| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/32/2015 Rady Gminy Sadki

z dnia 23 kwietnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 41/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Sadki na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu w wysokości 20.623.680,97zł, z tego:

1) dochody bieżące 19.842.650,91 zł,

2) dochody majątkowe 781.030,06 zł";

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 21.123.680,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 19.384.610,97 zł,

2) wydatki majątkowe 1.739.070,00 zł.";

3) § 7. otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł.";

4) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/W/2015 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/W/2015 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/10/2014 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/10/2014 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 500.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 500.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Sadki.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Gajewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/32/2015
Rady Gminy Sadki
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/32/2015
Rady Gminy Sadki
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/32/2015
Rady Gminy Sadki
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/32/2015
Rady Gminy Sadki
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Plan budżetu gminy według Zarządzenia Nr 41/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 16 kwietnia 2015 roku wynosił:

po stronie dochodów 20.577.808,97 złotych

po stronie wydatków 21.077.808,97 złotych

Dochody

Dział750Administracja publicznaZwiększyć plan dochodów o 18.400,-

wpływy z różnych dochodów ,oraz

dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków

europejskich

Dział852Pomoc społecznaZwiększyć plan dochodów o 27.472,-

zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego - dotacja na zadania własne

Wydatki

Dział600Transport i łącznośćZwiększyć plan wydatków o 1.200,-

zakup usług pozostałych

Dział750Administracja publicznaZwiększyć plan wydatków o 16.234,-

Dokonać przeniesień między

paragrafami klasyfikacji budżetowej

Dział758Różne rozliczeniaZmniejszyć rezerwę celową- otwarty konkurs

o 34.038,-

Dział801Oświata i wychowanieDokonać przeniesień między paragrafami

klasyfikacji budżetowej.

Dział852Pomoc społecznaZwiększyć plan wydatków o 28.536,-

zasiłki i pomoc w naturze

Dział921Kultura i ochrona dziedzictwaZwiększyć plan wydatków o 17.017,-

narodowegofundusz sołecki, otwarty konkurs ofert

Dział926Kultura fizycznaZwiększyć plan wydatków o 16.923,-

otwarty konkurs

Plan dochodów po zmianie wynosi 20.623.680,97 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 21.123.680,97 zł

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Gajewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »