| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/328/2013 Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1,3 i 4, art. 41 ust. 1, art. 42 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm. 1) ) oraz § 8 ust. 3 i § 10 - 12 Statutu Gminy Żnin stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/132/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminie Żnin (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r. poz. 18) uchwala się, co następuje:

§ 1. Osiedlu Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie jako jednostce pomocniczej Gminy Żnin, utworzonej uchwałą Nr XXIV/312/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Żnin Osiedla Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r. poz. 1160), po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami, nadaje się statut jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lucjan Adamus


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ustawy o samorządzie gminnym jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy, przy czym jednostką pomocniczą na terenie miasta może być dzielnica, osiedle, inna forma albo także same miasto położone na terenie gminy. Zasady łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. Statut Gminy Żnin stanowiący załącznik do uchwały Nr XIV/132/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminie Żnin, a utworzenie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami. Konsultacje z mieszkańcami w tych sprawach, podobnie jak w sprawie treści statutu dla jednostki odbyły się w dniach od 7 do 28 stycznia 2013 r. Uchwałą Nr XXIV/312/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 marca 2013 r. utworzono tę jednostkę pomocniczą na terenie miasta Żnina. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2013 r. pod poz. 1160 i weszła już w życie. Zgodnie natomiast z art. 35 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut określa w szczególności: nazwę i obszar jednostki pomocniczej; zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej; organizację i zadania organów jednostki pomocniczej; zakres zadań przekazanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji, a także zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej. Kolejnym krokiem jest więc nadanie utworzonej jednostce statutu, bo konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie na podstawie zaproponowanego projektu statutu dla osiedla w Żninie już się odbyły. Podjęcie przedmiotowej uchwały w tej sprawie jest więc w pełni uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lucjan Adamus

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r . Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.


Załącznik do Uchwały Nr XXV/328/2013
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Statut Osiedla Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Osiedle Nr 2 w Żninie o nazwie "Bloki Wielorodzinne" zwane dalej "osiedlem" jest jednostką pomocniczą Gminy Żnin, utworzoną na mocy art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i Statutu Gminy Żnin.

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) "Gminie" - należy przez to rozumieć Gminę Żnin;

2) "Mieście" - należy przez to rozumieć miasto Żnin;

3) "Radzie Miejskiej" - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Żninie;

4) "Burmistrzu" - należy przez to rozumieć Burmistrza Żnina;

5) "Przewodniczącym Rady Miejskiej" - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie;

6) "Statucie Gminy" - należy przez to rozumieć Statut Gminy Żnin;

7) "Radzie" - należy przez to rozumieć Radę Osiedla "Bloki Wielorodzinne" Nr 2 w Żninie;

8) "Zarządzie" - należy przez to rozumieć Zarząd Osiedla "Bloki Wielorodzinne" Nr 2 w Żninie;

9) "Przewodniczącym Zarządu" - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zarządu Osiedla "Bloki Wielorodzinne" Nr 2 w Żninie;

10) "organach osiedla" - należy przez to rozumieć Radę Osiedla "Bloki Wielorodzinne" Nr 2 w Żninie oraz Zarząd Osiedla "Bloki Wielorodzinne" Nr 2 w Żninie;

11) "Urzędzie" - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Żninie;

12) "jednostkach organizacyjnych Gminy" - należy przez to rozumieć jednostki i zakłady budżetowe Gminy Żnin, komunalne instytucje kultury oraz inne jednostki gminne, w tym osoby prawne;

13) "organach Gminy" - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Żninie oraz Burmistrza Żnina.

§ 3. Mieszkańcy osiedla tworzą osiedlową wspólnotę osób zamieszkałych na jego terenie.

§ 4. Osiedle nie posiada osobowości prawnej.

§ 5. Zakres działania oraz samodzielności Osiedla określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Statut Gminy i niniejszy Statut.

§ 6. Podstawowym celem Osiedla jest pomoc organom Gminy w realizacji zadań wynikających z ustaw i Statutu Gminy, a związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Osiedla.

Dział II.
Nazwa i obszar osiedla

§ 7. 1. Osiedle nosi nazwę "Bloki Wielorodzinne" i określane jest jako nr 2 w Żninie.

2. Obszar Osiedla został przedstawiony w uchwale o jego utworzeniu i określony opisowo i graficznie w drodze załącznika do tej uchwały.

Dział III.
Organizacja i zadania organów osiedla

Rozdział 1.
Zakres działania osiedla

§ 8. 1. Do zakresu działania osiedla należą sprawy publiczne o charakterze i znaczeniu lokalnym (osiedlowym), a przy tym niezastrzeżone przepisami prawa na rzecz Gminy i innych podmiotów.

2. Do zadań osiedla należą działania dotyczące obszaru osiedla w zakresie:

1) funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej;

2) lokalnych dróg, chodników, placów, parkingów, itp.;

3) oświaty, kultury, sportu i rekreacji;

4) ładu przestrzennego;

5) porządku i bezpieczeństwa;

6) stanu środowiska, skwerów, zieleńców, parków, itp;

7) dbałości o mienie miasta;

8) czystości i porządku;

9) usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Gminy.

3. Do zadań osiedla należy ponadto w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, rekreacji oraz wypoczynku i innych wynikających z potrzeb osiedla i przyznanych kompetencji oraz związanych z problematyką dotyczącą mieszkańców osiedla;

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego oraz tworzenia więzi lokalnych;

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz osiedla i społeczności lokalnej oraz tworzenie pomocy sąsiedzkiej;

4) zapewnienie porządku i czystości na terenie osiedla w zakresie uzupełniającym zadania i działania organów gminy;

5) sprawowanie kontroli społecznej w zakresie poprawy warunków życia osiedla.

§ 9. 1. Zadania osiedla określone w § 8 realizowane są w szczególności poprzez:

1) udział mieszkańców w budowie, eksploatacji, utrzymaniu, konserwacji i remontach urządzeń komunalnych, infrastruktury technicznej, obiektów socjalnych, kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych znajdujących się na terenie osiedla;

2) podejmowanie działań oświatowo - wychowawczych na rzecz umacniania rodziny;

3) współpracę z organami i instytucjami w zakresie kształtowania zasad współżycia społecznego, profilaktyki i zwalczaniu alkoholizmu, narkomanii i nałogu palenia tytoniu;

4) inicjowanie na terenie osiedla czynów społecznych;

5) współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców osiedla zmierzających do poprawy warunków ich życia;

6) inicjowanie i udział w organizowaniu imprez o charakterze kulturalno - oświatowym, sportowo - rekreacyjnym itp.

2. Organy osiedla realizują zadania określone w § 8 poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach osiedla w ramach przyznanych kompetencji, w tym o ujęcie w budżecie Gminy zadań dotyczących osiedla;

2) opiniowanie spraw o istotnym znaczeniu dla mieszkańców osiedla i należących do zakresu działania osiedla;

3) występowanie z wnioskami do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości i kompetencje osiedla.

3. Szczegółowe zasady i tryb zasięgania opinii osiedla oraz wyznaczania przedstawiciela osiedla do różnych komisji, jak i zakres uprawnień tego przedstawiciela, wynikają z przepisów prawa.

4. W zakresie zasięgania opinii osiedla przez organy i jednostki organizacyjne Gminy zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Statutu Gminy.

5. Osiedlu można powierzyć zarządzanie składnikami mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Żnin na zasadach określonych w dziale 5.

§ 10. Osiedle może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych i w związku z tym może występować z żądaniem wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących innych osób albo z żądaniem dopuszczenia osiedla do udziału w postępowaniu na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi osiedla i gdy przemawia za tym interes społeczny mieszkańców osiedla.

Rozdział 2.
Organizacja organów osiedla

§ 11. 1. Organami osiedla są:

1) Rada Osiedla w liczbie 15 osób;

2) Zarząd osiedla w liczbie 5 osób.

2. Na czele Zarządu stoi Przewodniczący, wchodzący w skład Rady Osiedla.

3. Działalność organów osiedla jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

4. Rada Osiedla może powoływać stałe lub doraźne komisje określając zakres ich działania, a w przypadku komisji doraźnych czas działania.

§ 12. 1. Kadencja organów osiedla trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.

2. Po upływie kadencji Zarząd pełni swoją funkcję do czasu i dnia wyboru nowego zarządu.

3. Zarząd zobowiązany jest w wyznaczonym terminie sporządzić i złożyć Burmistrzowi oraz nowo wybranej Radzie pisemną informację w zakresie działań podjętych po upływie kadencji Rady oraz stanu powierzonego mienia, o ile mienie takie w zarządzie i administracji osiedla pozostaje.

4. Zarząd protokołem zdawczo-odbiorczym przekazuje nowemu Zarządowi mienie znajdujące się na stanie Osiedla, o ile takie mienie w zarządzie i administracji osiedla pozostaje.

§ 13. 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje Burmistrz w ciągu 30 dni od dnia wyborów do Rady ustalając termin, miejsce i porządek posiedzenia oraz delegując na posiedzenie swojego przedstawiciela jak w wyborach do Rady.

2. Do czasu wyboru Przewodniczącego Zarządu posiedzeniem Rady kieruje najstarszy nowo wybrany członek Rady, który nie odmówił przewodniczeniu obrad.W przypadku odmowy, posiedzeniem kieruje kolejny najstarszy wiekiem członek Rady, który nie odmówił przewodniczenia posiedzeniu.

3. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu członkowie nowo wybranej rady składają ślubowanie: "Ślubuję uroczyście, jako członek Rady Osiedla "Bloki Wielorodzinne" Nr 2 w Żninie pracować dla dobra i pomyślności Osiedla i Miasta Żnina, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami osiedla i jego mieszkańców, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy publiczne oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań osiedla". Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno członkowie Rady powstają i wypowiadają słowo "ślubuję". Osoby wchodzące w skład Rady nieobecne na pierwszym ślubowaniu oraz osoby, które uzyskały mandat w trakcie kadencji, składają ślubowanie na pierwszym posiedzeniu, na którym są obecni. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg."

4. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Zarząd w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku, i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy pozostające w zakresie jej działania.

5. Zarząd zwołuje również posiedzenie Rady w ciągu 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku i załączonego do niego proponowanego porządku obrad, podpisanego przez 1/3 statutowego składu Rady lub na pisemny wniosek Przewodniczącego Zarządu.

6. Do zawiadomienia Zarządu o zwołaniu posiedzenia Rady dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

7. Rada wypowiada się i podejmuje rozstrzygnięcia poprzez uchwały, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

8. Uchwała powinna zawierać:

1) tytuł;

2) podstawę prawną;

3) postanowienia uchwały;

4) określenie wykonawcy postanowień uchwały;

5) termin wejścia w życie postanowień uchwały;

6) podpis przewodniczącego obrad.

9. Rada może na wniosek Przewodniczącego Zarządu albo Zarządu wyznaczyć do prowadzenia posiedzenia i obrad Rady innego członka Rady, o ile przemawia za tym problematyka obrad i szczególna zaistniała sytuacja. Rada może wybrać ze swego grona także przewodniczącego Rady, którego zadaniem jest wówczas wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad rady. Do wyboru przewodniczącego Rady i jego odwołania stosuje się odpowiednio zasady jak dla Przewodniczacego Zarządu.

10. Rada, jak w ust. 9, może wyznaczyć na swoje posiedzenie także sekretarza (protokolanta) obrad.

11. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół, który odzwierciedla rzeczywisty przebieg obrad i zawiera:

1) datę i miejsce odbywania obrad, numer posiedzenia, godzinę rozpoczęcia i zakończenia, nazwisko przewodniczącego i protokolanta obrad;

2) stwierdzenie prawomocności obrad;

3) listę obecności członków Rady;

4) porządek obrad;

5) przebieg obrad, w tym treść wystąpień, podjęte uchwały, opinie, stanowiska, zgłaszane oświadczenia oraz inne dokumenty i materiały złożone do protokołu;

6) przebieg głosowania z wyszczególnieniem jego wyników;

7) teksty podjętych uchwał;

8) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

12. Protokół z posiedzenia i obrad Rady podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.

13. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący obrad.

14. Szczegółowy tryb pracy Rady i jej komisji, a także inne ważne dla sprawności przebiegu obrad sprawy, Rada może określić w odrębnym regulaminie.

§ 14. 1. Rada Osiedla jest organem uchwałodawczym osiedla i do jej zadań należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania osiedla.

2. Do wyłącznej właściwości Rady należy:

1) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i kierowanie wniosków w sprawach określonych w § 8 i § 9;

2) wybór ze swego grona członków Zarządu oraz ich odwoływanie, w tym Przewodniczącego Zarządu;

3) opiniowanie celowości połączenia, podzielenia, poszerzenia lub likwidacji osiedla;

4) wyrażanie opinii, jako formy konsultacji, co do organizacji i zakresu działania osiedla;

5) przejmowanie w zarządzanie (administrację) mienia komunalnego od gminy;

6) uchwalanie planu wydatków osiedla oraz dokonywanie jego zmian;

7) rozpatrywanie sprawozdań rocznych z wykonania planu wydatków;

8) kontrolowanie Zarządu, w tym jego przewodniczącego;

9) ustalanie zadań dla Zarządu w zakresie gospodarki osiedlowej.

3. Wykonując zadania statutowe Rada dba o zrównoważony rozwój całego obszaru osiedla.

§ 15. 1. Zarząd jest organem wykonawczym osiedla i realizuje bieżące zadania osiedla.

2. Do zadań i kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności osiedla,

2) przygotowywanie projektów uchwał Rady;

3) wykonywanie uchwał Rady;

4) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb osiedla i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie;

5) zarządzanie i prowadzenie administracji tymi składnikami mienia komunalnego, które gmina przekaże osiedlu do korzystania;

6) przygotowywanie projektu planu wydatków osiedla;

7) realizacja uchwalonego planu wydatków osiedla;

8) sporządzanie rozliczeń, w tym w szczególności dotyczących gospodarczej i finansowej działalności osiedla;

9) zapewnienie obiegu informacji między organami osiedla, a mieszkańcami;

10) współdziałanie z właściwymi organami samorządowymi oraz organizacjami społecznymi występującymi w osiedlu dla zapewnienia realizacji zadań osiedla;

11) przedkładanie na zebraniach Rady sprawozdań i informacji o swojej działalności;

12) zwoływanie posiedzeń Rady i ustalanie porządku obrad posiedzenia;

13) sporządzanie wniosku o środki dla osiedla na rok przyszły.

3. Zasady określone w § 13 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio, z tym że posiedzenia Zarządu zwołuje jego przewodniczący w miarę potrzeb lub na pisemny wniosek co najmniej 2 członków Zarządu, w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

4. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół odzwierciedlający przebieg posiedzenia i podjęte ustalenia. Do protokołu dołącza się listę obecności, podjęte uchwały i przygotowane projekty uchwał oraz inne istotne materiały.

§ 16. Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentowanie osiedla na zewnątrz, w tym pełnienie funkcji reprezentacyjnych;

2) kierowanie bieżącymi sprawami osiedla;

3) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej na zasadach określonych w Statucie Gminy;

4) reprezentowanie osiedla w naradach organizowanych przez Burmistrza lub Przewodniczącego Rady Miejskiej;

5) organizowanie spotkań mieszkańców osiedla z Burmistrzem oraz organami Rady Miejskiej;

6) kierowanie realizacją uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza w odniesieniu do osiedla;

7) przekazywanie Burmistrzowi uchwał, wniosków i opinii Rady i Zarządu, w tym przedstawianie Burmistrzowi w terminie do dnia 15 września wniosku o środki dla osiedla na rok przyszły.

8) zwoływanie posiedzeń Zarządu i ustalanie porządku jego obrad oraz przewodniczenie posiedzeniom Zarządu i kierowanie jego pracą;

9) organizowanie i kierowanie działalnością Rady oraz przewodniczenie jej posiedzeniom i obradom, w tym zapewnienie protokolanta obrad, z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 13 ust. 9.

§ 17. 1. Przewodniczący zarządu osiedla bierze udział w sesjach Rady Miejskiej, przy czym na sesjach przysługuje mu prawo występowania z głosem doradczym w sprawach dotyczących osiedla na zasadach określonych w Statucie Gminy, a także może on zgłaszać wnioski w imieniu organów osiedla w tych sprawach.

2. Przewodniczącemu Zarządu przysługuje dieta, z wyłączeniem okresu zawieszenia w czynnościach, w wysokości i na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu jego obowiązki wykonuje jego zastępca, o ile funkcja taka w osiedlu jest utworzona.

§ 18. Rada co najmniej raz w roku informuje mieszkańców osiedla o swojej działalności na zebraniach z mieszkańcami lub przez publiczne upowszechnianie sprawozdania z działalności Rady, w tym w środkach masowego komunikowania.

Dział IV.
Zasady i tryb wyborów organów osiedla

Rozdział 1.
Zasady i tryb wyboru Rady Osiedla

§ 19. 1. Wybory do Rady odbywają się w głosowaniu tajnym bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania.

2. W wyborach czynne prawo wyborcze mają stali mieszkańcy osiedla uprawnieni do głosowania, przebywający tam z zamiarem stałego pobytu, nawet jeśli nie są zameldowani na stałe.

3. W ustaleniu charakteru pobytu osoby na terenie osiedla mogą być pomocne dane z ewidencji ludności, lecz nie przesądzają one jednak o uprawnieniach związanych z uczestniczeniem i korzystaniem z pełnych uprawnień wyborczych w ogólnym zebraniu mieszkańców osiedla.

§ 20. 1. Wybory do Rady zarządza Rada Miejska w Żninie w drodze uchwały, przy czym wybór na nową kadencję musi być dokonany w terminie określonym przez Radę Miejską, nie później jednak niż w okresie 6 miesięcy od daty upływu kadencji, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wybór Rady na nową kadencję następuje na ogólnym zebraniu mieszkańców osiedla.

3. Prawo udziału w zebraniu, o którym mowa w ust. 2, mają wszyscy stali mieszkańcy osiedla posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

4. Zebranie ogólne mieszkańców osiedla na którym ma być dokonany wybór Rady zwołuje Burmistrz w drodze zarządzenia, określając miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad zebrania oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. W zarządzeniu tym można wskazać także II termin zebrania, o ile w I terminie nie uda się zebrać wymaganego minimalnego quorum do przeprowadzenia wyborów Rady, przy czym czas pomiędzy I, a II terminem nie może być krótszy niż 15 minut.

5. Zebraniu, o którym mowa w ust. 2 - 4 przewodniczy Burmistrz lub jego zastępca albo Sekretarz Gminy Żnin. Zebraniu takiemu może przewodniczyć także radny Rady Miejskiej wskazany przez Burmistrza.

6. Postanowienie Burmistrza Żnina o zwołaniu zebrania mieszkańców osiedla podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców osiedla, na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania poprzez rozplakatowanie obwieszczeń o zebraniu na terenie osiedla. Postanowienie może być podane dodatkowo do wiadomości publicznej także w inny skuteczny sposób.

7. Dla dokonania ważnego wyboru Rady na zebraniu ogólnym mieszkańców osiedla wymagana jest osobista obecność w I terminie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców osiedla.

8. W przypadku braku możliwości wyboru Rady w I terminie dla dokonania ważnego wyboru Rady na zebraniu ogólnym mieszkańców osiedla w II terminie wymagana jest obecność co najmniej 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców osiedla.

9. Warunkiem czynnego uczestnictwa w wyborczym ogólnym zebraniu mieszkańców osiedla jest podpisanie przez uprawnionego do głosowania mieszkańca osiedla listy obecności na zebraniu.

10. W przypadku nie dokonania wyboru Rady w osiedlu w II terminie ponowne wybory członków Rady Burmistrz może zarządzić nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty ostatniego zebrania z zachowaniem wszystkich wymogów określonych w ust. 1 - 9.

11. Ponowny wybór Rady gdy nie dojdzie do wyboru w trybie ust. 10 może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6. miesięcy na wniosek Burmistrza, Rady Miejskiej albo co najmniej 1/20 uprawnionych go głosowania mieszkańców osiedla. Wymogi określone w ust. 1-10 stosuje się odpowiednio z tym, że wymagana jest wtedy na zebraniu obecność co najmniej 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców osiedla.

§ 21. 1. Wybory do Rady w głosowaniu tajnym przeprowadza komisja wyborcza w składzie od 3 do 5 członków, wybranych spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców osiedla uczestniczących w zebraniu. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do Rady.

2. Do zadań komisji, o której mowa w ust. 1, należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników głosowania;

4) sporządzenie protokołu z wyników głosowania;

5) ogłoszenie wyników wyborów.

3. Protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej, zawiera:

1) skład komisji ze wskazaniem jej przewodniczącego wybranego ze swego grona;

2) ilość osób uprawnionych do głosowania, w tym ilość osób biorących udział w głosowaniu, którym wydano karty do głosowania;

3) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów na członków Rady;

4) ilość oddanych kart do głosowania, w tym ilość kart ważnych i kart nieważnych;

5) ilość oddanych głosów, w tym głosów ważnych i nieważnych;

6) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów i wskazanie kandydatów, którzy wybrani zostali na członków Rady.

4. Wzory kart do głosowania, o których mowa w § 24 ust. 1, wzory protokołów z głosowania oraz innych niezbędnych dla dokonania wyboru dokumentów ustala Burmistrz w drodze własnego zarządzenia.

5. Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nie opatrzone pieczęcią Burmistrza.

§ 22. 1. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie do protokółu lub pisemnie mają wyłącznie uprawnieni do głosowania mieszkańcy osiedla.

2. Kandydatem na członka Rady może być wyłącznie osoba będąca stałym mieszkańcem osiedla uprawnionym do głosowania i wyrazić musi zgodę na kandydowanie pisemnie lub ustnie do protokołu.

§ 23. 1. Wybory członków Rady przeprowadza się na zebraniu.

2. Komisja wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków Rady i przeprowadza głosowanie dla dokonania wyboru członków Rady.

§ 24. 1. Komisja wyborcza, w celu przeprowadzenia głosowania i wyboru członków Rady, sporządza karty do głosowania, dokonuje ich oznaczenia i umieszcza na nich nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej.

2. Komisja wyborcza przygotowuje tyle kart do głosowania ile jest osób uprawnionych do głosowania na zebraniu ogólnym mieszkańców osiedla zgodnie z listą obecności.

3. Karty do głosowania wrzucane są przez uprawnionych uczestników zebrania do odpowiednio przygotowanej i zamkniętej urny wyborczej.

§ 25. 1. W wyborach do Rady wyborca głosuje na określonego kandydata stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ilu członków jest wybieranych do Rady.

2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwisk więcej kandydatów niż wybieranych jest członków Rady albo nie postawiono znaku "x" obok nazwiska żadnego kandydata, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku głosowania na tylu kandydatów ile jest członków Rady wyborca głosuje na kandydata stawiając znak "x" w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku "x" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata na członka Rady. Postawienie znaku "x" w obu kratkach albo nie postawienie znaku "x" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu w odniesieniu do konkretnego kandydata.

4. W przypadku wyborów, o których mowa w ust. 3, w protokóle głosowania wymienia się ponadto liczbę głosów ważnie oddanych przeciwko wyborowi kandydata na członka Rady.

§ 26. 1. W wyborach członków Rady wyborca może głosować na mniejszą liczbę kandydatów niż wybierana jest do Rady bez utraty ważności głosu.

2. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.

§ 27. 1. Na członków Rady wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.

2. W przypadku głosowania na tylu kandydatów do Rady, ilu jest wybieranych do tej Rady, wybory przeprowadza się, z tym, że tych kandydatów do Rady uważa się za wybranych, jeżeli w głosowaniu otrzymali więcej głosów "za" niż "przeciw" z ważnie oddanych głosów.

3. W przypadku nie dokonania wyboru Rady w związku z uzyskaniem przez kolejnych kandydatów równej ilości głosów, przeprowadza się wybory ponowne lub uzupełniające spośród tych lub innych kandydatów aż do skutku na zasadach określonych w § 25.

4. W przypadku nie obsadzenia mandatów członków Rady z powodu, że w głosowaniu nie otrzymali oni więcej głosów "za" niż :przeciw" z ważnie oddanych głosów przeprowadza się wybory uzupełniające spośród innych kandydatów aż do skutku na zasadach określonych w § 25.

§ 28. 1. Uprawnionym mieszkańcom osiedla, biorącym udział w wyborczym zebraniu ogólnym mieszkańców osiedla, przysługuje prawo wniesienia protestów dotyczących naruszenia procedury wyborczej określonej w niniejszym statucie.

2. Protest wnosi się do Rady Miejskiej w terminie 7 dni od daty odbycia wyborów.

3. Rada Miejska rozpatruje protest niezwłocznie na sesji, po uprzednim uzyskaniu opinii komisji właściwej ds. prawa i porządku publicznego Rady Miejskiej w tym przedmiocie.

4. Rada Miejska rozpatrując protest podejmuje uchwałę, w której:

a) stwierdza naruszenie procedury wyborczej określonej w niniejszym statucie oraz uznaje nieważność wyborów w całości lub w części i zobowiązuje Burmistrza do wyznaczenia nowego terminu wyborów i zwołania zebrania ogólnego mieszkańców osiedla w celu dokonania ponownego wyboru Rady,

b) stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w niniejszym statucie i protest oddala.

5. Protest zostaje oddalony również wtedy, gdy został złożony z naruszeniem terminu określonego w ust. 2.

Rozdział 2.
Zasady oraz tryb wyboru i odwoływania Zarządu Osiedla

§ 29. 1. Wyboru członków Zarządu, w tym Przewodniczącego Zarządu, dokonuje Rada spośród swoich członków na posiedzeniu Rady zwołanym przez Burmistrza w trybie § 13 ust.1.

2. Rada na wniosek Przewodniczącego Zarządu może wybrać Zastępcę Przewodniczącego Zarządu oraz utworzyć inne funkcje w zarządzie.

3. W przypadku niedokonania wyboru Zarządu oraz Przewodniczącego Zarządu w terminie określonym w ust. 1 Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek Burmistrza może rozwiązać Radę.

4. Rada wybiera Przewodniczącego Zarządu bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

5. Zastępcę Przewodniczącego Zarządu, o ile taka funkcja jest w Radzie utworzona, oraz pozostałych członków Zarządu wybiera się zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

6. Wzory kart do głosowania w wyborach Przewodniczącego Zarządu oraz jego zastępcy, a także pozostałych członków Zarządu oraz innych niezbędnych dla dokonania wyboru dokumentów określi Burmistrz w drodze własnego zarządzenia.

7. Wybory na Przewodniczącego Zarządu, jego zastępcę oraz pozostałych członków Zarządu przeprowadza się oddzielnie i we właściwej kolejności.

§ 30. 1. Rada może odwołać Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 1 statutowego składu Rady.

2. Rada może odwołać Zarząd bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

3. Rada może odwołać Przewodniczącego Zarządu bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym, na zasadach i w trybie określonym w ust. 1.

4. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu albo złożenie przez niego rezygnacji jest równoznaczne z odwołaniem pozostałych członków Zarządu albo złożeniem rezygnacji przez cały Zarząd.

5. Rada może na pisemny wniosek Przewodniczącego Zarządu odwołać poszczególnych członków Zarządu zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej polowy statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

6. Jeżeli wniosek o odwołanie Zarządu lub Przewodniczącego Zarządu nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania, zachowaniem trybu przewidzianego w ust. 1 - 3.

7. W razie odwołania Zarządu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 - 5, Rada wybiera w ciągu 1 miesiąca nowy Zarząd na zasadach określonych w § 29 ust. 4-5.

8. Do czasu wyboru nowego Zarządu obowiązki Zarządu wykonuje dotychczasowy Zarząd.

9. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka Zarządu zwykłą większością głosów, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia rezygnacji.

10. Niepodjęcie przez Radę uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 9, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym uchwała powinna być podjęta.

11. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Zarządu, Przewodniczący Zarządu obowiązany jest najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o którym mowa w ust. 10, przedstawić Radzie nową kandydaturę na członka Zarządu.

Dział V.
Zakres zadań przekazanych osiedlu przez gminę oraz sposób ich realizacji

§ 31. 1. Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie i na warunkach określonych w statucie.

2. Burmistrz, jako reprezentant Gminy, na wniosek Rady może powierzyć w zarządzanie (administrację) osiedlu składniki mienia komunalnego.

3. Zarządzanie mieniem przekazanym osiedlu obejmuje także zarządzanie mieniem ruchomym, stanowiącym wyposażenie obiektów i terenów oraz innych przedmiotów i urządzeń oddanych w użytkowanie.

4. Uprawnienia osiedla w zakresie zarządu powierzonym mieniem dotyczą zakresu zwykłego zarządu, a w szczególności:

1) załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy;

2) utrzymania jej w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia, w tym dokonywanie niezbędnych konserwacji, napraw czy remontów.

§ 32. 1. Osiedle nie tworzy własnego budżetu, a uprawnienia osiedla do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy określa Statut Gminy.

2. Szczegółowy zakres uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej osiedla w danym roku kalendarzowym (budżetowym) ustalany jest w budżecie Gminy na dany rok kalendarzowy.

§ 33. 1. Podstawą uzyskania przez osiedle środków finansowych z budżetu Gminy do swojej dyspozycji jest sporządzenie i przedstawienie Burmistrzowi w terminie do dnia 15 września wniosku o środki dla osiedla na rok przyszły.

2. Środki finansowe osiedla pochodzące z budżetu Gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w planie wydatków osiedla. Szczegółowy zakres celów i zadań osiedla, na które są przeznaczane środki z budżetu Gminy Burmistrz Żnina może określić w drodze zarządzenia.

3. Plan wydatków osiedla w danym roku budżetowym, po uchwaleniu przez Radę Miejską budżetu Gminy uchwala Rada na wniosek Zarządu.

4. Środki finansowe uzyskiwane przez osiedle z tytułu korzystania z mienia komunalnego Gminy przekazywane są do budżetu Gminy, a po wprowadzeniu do budżetu Gminy pozostają w zakresie wydatków do dyspozycji osiedla.

Dział VI.
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów osiedla

§ 34. 1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawowany jest wyłącznie na podstawie kryterium zgodności z prawem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2. W sprawach z zakresu realizacji budżetu Gminy oraz zarządzania mieniem komunalnym nadzór sprawowany jest ponadto na podstawie kryterium celowości, gospodarności i rzetelności.

§ 35. 1. Organami nadzoru nad organami osiedla są Rada Miejska i Burmistrz.

2. Kontrolę gospodarki finansowej osiedla sprawuje Burmistrz za pośrednictwem Skarbnika Gminy Żnin.

3. Rada Miejska kontroluje działalność organów osiedla za pomocą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

4. Radni Rady Miejskiej, Burmistrz i jego zastępca oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania osiedla, w tym mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w posiedzeniach Rady i Zarządu.

5. Przewodniczący Zarządu obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał organów osiedla w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

6. Burmistrz w ciągu 45 dni od dnia dostarczenia może w drodze zarządzenia uchylić niezgodną z prawem uchwałę organu osiedla.

7. Organowi osiedla, którego uchwała została uchylona, przysługuje prawo odwołania do Rady Miejskiej w terminie 30 dni od daty otrzymania zarządzenia Burmistrza. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej jest ostateczne.

8. W przypadku nieistotnych uchybień prawnych, Burmistrz wskazuje, że uchwała Rady lub Zarządu została wydana z naruszeniem prawa.

9. Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały organu osiedla niezgodnej z prawem lub nieodpowiadającej wymogom celowości, rzetelności oraz gospodarności, wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwienia sprawy.

10. Gdy Przewodniczący Zarządu nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, utracił zaufanie mieszkańców osiedla oraz w sposób powtarzający się narusza prawo, postanowienia statutu i uchwały Rady Miejskiej może zostać zawieszony w swoich obowiązkach na okres do 6 miesięcy w drodze zarządzenia Burmistrza.

11. Przewodniczącemu Zarządu przysługuje prawo odwołania się od decyzji Burmistrza o zawieszeniu w pełnieniu funkcji do Rady Miejskiej w terminie 30 dni od dnia otrzymania zarządzenia. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w tej sprawie jest ostateczne.

§ 36. 1. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Radę, Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek Burmistrza może w drodze uchwały rozwiązać Radę.

2. Jeżeli powtarzającego naruszania prawa dopuszcza się Zarząd, Burmistrz wzywa Radę do zastosowania niezbędnych środków, a jeżeli wezwanie nie odnosi skutku, występuje do Rady Miejskiej o rozwiązanie Rady.

3. W przypadku powtarzającego się naruszania prawa przez Radę i Zarząd stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1.

4. Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek Burmistrza może wyznaczyć osobę, która do czasu wyborów nowych organów osiedla będzie realizowała w ustalonym zakresie podjęte przez organy osiedla zadania i zobowiązania.

§ 37. 1. Mandat członka Rady i Zarządu przed upływem kadencji wygasa na skutek:

1) śmierci;

2) zrzeczenia się mandatu;

3) odwołania przed upływem kadencji;

4) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów;

5) prawomocnego skazującego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwa umyślne.

2. Burmistrz zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających członków Rady gdy jej stan ilościowy ulegnie zmniejszeniu poniżej liczby ustalonej w statucie i mniejszej niż 2/3 składu Rady .

3. Zebranie mieszkańców osiedla dla dokonania wyborów, o których mowa w ust. 2 zwołuje Burmistrz w drodze zarządzenia, a wybory uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w niniejszym statucie.

4. Złożenie rezygnacji z mandatu Przewodniczącego Zarządu lub członka Rady albo Zarządu winno nastąpić na piśmie lub ustnie do protokółu. Mandat członka Rady wygasa w tym przypadku z dniem złożenia rezygnacji.

Dział VII.
Postanowienia końcowe

§ 38. 1. Funkcje w organach osiedla pełnione są społecznie, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2.

2. Połączenia, podziału, zmiany granic i nazwy oraz zniesienia osiedla dokonuje Rada Miejska w trybie wynikającym ze Statutu Gminy.

3. Zmiany w statucie osiedla uchwala Rada Miejska z inicjatywy własnej lub Burmistrza, po zasięgnięciu opinii Rady lub na jej wniosek.

4. Obsługa administracyjna, finansowo-księgowa i prawna osiedla wykonywana jest przez Urząd.

§ 39. 1. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco Rada Miejska w Żninie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają odpowiednio zastosowanie postanowienia ustawy o samorządzie gminnym oraz obowiązujący Statut Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lucjan Adamus

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »