| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/332/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

z dnia 11 września 2014r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim do załatwiania spraw związanych z udzielaniem pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Nr 594 ze zm.) [1]oraz art. 70 b ust 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) [2]Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

§ 2. Upoważnienia, o którym mowa w §1 udziela się na czas nieokreślony i nie upoważnia ono do udzielania dalszych upoważnień. Upoważnienie wygasa z chwilą jego cofnięcia.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy a także na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Bartczak


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Dofinansowanie przyznaje wójt, burmistrz, lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, na wniosek pracodawcy po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w art.70b ust. 1 ustawy.

Ustawodawca nie przewidział możliwości upoważnienia przez organ wykonawczy gminy, w zakresie prowadzenia postepowań indywidulanych i wydawania decyzji w sprawie udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych, kierownika gminnego zespołu obsługi szkół.

Oznacza to, że aby taką decyzję mógł wydawać kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim, musi być podjęta uchwała Rady Gminy w oparciu o przepisy art. 39 ust. 4, który stanowi, że:

"4. Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust.1"

Przez organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym należy rozumieć jednostki organizacyjne gminy, a także inne podmioty, z którymi gmina zawarła umowę w celu wykonywania zadań publicznych, w tym organizacje pozarządowe.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Bartczak


[1]] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 poz. 379 i poz.1072

[2]] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 128 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i nr 148 poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206,z 2012r. poz. 941 poz. 979 z 2013r. poz. 827, poz. 1317 i poz. 1650 z 2014r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 398, poz. 642 i poz. 811

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »