| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/475/2014 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

z dnia 31 października 2014r.

w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.[1])) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.[2])) w związku z § 15 Statutu Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/395/2014 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 lutego 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu dokonać następujących zmian:

- § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu otrzymuje brzmienie:

udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych, także z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin, obejmujących kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii, intensywnego nadzoru kardiologicznego i wczesnej rehabilitacji kardiologicznej, dializoterapii, neurologii, leczenia udarów i wczesnej rehabilitacji neurologicznej (udarowej), chirurgii ogólnej (w tym z zakresu chirurgii dziecięcej) i chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej/chemioterapii, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny paliatywnej, pediatrii, neonatologii, położnictwa i ginekologii (w tym z zakresu patologii ciąży i ginekologii onkologicznej), chirurgii urazowo-ortopedycznej i rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, okulistyki, otolaryngologii i chirurgii stomatologicznej, urologii i urologii onkologicznej, szpitalnego oddziału ratunkowego;",

- § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a Statutu Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu otrzymuje brzmienie:

świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej, w tym badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego, z zakresu alergologii, diabetologii, endokrynologii, gastroenterologii, kardiologii (w tym kontroli rozruszników i kardiowerterów/stymulatorów serca), nefrologii, medycyny pracy, medycyny paliatywnej, dermatologii i wenerologii, neurologii, neurologii dziecięcej, leczenia bólu, gruźlicy i chorób płuc i poradnictwa antynikotynowego, reumatologii, rehabilitacji, położnictwa i ginekologii, szkoły rodzenia, poradnictwa laktacyjnego, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej/chemioterapii, neurochirurgii, chirurgii urazowo-ortopedycznej, wad postawy i poradnictwa preluksacyjnego, okulistyki, otolaryngologii, urologii, zdrowia psychicznego, poradnictwa psychologicznego, chirurgii stomatologicznej,",

- § 5 ust. 1 pkt 5 Statutu Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu otrzymuje brzmienie:

wykonywanie badań diagnostycznych oraz zabiegów w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych w szczególności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i serologicznej, diagnostyki patomorfologicznej (w tym z zakresu cytologii, histopatologii i technik specjalnych), radiologii i diagnostyki obrazowej (w tym z zakresu ultrasonografii [USG], tomografii komputerowej [CT], laseroterapii i laserowej tomografii komputerowej OCT w okulistyce, rentgenodiagnostyki ogólnej [RTG], mammografii, angiografii, echokardiografii, radiologii zabiegowej, hemodynamiki), elektrofizjologii (w tym z zakresu elektrokardiografii [EKG], elektrokardiografii typu Holter [Holter EKG], badań ciśnienia krwi typu Holter [Holter RR], badań wysiłkowych serca, wszczepiania rozruszników i kardiowerterów/stymulatorów serca, elektroencefalografii [EEG], badań wywołanych potencjałów [WP], elektromiografii [EMG]), endoskopii, urodynamiki, badań słuchu;".

§ 2. Nadać tekst jednolity Statutu Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Inowrocławskiego


Jan Biernacki


Załącznik do uchwały Nr XLVI/475/2014
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31 października 2014 r.

"STATUT Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Podmiotowi leczniczemu, utworzonemu zarządzeniem nr 164 Wojewody Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz zarządzeniem nr 205/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 12 listopada 1998 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, nadaje się nazwę "Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu".

2. Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, zwany dalej "Szpitalem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) zwanej dalej "ustawą", prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Inowrocławski.

3. Szpital może używać skrótu nazwy "Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu".

4. Szpital posiada osobowość prawną - na podstawie wpisu do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej - postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 1998 r. Ns Rej. PZOZ 24/98.

5. Szpital podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz do Krajowego Rejestru Sądowego.

Rozdział 2.
Siedziba

§ 2. 1. Siedzibą Szpitala jest miasto Inowrocław. Siedziba znajduje się pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.

2. Szpital może tworzyć przedsiębiorstwa również poza swoją siedzibą.

3. Obszar działania Szpitala obejmuje powiat inowrocławski.

4. Szpital może świadczyć usługi na rzecz obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałych poza obszarem, o którym mowa w ust. 3, jak również na rzecz cudzoziemców, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

Rozdział 3.
Cele i zadania

§ 3. Celem Szpitala jest:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

2) promocja zdrowia;

3) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

§ 4. 1. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

2. Szpital jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom innym niż wymienione w ust. 1 za odpłatnością.

3. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom innym niż wymienione w ust. 1 ustala Dyrektor Szpitala w Regulaminie Organizacyjnym.

§ 5. 1. Do zadań Szpitala należy w szczególności:

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych, także z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin, obejmujących kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii, intensywnego nadzoru kardiologicznego i wczesnej rehabilitacji kardiologicznej, dializoterapii, neurologii, leczenia udarów i wczesnej rehabilitacji neurologicznej (udarowej), chirurgii ogólnej (w tym z zakresu chirurgii dziecięcej) i chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej/chemioterapii, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny paliatywnej, pediatrii, neonatologii, położnictwa i ginekologii (w tym z zakresu patologii ciąży i ginekologii onkologicznej), chirurgii urazowo-ortopedycznej i rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, okulistyki, otolaryngologii i chirurgii stomatologicznej, urologii i urologii onkologicznej, szpitalnego oddziału ratunkowego;

2) udzielanie stacjonarnych i całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, obejmujących świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej polegające w szczególności na:

a) pielęgnacji, opiece i rehabilitacji pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnieniu im produktów leczniczych potrzebnych do kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,

b) sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów;

3) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, obejmujących:

a) świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej, w tym badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego, z zakresu alergologii, diabetologii, endokrynologii, gastroenterologii, kardiologii (w tym kontroli rozruszników i kardiowerterów/stymulatorów serca), nefrologii, medycyny pracy, medycyny paliatywnej, dermatologii i wenerologii, neurologii, neurologii dziecięcej, leczenia bólu, gruźlicy i chorób płuc i poradnictwa antynikotynowego, reumatologii, rehabilitacji, położnictwa i ginekologii, szkoły rodzenia, poradnictwa laktacyjnego, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej/chemioterapii, neurochirurgii, chirurgii urazowo-ortopedycznej, wad postawy i poradnictwa preluksacyjnego, okulistyki, otolaryngologii, urologii, zdrowia psychicznego, poradnictwa psychologicznego, chirurgii stomatologicznej,

b) świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej,

c) świadczenia pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego z zakresu ambulatoryjnej i wyjazdowej dziennej, nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej w podstawowej opiece zdrowotnej oraz z zakresu zespołów ratownictwa medycznego (podstawowych i specjalistycznych)

- w warunkach ambulatoryjnych (w przychodni, poradni, ambulatorium, pracowni diagnostycznej lub zabiegowej i medycznym laboratorium diagnostycznym), w tym w pojeździe przeznaczonym do udzielania świadczeń, lub w warunkach domowych;

4) wykonywanie świadczeń z zakresu sprawowania opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w warunkach domowych;

5) wykonywanie badań diagnostycznych oraz zabiegów w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych w szczególności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i serologicznej, diagnostyki patomorfologicznej (w tym z zakresu cytologii, histopatologii i technik specjalnych), radiologii i diagnostyki obrazowej (w tym z zakresu ultrasonografii [USG], tomografii komputerowej [CT], laseroterapii i laserowej tomografii komputerowej OCT w okulistyce, rentgenodiagnostyki ogólnej [RTG], mammografii, angiografii, echokardiografii, radiologii zabiegowej, hemodynamiki), elektrofizjologii (w tym z zakresu elektrokardiografii [EKG], elektrokardiografii typu Holter [Holter EKG], badań ciśnienia krwi typu Holter [Holter RR], badań wysiłkowych serca, wszczepiania rozruszników i kardiowerterów/stymulatorów serca, elektroencefalografii [EEG], badań wywołanych potencjałów [WP], elektromiografii [EMG]), endoskopii, urodynamiki, badań słuchu;

6) wykonywanie usług transportu sanitarnego;

7) wykonywanie programów zdrowotnych i promocji zdrowia;

8) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodów medycznych i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

9) uczestniczenie w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Szpital realizuje zadania obronne wynikające z obowiązujących przepisów prawa i poleceń wydawanych przez właściwe organy w zakresie spraw obronnych i ochrony ludności, w tym zadania obrony cywilnej na podstawie przepisów regulujących powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Szpital wykonuje określone w obowiązujących przepisach prawa zadania związane z potrzebami obronnymi państwa oraz gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych.

§ 6. Szpital dla osiągnięcia swoich celów i realizacji zadań współpracuje w szczególności z:

1) organami administracji państwowej i samorządowej;

2) uczelniami, w tym z publicznymi uczelniami medycznymi oraz publicznymi uczelniami prowadzącymi działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w kraju jak i zagranicą;

3) organizacjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi;

4) innymi podmiotami leczniczymi;

5) związkami i samorządami zawodowymi.

Rozdział 4.
Organy i struktura organizacyjna

§ 7. Organami Szpitala są:

1) Dyrektor;

2) Rada Społeczna.

§ 8. 1. Dyrektor, jako kierownik podmiotu leczniczego działa przy pomocy:

1) Zastępców;

2) Głównego Księgowego;

3) Naczelnej Pielęgniarki;

4) kierowników i koordynatorów jednostek i komórek organizacyjnych;

5) specjalistów na samodzielnych stanowiskach pracy.

2. Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą przedsiębiorstwa:

1) szpital o nazwie: Szpital Powiatowy, z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław;

2) przychodnia o nazwie: Przychodnia Przyszpitalna, z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław;

3) zakład pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego o nazwie: Zakład Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego, z siedzibą pod adresem: ul. Toruńska 32, 88-100 Inowrocław;

4) zakład rehabilitacji leczniczej o nazwie: Zakład Rehabilitacji Leczniczej, z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław;

5) zakład opieki długoterminowej i paliatywno-hospicyjnej o nazwie: Zakład Opieki Długoterminowej i Paliatywno-Hospicyjnej, z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.

3. Szczegółową strukturę organizacyjną przedsiębiorstw Szpitala, ich jednostek i komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, zadania jednostek i komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi, strukturę podporządkowania jednostek i komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

§ 9. 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Szpitalem, kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Zarząd Powiatu Inowrocławskiego nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

§ 10. Do dokonywania czynności prawnych jednoosobowo w imieniu Szpitala upoważniony jest Dyrektor. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go upoważniona przez niego osoba, w zakresie i granicach określonych pełnomocnictwem.

§ 11. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.

§ 12. 1. Organem inicjującym i opiniodawczym Powiatu Inowrocławskiego oraz doradczym Dyrektora jest Rada Społeczna, w składzie siedmiu osób, która powoływana jest przez Radę Powiatu Inowrocławskiego.

2. W skład Rady Społecznej wchodzi:

1) jako przewodniczący: Starosta Inowrocławski lub osoba przez niego wyznaczona;

2) jako członkowie: przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Inowrocławskiego.

3. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w Szpitalu.

4. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.

5. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania Rady Społecznej na daną kadencję (z dniem następującym po ostatnim dniu kadencji ustępującej Rady Społecznej powołanej na poprzednią kadencję) i trwa do dnia poprzedzającego dzień powołania Rady Społecznej następnej kadencji, z zastrzeżeniem ust. 9.

6. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji na podstawie uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w przypadku wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem lub wniosku przewodniczącego Rady Społecznej bądź Dyrektora Szpitala, uzasadnionego takimi okolicznościami, jak:

1) podjęcie zatrudnienia w Szpitalu;

2) podjęcie zatrudnienia lub pełnienie funkcji mogących pozostawać w sprzeczności z interesem Szpitala lub podmiotu, który wyznaczył członka;

3) trwała utrata zdolności pełnienia powierzonej funkcji z powodu choroby lub z innych ważnych przyczyn;

4) nieobecność na 3 kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

5) naruszenie w sposób rażący regulaminu działania Rady Społecznej;

6) skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

7. W przypadku odwołania członka Rady Społecznej albo rezygnacji z członkostwa w Radzie Społecznej lub śmierci przed upływem kadencji, Rada Powiatu Inowrocławskiego uzupełnia skład Rady Społecznej.

8. Osoby powołane w skład Rady Społecznej w przypadku określonym w ust. 7 pełnią swą funkcję do końca danej kadencji Rady Społecznej.

9. Po upływie kadencji członkowie Rady Społecznej pełnią swoje funkcje do dnia poprzedzającego dzień zebrania się nowo powołanej Rady na pierwsze posiedzenie.

10. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Powiatu Inowrocławskiego.

11. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu.

12. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów medycznych.

13. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Rady Powiatu Inowrocławskiego.

§ 13. Rada Społeczna wykonuje zadania:

1) określone w art. 48 ust. 2 ustawy;

2) przedstawia podmiotowi tworzącemu opinie w sprawach oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych Szpitala;

3) określone w niniejszym Statucie.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 14. 1. Szpital, jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie oraz pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

2. Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

3. Szpital może prowadzić działalność inną niż leczniczą w zakresie:

1) wynajmu, dzierżawy nieruchomości, sprzętu i aparatury medycznej;

2) usług pralniczych;

3) usług w zakresie sterylizacji sprzętu medycznego i kosmetycznego;

4) usług transportowych;

5) usług naprawy i serwisu sprzętu medycznego;

6) usług w zakresie gospodarowania odpadami;

7) sprzedaży miejsc pobytu dla opiekunów osób hospitalizowanych;

8) przechowywania zwłok;

9) usług szkoleniowych;

10) działalności wydawniczej.

4. Szpital sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

5. Sprawozdanie Szpitala, o którym mowa w ust. 4, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Szpital spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Powiatu Inowrocławskiego.

7. Sprawozdanie finansowe Szpitala, po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną, zatwierdza Rada Powiatu Inowrocławskiego.

8. Szpital decyduje o podziale zysku oraz pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 15. Zmian w Statucie Szpitala dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.".


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 24, poz. 423, poz. 619, poz. 1138 i poz. 1146.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »