| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/7/2013 Rady Miasta Włocławek

z dnia 18 marca 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza właściciel nieruchomości bez wezwania, raz na miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, w którym powstaje wymóg ponoszenia opłaty, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do dnia 10 lipca 2013 r.

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Włocławek lub na rachunek dochodów Urzędu Miasta Włocławek.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Wawrzonkoski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) rada gminy ma obowiązek określić termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe. Comiesięczne uiszczanie opłat jest optymalną częstotliwością, która uwzględnia zarówno interes mieszkańców oraz Gminy Miasto Włocławek. Rozliczanie usług pomiędzy gminą, a przedsiębiorstwem świadczącym usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie następowało co miesiąc. W związku z powyższym, zasadnym jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »