zwierzęta bezdomne będą wyłapywane i umieszczane w schronisku dla zwierząt.

§ 21. Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych należy do:

1) właścicieli zwierząt,

2) zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego,

3) na pozostałych terenach do gminy Drzycim.

Rozdział 6.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 22. 1. Gmina Drzycim zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2012 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2032 została przyporządkowana do regionu gospodarki odpadami - Region 1 Tucholsko - Grudziądzki, gdzie w ramach tego regionu wyznaczono następujące instalacje regionalne, również funkcjonujące jako zastępcze: Zakurzewo gm. Grudziądz, Sulnówko gm. Świecie, Bladowo gm. Tuchola.

2. Podmiot świadczący usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Drzycim jest zobowiązany do przekazywania zebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych do jednej z instalacji regionalnych wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Rozdział 7.
Warunki utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej

§ 23. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej i na terenach skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego dopuszcza się możliwość utrzymywania zwierząt gospodarskich na własny użytek, tak by nie pogarszać warunków estetycznych, zdrowotnych, porządkowych, w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości w szczególności w zakresie hałasu, przykrych zapachów oraz innych zanieczyszczeń.

2. Prowadzący hodowlę, chów zwierząt jest zobowiązany do gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, zapewniając jednocześnie ochronę terenu, wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem, przestrzegając przepisy sanitarno-epidemiologiczne.

3. Pomieszczenia dla zwierząt oraz otoczenie wokół budynku inwentarskiego powinno być utrzymywane w należytej czystości.

4. Zabrania się zanieczyszczenia terenu nieruchomości, ulic, innych miejsc publicznych odchodami zwierząt, karmą, ściółką lub innymi odpadami pochodzącymi z hodowli lub chowu.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 24. 1. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określone zostaną obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

2. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji w obiekcie lub posesji może nałożyć na właściciela nieruchomości Wójt gminy.

3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właściciela nieruchomości.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Gawrych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »