Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 1625

Uchwała nr XI/140/15 Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i poz. 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Rada Miasta Bydgoszczy uchwala:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i poz. 122);

2) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

3) sektorach - rozumie się przez to sektory, o których mowa w uchwale Nr XXII/414/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie podziału Miasta Bydgoszczy na sektory w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Na terenie nieruchomości utrzymuje się czystość i porządek poprzez:

1) prowadzenie selektywnej zbiórki obejmującej następujące frakcje odpadów:

a) papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury,

b) metali oraz opakowań z metali,

c) tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych,

d) szkła oraz opakowań ze szkła,

e) opakowań wielomateriałowych,

f) odpadów zielonych,

g) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

h) przeterminowanych leków i chemikaliów,

i) zużytych baterii i akumulatorów,

j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

l) zużytych opon;

2) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzane pod warunkiem:

a) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

b) dokonywania wyłącznie drobnych napraw pojazdów samochodowych niestwarzających uciążliwości dla mieszkańców.

3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może się odbywać pod warunkiem:

a) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

b) dokonywania mycia na utwardzonych częściach nieruchomości oraz bez użycia detergentów, szamponów i innych środków chemicznych,

c) mycia wyłącznie nadwozi samochodowych.

4. Na terenie nieruchomości zabrania się zbierania odpadów poza pojemnikami do tego przeznaczonymi lub workami.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4. 1. Nieruchomość lub część nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, należy wyposażyć w szczelne, zamykane i o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o pojemności zapewniającej zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między kolejnymi wywozami, jednak nie mniejszej niż 60 litrów.

2. Nieruchomość lub część nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zachowując wymagania określone w ust. 1, należy wyposażyć w pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 50 litrów w przeliczeniu na jednego mieszkańca przy częstotliwości wywozu jeden raz w tygodniu.

3. Dopuszcza się zmniejszenie pojemności, o której mowa w ust. 2, o 20 litrów w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a - e.

4. Nieruchomość lub część nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, należy wyposażyć w szczelne, zamykane i o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o pojemności zapewniającej zbieranie wszystkich odpadów tego rodzaju z terenu nieruchomości przez okres między kolejnymi wywozami, jednak nie mniejszej niż:

a) 120 litrów - dla nieruchomości lub części nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa branży spożywczej,

b) 60 litrów - dla nieruchomości lub części nieruchomości innej niż wymieniona w lit. a.

5. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a - g, zbierane są w szczelnych pojemnikach lub workach o minimalnej pojemności 60 litrów, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, o pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między kolejnymi odbiorami, w następujący sposób:

1) na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie jednorodzinnej:

a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe zbierane są razem w workach koloru żółtego oznakowanych napisem "PAPIER, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE",

b) szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są w workach koloru zielonego oznakowanych napisem "SZKŁO",

c) odpady zielone zbierane są w pojemnikach koloru brązowego oznakowanych napisem "ODPADY ZIELONE",

d) odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane są w workach lub pojemnikach;

2) na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie wielorodzinnej:

a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe zbierane są razem w pojemnikach koloru żółtego oznakowanych napisem "PAPIER, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE",

b) szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są w pojemnikach koloru zielonego oznakowanych napisem "SZKŁO",

c) odpady zielone zbierane są w pojemnikach koloru brązowego oznakowanych napisem "ODPADY ZIELONE",

d) odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane są w workach lub pojemnikach;

3) na terenie rodzinnych ogrodów działkowych oraz targowisk:

a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe zbierane są razem w pojemnikach koloru żółtego oznakowanych napisem "PAPIER, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE",

b) szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są w pojemnikach koloru zielonego oznakowanych napisem "SZKŁO",

c) odpady zielone zbierane są w pojemnikach koloru brązowego oznakowanych napisem "ODPADY ZIELONE";

4) na terenie nieruchomości innych niż wymienione w punkcie 3, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe zbierane są razem w pojemnikach koloru żółtego oznakowanych napisem "PAPIER, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE",

b) szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są w pojemnikach koloru zielonego oznakowanych napisem "SZKŁO".

6. Na terenie nieruchomości, na których nie ma możliwości ustawienia pojemników do zbierania odpadów, dopuszcza się stosowanie worków.

§ 5. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych utrzymuje się w należytym stanie technicznym, a także poddaje czyszczeniu i dezynfekcji z częstotliwością zapewniającą utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym, jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

§ 6. Na drogach i w miejscach publicznych odpady gromadzi się w koszach ulicznych.

§ 7. 1. Kosze uliczne na odpady, o minimalnej pojemności 35 l, powinny być rozstawione w pasach dróg publicznych o nasilonym ruchu pieszych, na przystankach komunikacyjnych, przy przejściach podziemnych, w parkach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Zabrania się wyrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz z działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 8. 1. Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odbywa się z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno - porządkowy nieruchomości, jednak nie rzadziej niż co 7 dni.

2. Dopuszcza się odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

1) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż co 14 dni;

2) z terenu nieruchomości lub części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - nie rzadziej niż co 14 dni.

3. Odbiór odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a - e, odbywa się z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno - porządkowy nieruchomości, jednak nie rzadziej niż co 28 dni.

4. Odbiór odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. f, odbywa się z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno - porządkowy nieruchomości, jednak:

1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie jednorodzinnej oraz rodzinnych ogrodów działkowych - nie rzadziej niż co 7 dni w okresie od 15 kwietnia do 31 października, nie rzadziej niż co 14 dni w okresie od 1 listopada do 15 grudnia,

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż co 28 dni w okresie od 15 kwietnia do 15 grudnia,

3) dla targowisk - nie rzadziej niż co 7 dni.

§ 9. Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, zachowując wymagania, o których mowa w § 4 ust. 1 - 4, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów komunalnych w danym sektorze;

2) papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe należy zbierać w pojemnikach lub workach, zachowując wymagania, o których mowa w § 4 ust. 5, a w terminach odbioru udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów komunalnych w danym sektorze;

3) szkło oraz opakowania ze szkła należy zbierać w pojemnikach lub workach, zachowując wymagania, o których mowa w § 4 ust. 5, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów komunalnych w danym sektorze;

4) odpady zielone należy:

a) zbierać w pojemnikach, zachowując wymagania, o których mowa w § 4 ust. 5, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów komunalnych w danym sektorze lub

b) przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy lub

c) gromadzić w przydomowych kompostownikach;

5) przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy:

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach lub

b) przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy;

6) chemikalia powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy;

7) zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych należy:

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, ustawionych na terenie: placówek oświatowych i kulturalno - oświatowych, punktów serwisowych sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz urzędów i instytucji lub

b) przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy:

a) przekazywać zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub

b) przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy lub

c) przekazywać przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów komunalnych w danym sektorze, w terminach odbioru tych odpadów;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych, należy:

a) przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy lub

b) przekazywać przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów komunalnych w danym sektorze, w terminach odbioru tych odpadów;

10) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych należy:

a) przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy lub

b) zbierać w workach lub pojemnikach zamówionych u przedsiębiorcy odpowiadającego za odbieranie odpadów komunalnych w danym sektorze oraz udostępnić je w uzgodnionym z przedsiębiorcą terminie;

11) zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych, a pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, należy przekazać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy.

§ 10. 1. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych i osadów. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna być określona jako iloraz średniego, rocznego zużycia wody i pojemności zbiornika bezodpływowego i odbywać się nie rzadziej raz na dwa miesiące.

2. Dopuszcza się zmniejszenie ilości wywożonych nieczystości ciekłych o ilość bezpowrotnie zużytej wody, gdy jej wielkość jest ustalona na podstawie odrębnego licznika.

§ 11. Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dopuszczalny jest codziennie w godzinach od 6:00 do 21:00 oprócz niedziel i świąt.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 12. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do podjęcia środków chroniących inne osoby przed zagrożeniem lub uciążliwością powodowanymi przez zwierzęta, w szczególności poprzez:

1) wyprowadzanie zwierząt domowych na zewnątrz nieruchomości utrzymującego zwierzęta domowe, na uwięzi lub w transporterze, a zwierząt wykazujących agresję dodatkowo w kagańcu;

2) zwalnianie zwierzęcia domowego z uwięzi na zewnątrz nieruchomości wyłącznie, gdy zwierzę jest oznakowane lub zaopatrzone w oznakowaną obrożę, umożliwiające identyfikację utrzymującego to zwierzę domowe, pod warunkiem że utrzymujący zwierzę sprawuje nad nim kontrolę;

3) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe, obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących;

4) pozostawianie zwierzęcia domowego bez bezpośredniego dozoru, na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, wyłącznie na uwięzi, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo tego zwierzęcia oraz ludzi i ich mienia.

Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 13. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarach ograniczonych ulicami: Zygmunta Augusta, Zaświat, Powstańców Warszawy do Gdańskiej, Gdańska do Modrzewiowej wzdłuż parku do Stepowej, Stepowa do Pułaskiego, Kamienna, Fabryczna, Fordońska, Kazimierza Wielkiego, Planu 6-letniego, Sandomierska, Baczyńskiego, 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, Hubala Dobrzańskiego, Szpitalna, Glinki, Jana Pawła II, Brzozowa, Inowrocławska, Żwirki i Wigury, Szubińska, ks. J. Schulza, gen. A. Madalińskiego, K. Przerwy Tetmajera, Nakielska, Czarna Droga, Akademicka, W. Korfantego, J. Twardzickiego, Pelplińska, Wyzwolenia, gen. W. Andersa.

2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na pozostałym obszarze Bydgoszczy, z wyjątkiem nieruchomości:

1) w zabudowie wielorodzinnej;

2) w zabudowie jednorodzinnej graniczącej z zabudową wielorodzinną.

3. Wybiegi i pastwiska dla zwierząt gospodarskich na nieruchomościach wyłączonych z produkcji rolnej winny być zabezpieczone przed wydostaniem się zwierząt oraz winny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy zamieszkałych nieruchomości sąsiednich.

4. Pomieszczenia inwentarskie, klatki dla drobiu i zwierząt futerkowych winny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy zamieszkałych nieruchomości sąsiednich.

5. Odchody, resztki pożywienia i odpady związane z bytowaniem zwierząt winny być na bieżąco usuwane i nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 20 m od granicy zamieszkałych nieruchomości sąsiednich.

6. Gromadzone na nieruchomości odchody zwierząt przed ich wywiezieniem należy składować w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz winny być zabezpieczone szczelną okrywą.

7. Liczba zwierząt gospodarskich na nieruchomości nie może być wyższa niż:

1) 1 sztuka - koniowatych, bydła, jeleniowatych, świń,

2) 2 sztuki - owiec, kóz,

3) 20 sztuk - drobiu,

4) 20 sztuk - zwierząt futerkowych.

8. Ule z pszczołami mogą być usytuowane na nieruchomości pod następującymi warunkami:

1) teren pasieki należy ogrodzić,

2) ule winny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy zamieszkałych nieruchomości sąsiednich i drogi publicznej lub w przypadku braku możliwości zachowania takiej odległości, w odległości nie mniejszej niż 3 m od granicy zamieszkałych nieruchomości sąsiednich i drogi publicznej, pod warunkiem oddzielenia stałą przeszkodą.

9. Do osób utrzymujących koniowate w celach rekreacyjnych, rehabilitacyjnych i sportowych nie stosuje się przepisu § 13 ust. 7 pkt 1.

10. Przepisów § 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 7 nie stosuje się do osób:

1) prowadzących ogród zoologiczny,

2) prowadzących schroniska dla zwierząt,

3) prowadzących lecznice weterynaryjne,

4) utrzymujących zwierzęta gospodarskie w ramach prowadzonej działalności naukowej i badawczej,

5) prowadzących działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług przewozowych lub widowiskowo - rozrywkowych z wykorzystaniem zwierząt gospodarskich.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej prowadzenia

§ 14. 1. Na terenie Miasta Bydgoszczy prowadzi się deratyzację na następujących obszarach zabudowanych:

1) budynkami wielolokalowymi podpiwniczonymi,

2) lokalami gastronomicznymi, obiektami, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie,

3) obiektami handlowymi branży spożywczej,

4) magazynami żywności i płodów rolnych,

5) gospodarstwami rolnymi i hodowlanymi,

6) zakładami przetwórstwa żywności,

7) szpitalami,

8) hotelami,

9) internatami, bursami,

10) domami akademickimi,

11) wolnostojącymi komórkami i pomieszczeniami gospodarczymi przynależnymi do zabudowy wielolokalowej,

12) obiektami, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów,

13) schroniskami dla zwierząt,

14) ogrodami zoologicznymi.

2. Deratyzację należy przeprowadzić obowiązkowo dwukrotnie w ciągu roku w terminach:

1) od 1 do 31 marca,

2) od 1 października do 30 listopada.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 15. Tracą moc:

1) uchwała Nr XXXV/722/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy;

2) uchwała Nr XLIII/924/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy;

3) uchwała Nr LI/1113/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy;

4) uchwała Nr LX/1270/14 Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta


dr Zbigniew Sobociński


Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji

W uchwale określono przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Na tej podstawie Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę Nr XXXV/722/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy. Jednakże zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), dotychczasowe akty prawa miejscowego, wydane między innymi na podstawie art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zachowują moc na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. tj. od dnia 1 lutego 2015 r.

3. Konsultacje wymagane przepisami (łącznie z przepisami wewnętrznymi)

W oparciu o art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2015 r., znak: NHK.074.6.2015, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniował projekt przedmiotowej uchwały.

4. Uzasadnienie merytoryczne

Głównym powodem podjęcia niniejszej uchwały jest nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przy okazji wprowadzono nieliczne zmiany w przepisach Regulaminu.

Do najważniejszych zmian należą:

- ustanowienie selektywnego zbierania odpadów zielonych wyłącznie do pojemników,

- umożliwienie oddania przeterminowanych leków do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Powyższe zmiany mają na celu:

- poprawę warunków zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych odpadów zielonych,

- stworzenie możliwości oddania przeterminowanych leków również w PSZOK.

5. Ocena skutków finansowych regulacji

Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe