| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Rogowo

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ), w związku z art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn.zm.[1])), art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn.zm.[2])), oraz art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465) uchwala się co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości:

1) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny:

1) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów deklaracji i informacji na podatek leśny:

1) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały:

2) określa sie wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/193/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych (Dz.Urz. Woj.Kuj.-Pom.z 2013 r. poz.3995).

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Michalczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/66/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/66/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wzór deklaracji na podatek rolny(DR-1)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/66/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1)


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/66/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1)


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/66/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1)


Uzasadnienie

Uchwalone dotyczczas uchwałą Nr XXVII/193/2013 Rady Gminy Rogowo wzory formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego uległy częściowej dezaktualizacji na tle obowiązujacych przepisów. W deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości , zmieniono zapis w pozycji D.1. pkt 2 , który otrzymał brzmienie: "pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych", pkt 3 otrzymał brzmienie na "rekreacyjno-wypoczynkowych" oraz dodano pkt 5, który dotyczy gruntów objętych obszarem rewitalizacji. W formularzach deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego w pozycji D.1. pkt 1 zmieniono zapis z lasów ochronnych na: " lasy wchodzace w skład rezertawtów przyrody i parków narodowych". Ponadto w deklaracji w sprawie podatku rolnego, deklaracji w sprawie podatku leśnego i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości w pouczeniu uaktualniono podstawe prawną, powołując się na aktualną publikację poszczególnych ustaw tj. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.z 2014 r. poz.1619 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn.zm.).

W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Michalczak


[1]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014 r. poz. 40.

[2]) Zmiany teksu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 528, poz. 774.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »