| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/110/2013 Rady Gminy Brzozie

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozie

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2012 r. poz. 391/ po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy

Rada Gminy uchwala:

§ 1. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozie zwany dalej Regulaminem w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozie /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012 roku poz. 3844/.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Leśniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/110/2013
Rady Gminy Brzozie
z dnia 20 marca 2013 r.

REGULAMIN
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozie.

Rozdział 1.
Zasady ogólne.

§ 1. Regulamin określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozie w szczególności dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzajów i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych;

4) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;

5) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej;

6) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej prowadzenia.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali segregowanie odpadów zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych;

2) papieru/ tektury, kartonów/;

3) szkła;

4) bioodpadów, w tym odpadów zielonych;

5) przeterminowanych leków i chemikalii;

6) zużytych baterii i akumulatorów;

7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

8) mebli i innych odpadów wielogabarytowych;

9) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

10) zużytych opon;

11) odzieży i tekstyliów;

12) niesegregowanych// zmieszanych/ odpadów komunalnych.

2. Odpady określone w ust. 1 odbierane będą w sposób niepowodujący ich zmieszanie z innymi rodzajami odpadów.

3. Odpady należy zbierać z częstotliwością określoną w rozdziale V.

§ 3. 1. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego - z chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy właściciele nieruchomości wypełniają poprzez usuwanie tych zanieczyszczeń i umieszczenie ich przy krawężniku chodnika od strony jezdni w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

2. Zanieczyszczenia powstałe w godz. 7-ej do 22 -tej należy usunąć bezzwłocznie, a powstałe nocą do godziny 7-ej.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczenia środowiska i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości , oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

3) mycie dotyczy wyłącznie nadwozia samochodu.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może się odbywać pod warunkiem:

1) niezanieczyszczenia środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2) dotyczy drobnych napraw;

3) naprawa pojazdów nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki o pojemności : 60 l, 110/120 l, 240 l, 1100 l;

2) kosze na śmieci o pojemności od 20 l do 60 l.

§ 6. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zbierać niesegregowane / zmieszane/ odpady komunalne w pojemnikach w jednolitym kolorze/ innym niż kolory pojemników stosowanych przy selektywnym zbieraniu odpadów/ o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące tygodniowe wielkości wytwarzania odpadów:

1) 30 l - na osobę w budynkach mieszkalnych i jednorodzinnych i wielorodzinnych;

2) 2 l - na każdego pracownika i ucznia przebywających na terenie szkoły;

3) 3 l - na jedno miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych;

4) 5 l - na jednego pracownika w zakładach handlowych, rzemieślniczych; produkcyjnych, usługowych, magazynach, placach budowy, urzędach, biurach, placówkach kulturalno- oświatowych, ośrodkach zdrowia, aptece i innych obiektach użyteczności publicznej aniżeli określone w pkt 2 i 3,

5) 1 l - na jedno miejsce pochówku, a w dniach 1 i 2 listopada na cmentarzu jeden pojemnik - 240 l.

§ 7. 1. Każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik 110/120 l na niesegregowane/ zmieszane/ odpady komunalne.

2. W przypadku nieruchomości wielolokalowych dobór pojemników dostosować można według ilości osób zamieszkałych poszczególne lokale.

§ 8. Do zbierania odpadów w sposób selektywny wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1-4 stosuje się pojemniki określone w § 5 pkt. 1 lub worki o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i pojemnościach zapewniających zbieranie odpadów z terenu nieruchomości prze okres między terminami odbioru odpadów.

§ 9. 1. Ustala się następujące kolory pojemników/ worków/ przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) papieru, kartonów, tektury- kolor niebieski ;

2) tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych- kolor żółty ;

3) bioodpadów- kolor brązowy ;

4) szkła - kolor zielony.

2. Pojemniki/ worki/ muszą mieć oznaczenie określające rodzaj odpadu gromadzonego w pojemniku.

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani ustawić pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odpierającego odpady.

2. Gdy przedsiębiorca odbierający odpady komunalne nie ma swobodnego dostępu do pojemników, właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów wystawić pojemnik przed nieruchomość, tak by umożliwić odbiór odpadów przez przedsiębiorcę.

§ 11. 1 Ustala się minimalną pojemność koszy na śmieci przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na 20 l które usytuowane są w połowie głównej drogi biegnącej przez wieś.

2. Zarządzający obszarami przeznaczonymi do użytku publicznego mają obowiązek niedopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania się odpadów wokół koszy, niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy.

§ 12. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników / worków/ w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym , technicznym/ w szczególności poprzez stałą kontrolę ich szczelności/,z zaleceniem przeprowadzenia ich dezynfekcji co najmniej dwa razy do roku.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 13. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości powstawania odpadów komunalnych jak:

1) świadomy wybór produktów co ilości i zawartości;

2) wielokrotne używanie produktów i opakowań;

3) stosowanie renowacji i drobnych napraw produktów;

4) unikanie w miarę możliwości produktów nie ulegających biodegradacji;

5) zagospodarowanie odpadów biodegradalnych poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 14. Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno- porządkowy nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 15. Ustala się sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości:

1) niesegregowane/ zmieszane/ odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;

2) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe oraz szkło należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunale;

3) bioodpady należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, przy czym odpady zielone można także:

a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) gromadzić w kompostowniach przydomowych;

4) przeterminowane leki należy:

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach,

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

5) chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do:

a) punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) punktów ich sprzedaży;

6) zużyte baterie i akumulatory należy:

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej,

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,

c) przekazywać do punktu ich sprzedaży;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać :

a) do punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) do punktu ich sprzedaży,

c) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

8) meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać:

a) do punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe:

a) pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę , ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót, przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) inne niż wymienione w lit. 'a' na dodatkowe zamówienie ich odbioru u przedsiębiorcy odbierającego odpady;

10) tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 16. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określonych w §2 ust.1, pkt 1-4 i 12 z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi:

a) niesegregowane/ zmieszane/ odpady komunalne - co najmniej raz w miesiącu,

b) bioodpady, w tym odpady zielone - co najmniej raz w miesiącu,

c) papier i tektura - co najmniej raz na kwartał,

d) szkło - co najmniej raz na kwartał,

e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz na kwartał;

2) z terenów nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego:

a) niesegregowane/ zmieszane/ odpady komunalne - co najmniej raz w miesiącu,

b) bioodpady, w tym odpady zielone, co najmniej raz na 2 miesiące,

c) papier i tektura - co najmniej raz na kwartał,

d) szkło - co najmniej raz na kwartał,

e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz na kwartał;

§ 17. Ustala się sposób i czas odbierania odpadów komunalnych określonych w § 2 ust.1, pkt 5-11 z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) przeterminowane leki - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w wyznaczonych aptekach - w godzinach ich pracy;

2) baterie i akumulatory - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punkcie ich sprzedaży - w godzinach ich pracy oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości;

4) meble i odpady wielogabarytowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów- w godzinach jego pracy oraz raz do roku z terenów nieruchomości;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe:

a) odpady drobne- w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy,

b) odpady w większej ilości- w dniach dostarczenia pojemnika zamówionego u przedsiębiorcy odbierającego odpady;

6) chemikalia i zużyte opony- w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy;

7) tekstylia i odzież - w punkcie selektywnego zbierania odpadów, w godzinach jego pracy.

§ 18. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości włączenia się do systemu sieci kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości nie rzadziej niż 2 razy do roku.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 19. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi:

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości , uniemożliwiając wydostanie się samodzielnie zwierzęta poza jej teren stosując odpowiednie zabezpieczenia.

3. W przypadku wyprowadzenia zwierzęcia a w szczególności psa poza teren nieruchomości do obowiązków osób utrzymujących psy należy:

1) wyprowadzić psa na smyczy, a

2) psa uznanego za agresywnego lub zachowującego się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu;

3) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodniku, jezdniach, placach terenach zielonych oraz obiektach i terenach przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej.

§ 20. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania niżej wymienionych zasad:

1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z posiadaniem zwierząt gospodarskich odpadów i nieczystości może odbywać się tylko w sposób zgodny z prawem i nie może powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód podziemnych i wód powierzchniowych;

2) utrzymywanie zwierząt gospodarskich w taki sposób, aby nie powodowały uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich;

3) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych;

4) zabezpieczenie zwierząt gospodarskich przed opuszczeniem nieruchomości.

Rozdział 8.
Obszar i terminy przeprowadzenia deratyzacji.

§ 21. Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Brzozie przeprowadzają obowiązkową deratyzację dwukrotnie w roku w terminach:

1) w kwietniu lub maju - termin wiosenny;

2) we wrześniu lub październiku - termin jesienny.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »