| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/311/13 Rady Miejskiej w Szubinie

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2013 r. poz. 660), art. 6 ust. 12 oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 848, 1101, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1027, 1036, 1145, 1149, 1289 i 1313) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

§ 2. 1. Określa się, że inkasentem podatków i opłat, o których mowa w § 1 uchwały na terenie danego sołectwa jest sołtys tego sołectwa. Wykaz imienny sołtysów zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały.

2. W przypadku zaistnienia przeszkody losowej np.: dłuższej choroby sołtysa lub jego śmierci, ustala się, że inkasentem podatków i opłat opisanych w § 1 tej uchwały będzie Burmistrz Szubina.

§ 3. Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 5% zainkasowanej kwoty podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego, nie pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty od posiadania psów.

§ 4. Ustala się, że inkasenci zobowiązani są do wpłat zainkasowanych podatków i opłat w terminie trzech dni licząc od daty obowiązujących terminów płatności podatków i opłat, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXVI/287/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 2851).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Domżała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/311/13
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 listopada 2013 r.

Wykaz inkasentów podatków pobieranych od osób fizycznych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów:

L. p.

Sołectwo

Imię i nazwisko sołtysa

1

Brzózki

Piotr Kowalski

2

Chomętowo

Kazimiera Łoboda

3

Ciężkowo

Zbigniew Staszałek

4

Chraplewo

Agnieszka Adamowska

5

Dąbrówka Słupska

Tadeusz Ciesielski

6

Gąbin

Mariola Luchowska

7

Godzimierz

Elżbieta Sobiech

8

Grzeczna Panna

Przemysław Kozłowski

9

Kołaczkowo

Violetta Kończal

10

Kornelin

Andrzej Lewandowski

11

Kowalewo

Honorata Gawron

12

Królikowo

Elżbieta Katafiasz

13

Łachowo

Paweł Konieczka

14

Małe Rudy

Mariusz Buczkowski

15

Mąkoszyn

Krzysztof Pietrykowski

16

Pińsko

Gabriela Kubisiak

17

Retkowo

Barbara Świątkowska

18

Rynarzewo

Paweł Wuka

19

Samoklęski Duże

Wioletta Borys-Stachowiak

20

Samoklęski Małe

Andrzej Kozłowski

21

Skórzewo

Wojciech Świtała

22

Słonawy

Bożena Domagała

23

Słupy

Mariola Wiśniewska

24

Smolniki

Iwona Lis

25

Stary Jarużyn

Józef Bączek

26

Szaradowo

Henryk Sowa

27

Szkocja

Ewa Myśliwiec

28

Szubin-Wieś

Wanda Osińska

29

Tur

Małgorzata Krall

30

Wąsosz

Ryszard Pieczyński

31

Wolwark

Mieczysław Gluba

32

Wrzosy

Robert Pawlik

33

Zalesie

Radosław Borowiak

34

Zamość

Teresa Stachowiak

35

Żędowo

Urszula Szpechcińska

36

Żurczyn

Małgorzata Betka

Przewodniczący Rady


Marek Domżała


Uzasadnienie

Organy stanowiące samorządu terytorialnego, na podstawie przepisów prawa określonych w podstawie prawnej, mogą zarządzić pobór podatków wskazanych w § 1 niniejszej uchwały w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Dotychczasowa praktyka wskazuje, iż zarządzenie poboru podatków w formie inkasa i powołanie sołtysów na inkasentów pozwala szybko i sprawnie zebrać podatki i opłaty stanowiące dochód Gminy Szubin.

Ponadto w związku ze zmianą sołtysa sołectwa Słupy należało zmienić załącznik do uchwały.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady


Marek Domżała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »