| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/238/13 Rady Gminy Gostycyn

z dnia 11 lipca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn.zm.) 1)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/178/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom Rok 2013, poz. 149 z dnia 08.01.2013 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

1) w wysokości 15 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość z zastrzeżeniem postanowień pkt 2;

2) w przypadku, gdy liczba osób zamieszkująca daną nieruchomość stanowiąca wspólne gospodarstwo domowe przekracza 4 - w wysokości 7,50 zł miesięcznie od każdej osoby powyżej 4".

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) w wysokości 7 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość z zastrzeżeniem postanowień pkt 2;

2) w przypadku, gdy liczba osób zamieszkująca daną nieruchomość stanowiąca wspólne gospodarstwo domowe przekracza 4 - w wysokości 3,50 zł miesięcznie od każdej osoby powyżej 4".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostycyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Bonna


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/238/13
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 11 lipca 2013 r.

Na XXV sesji odbytej 25 kwietnia br. Rada Gminy Gostycyn podjęła Uchwałę Nr XXV/224/13 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty. Uchwałą Nr XIV/34/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2012 r. stwierdzono nieważność ww. uchwały.

Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn.zm.) oraz w związku z wytycznymi zawartymi w Uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej przygotowano nową uchwałę wprowadzającą niższe stawki od piątej osoby zamieszkującej daną nieruchomość stanowiąca wspólne gospodarstwo domowe.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »