| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/241/2013 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 595 z późn. zm.)[1]) w związku z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. , poz. 1137 z późn. zm.)[2]) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłaty za usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Sępoleńskiego i ich parkowanie na parkingach strzeżonych, w sytuacjach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Ustala się koszty o których mowa w art. 130 a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w wysokości 50% opłaty określonej z załączniku tej uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/156/2012 Rady Powiatu w Sępolnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Dariusz Krakowiak


Uzasadnienie

do Uchwały Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Nr XXXVI /241/2013

z dnia 27 listopada 2013 roku

Zgodnie z art. 130 a ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa wart. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2;

pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Na podstawie art. 130a ust. 2 ustawy pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1) kierowała nim osoba:

znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym jest zadaniem własnym powiatu. Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym Rada Powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie i parkowanie usuniętych pojazdów oraz wysokość opłat, które obowiązany jest pokryć właściciel pojazdu w przypadku gdy odstąpiono od usunięcia pojazdu , gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia.

Stawki, określone w uchwale, za usuniecie pojazdu z drogi i jego parkowanie są stawkami maksymalnymi określonymi w art. 130 a ust. 6c ustawy prawo o ruchu drogowym.Stąd niniejszy projekt uchwały.


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/241/2013
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 listopada 2013 r.

CENNIK OPŁAT ZA USUWANIE I PRZECHOWANIE POJAZDU

1. Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 i2 ustawy Prawo o ruchu drogowym ustala się opłatę w wysokości brutto :

1) rower lub motorower - 111 zł

2) motocykl - 220 zł

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 483 zł

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 603 zł

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t dol6t - 854 zł

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t -1259 zł

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne -1532 zł

2. Za przechowanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę za każda dobę w wysokości brutto :

1) rower lub motorower - 18 zł

2) motocykl - 25 zł

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 38 zł

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 50 zł

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 72 zł

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 134 zł

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne -198 zł


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 30 poz. 151, Nr 222 poz. 1321, z 2012 r. poz. 951, poz. 1448.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »