| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/43/15 Rady Gminy Gruta

z dnia 8 maja 2015r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r., poz. 379 i 1072) w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146)

Rada Gminy
uchwala co następuje:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dla Gminy Gruta, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Gruta


Piotr Szynkowski


Załącznik do Uchwały Nr VII/43/15
Rady Gminy Gruta
z dnia 8 maja 2015 r.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o relaizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dla Gminy Gruta

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dla Gminy Gruta, zwanym dalej "Gminą".

§ 2. 1. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwane dalej "wnioskami", mogą składać podmioty wymienione w art. 19 b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej "wnioskodawcami".

2. Wnioski mogą dotyczyć zadań publicznych, o których mowa w art. 19 b ust. 1

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy w Grucie.

§ 3. 1. Wnioski, o których mowa w § 2, przyjmowane są w trybie określonym przez ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

2. Wniosek może być złożony na formularzu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Instrukcja wypełniania wniosku- załącznik nr 2.

3. Wniosek powinien być opatrzony dopiskiem "wniosek o realizację inicjatywy lokalnej".

§ 4. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej rozpatruje

Wójt Gminy Gruta.

§ 5. 1. Oceny wniosków dokonuje się na podstawie szczegółowych kryteriów, które obejmują: formy udziału mieszkańców w realizacji zadania, wkład własny wnioskodawców w formie pracy społecznej, zaangażowanie środków budżetowych Gminy, stan przygotowania lub realizacji zadania oraz celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.

2. Szczegółowy opis kryteriów, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 3.

3. Po dokonaniu oceny wniosku, dokonuje się analizy możliwości zaangażowania środków Gminy Gruta w realizację inicjatywy lokalnej, a następnie niezwłocznie zawiadamia wnioskodawców o sposobie załatwienia wniosku.

4. Po otrzymaniu zawiadomienia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawcy - o ile nie złożyli takich dokumentów wcześniej - zobowiązani są dostarczyć w ciągu 7 dni:

1) w przypadku organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

a) kopię aktualnego dokumentu rejestracyjnego podmiotu,

b) oświadczenie osoby upoważnionej do składania w imieniu wnioskodawcy oświadczeń woli o braku zaległości w zapłacie obowiązkowych zobowiązań publiczno-prawnych,

c) pisemne oświadczenie mieszkańców, których dany podmiot reprezentuje, potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego.

2) w przypadku osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców - pisemne oświadczenie wszystkich osób wchodzących w ich skład potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowane.

5. Przykładowy wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 zawiera załącznik nr 4.

6. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji Wójt Gminy Gruta podpisuje z wnioskodawcami umowę na czas określony o wykonanie inicjatywy lokalnej.


Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.1.pdf

Formularz wniosku


Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.2.pdf

Instrukcja wypełniania wniosku


Załącznik Nr 3

do Załącznika Uchwały Nr VII/43/15

Rady Gminy Gruta

z dnia 8 maja 2015 r.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Kryterium I. Forma udziału mieszkańców.

świadczenie pracy społecznej - 3 punkty

świadczenie rzeczowe - 2 punkty

świadczenie pieniężne - 2 punkty (gdy stanowi ono minimum 10% kosztów realizacji zadania)

Kryterium II. Wkład własny wnioskodawcy w formie pracy społecznej.

Wartość pracy społecznej w stosunku do wartości zadania:

powyżej 61% - 6 punktów

od 31% do 60% - 4 punkty

od 11 do 30% - 2 punkty

od 1 do 10% - 1 punkt

Wartość pracy społecznej należy określić w odniesieniu do ceny rynkowej za pracę o porównywalnym charakterze.

Wartość pracy społecznej można obliczyć mnożąc liczbę "osobogodzin" danej pracy przez wartość rynkową godziny tej pracy.

Liczba "osobogodzin" to suma wszystkich godzin przepracowanych przez wszystkie zaangażowane osoby przy danej pracy.

Wartość całego zadania rozumiana jest jako suma wartości wszystkich świadczeń (rzeczowych, finansowych i pracy społecznej) wszystkich partnerów w ramach zadania.

Kryterium III. Zaangażowanie środków budżetowych Gminy Gruta

od 0% do 20% wartości zadania - 5 punktów

od 21% do 40% wartości zadania - 4 punkty

od 41% do 60% wartości zadania - 3 punkty

od 61% do 80% wartości zadania - 2 punkty

Powyżej 80% wartości zadania - 1 punkt

Wartość zadania rozumiana jest jako suma wartości wszystkich świadczeń wszystkich partnerów w ramach zadania.

Kryterium IV. Stan przygotowania lub realizacji zadania (od 1 do 5 punktów) - oceniający przyznaje punkty na podstawie dokonanej przez siebie oceny, którą szczegółowo uzasadnia.

Kryterium V. Celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej (od 1 do 5 punktów) - oceniający przyznaje punkty na podstawie dokonanej przez siebie oceny, którą szczegółowo uzasadnia, biorąc pod uwagę w szczególności szacunkową liczbę beneficjentów zadania.

Uwaga: Wniosek, który otrzyma mniej niż 10 punktów, nie może być realizowany


Załącznik Nr 4 do załącznika Nr 1
Zalacznik4.pdf

Oświadczenie


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19c ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, poz. 1138 i poz. 1146) Rada Gminy określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Podjęcie stosownej uchwały jest obowiązkiem obligatoryjnym gminy.

Ustawa daje mieszkańcom gminy prawo złożenia wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej do jednostki samorządu terytorialnego, jednak do tej pory nie było podstaw prawnych dotyczących sposobu wykonania ustawy na terenie naszej gminy.

Postanowienia przedłożonego projektu uchwały są aktem prawa miejscowego dlatego podlegają procedurze konsultacji społecznych.

Procedura została zapoczątkowana uchwaleniem uchwały nr V/25/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Wykonując powyższą uchwałę Wójt Gminy przeprowadził wszystkie wymagane procedury. Konsultacje trwały do 15 kwietnia 2015 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HAYS Poland

Doradztwo personalne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »