| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 0210/26/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

z dnia 26 sierpnia 2013r.

w sprawie rezerwatu przyrody „Ostnicowe parowy Gruczna”

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rezerwat przyrody "Ostnicowe parowy Gruczna", zwany dalej "rezerwatem", stanowi obszar lasu i pastwisk o powierzchni 23,79 ha, położony na terenie gminy Świecie, w powiecie świeckim, województwie kujawsko-pomorskim.

2. Wykaz działek ewidencyjnych i oddziałów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Wyznacza się otulinę rezerwatu w odległości 20 m od jego granic, na łącznej powierzchni 9,56 ha.

4. Przebieg granic rezerwatu i jego otuliny określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.

5. Opis granic rezerwatu, w postaci współrzędnych geograficznych punktów ich załamania, zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie urozmaiconych wcięć erozyjnych zboczy doliny Wisły z unikalną roślinnością kserotermiczną.

§ 3. 1. Dla rezerwatu określa się rodzaj - Stepowy (St).

2. Dla rezerwatu określa się typ i podtyp:

1) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ - Biocenotyczny i fizjocenotyczny (PBf), podtyp - biocenoz naturalnych i półnaturalnych (bp),

2) ze względu na główny typ ekosystemu: typ - Łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy (EŁ), podtyp - muraw kserotermicznych (mk).

§ 4. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 2)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628.

2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone Rozporządzeniem Nr 93/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z 12 maja 1999 r. w sprawie uznania za rezerwat pod nazwą "Ostnicowe parowy Gruczna" (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 36, poz. 267), które utraciło moc na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21).


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0210/26/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Wykaz działek ewidencyjnych i oddziałów leśnych wchodzących w skład rezerwatu

Powiat

Gmina

Obręb

Numer działki ewidencyjnej

Nadleśnictwo

Leśnictwo

Oddział

Pododdział

Powierzchnia pododdziału [ha]

Świecki

Świecie

Gruczno

3384/5

Dąbrowa

Terespol

384

g

11,02

h

3,48

i

0,95

j

5,07

k

1,44

l

0,85

m

0,98


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0210/26/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Przebieg granic rezerwatu i jego otuliny

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0210/26/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Opis granic rezerwatu, w postaci współrzędnych geograficznych punktów ich załamania

infoRgrafika

infoRgrafika


Uzasadnienie

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) uznanie za rezerwat przyrody następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, które określa jego nazwę, położenie lub przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem. Regionalny dyrektor ochrony środowiska, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii regionalnej rady ochrony przyrody, może zwiększyć obszar rezerwatu przyrody, zmienić cele ochrony, a w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, dla których rezerwat został powołany zmniejszyć obszar rezerwatu przyrody albo zlikwidować rezerwat przyrody.

Rezerwat przyrody "Ostnicowe parowy Gruczna" utworzony został Rozporządzeniem Nr 93/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z 12 maja 1999 r. w sprawie uznania za rezerwat pod nazwą "Ostnicowe parowy Gruczna" (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 36, poz. 267). Niniejsze zarządzenie obejmuje aktualizację danych ewidencyjnych, oraz dostosowanie danych dotyczących rezerwatu do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, w tym określenie sprawującego nadzór oraz określenie rodzaju, typu i podtypu obiektu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody (Dz. U. Nr 60, poz. 533). Jednocześnie w celu ograniczenia potencjalnych zagrożeń zewnętrznych rezerwatu, wyznaczono otulinę w oparciu o dokumentację do planu ochrony wykonaną w 2011 roku. Zmiana określonej w Rozporządzeniu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z 12 maja 1999 r. powierzchni rezerwatu z 23,82 ha na 23,79 ha wynika z aktualizacji danych ewidencji gruntów i nie jest związana z korektą zmiany granic rezerwatu.

Nadleśnictwo Dąbrowa nie wniosło uwag do przedmiotowego projektu. Projekt planu ochrony został zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody w Bydgoszczy uchwałą Nr 13/2013, z dnia 18 czerwca 2013 roku oraz uzgodniony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem znak: WSRRW.II.710.28.2013, z dnia 29 lipca 2013 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy


Włodzimierz Ciepły

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »