| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/294/2014 Rady Gminy Inowrocław

z dnia 17 lutego 2014r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości, którzy mają zawartą umowę z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych do dołączenia kopii tej umowy do pierwszej deklaracji.
§ 3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Inowrocław w terminie:
1) do dnia 30 kwietnia 2014 r. - dla pierwszej deklaracji,
2) 14 dni od dnia powstania na nieruchomości odpadów komunalnych,
3) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku poprzednim lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku poprzednim za zagospodarowanie odebranych odpadów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona
UZASADNIENIE
Podjęcie uchwały zapewni realizację zadań określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 n w/w ustawy Rada Gminy określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Przewodniczący Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona
Załącznik do uchwały Nr XXXIII/294/2014
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 17 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

deklaracja
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »